Search form

Markôs 12

Nau ngơi ntât ma mpôl mât uănh mir play yŭng yar ƀon

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1Jêh ri Brah Yêsu ngơi nau ntât ma khân păng lah: “Geh du huê bu klô tăm tơm play yŭng yar ƀon du lôk mir. Păng jan n'gar jŭm mir nây, jan du ntŭk ma bu njot play i nây+ , ndrel ma jan du mlŏm chuanh nkơng đŏng gay ma njrăng. Jêh ri ăn bu mât mir i nây, đă bu pă play ma păng ăp năm, i păng nơm ri hăn gŭ bri êng.* 2Tât di khay dŭm play yŭng yar ƀon ri, păng đă du huê dâk păng hăn tâm mâp ma mpôl mât mir i nây, gay ma sŏ play i bu pă nây.* 3Ƀêng ma bu de nhŭp lơh ôbăl, jêh ri mprơh ôbăl ăn sât dơm. 4Păng i nơm tơm mir nây, đă du huê dâk jât hăn đŏng, mpôl i mât mir nây mbang bôk ôbăl nây, n'ho ma rak suai ôbăl jât. 5Jêh ri păng đă du huê dâk jât hăn. Mpôl i mât mir i nây nkhât ôbăl nây. Jêh ri dâk păng aƀă êng jât bu de lơh kơt nây đŏng, aƀă bu de mbang, aƀă bu de nkhât lơi. 6Păng i nơm tơm mir nây hôm geh du huê bunuyh êng jât gŭ ndrel păng, jêng du huê kon bu klô i păng nơm rŏng hô ngăn. Kêng ma dŭt păng đă i kon nây hăn bơh kơi bu, păng mân êng lah: ‘Bu klach yơk ma kon gâp ro’.* 7Tih ma mpôl i mât mir nây tâm lah ndrăng khân păng nơm: ‘Păng i nây ro ntrŏ ndơn mir i dja nar jât năp tay, hăn bân nkhât lơi păng i nây dôh, ndri mơ mir i dja n'ho geh ma bân ro’. 8Jêh ri bu de nhŭp i kon păng nơm i tơm mir nây, nkhât lơi ôbăl mƀăr bơh dih mir i nây. 9Ndri mơm păng i tơm mir nây jan? Păng hăn nkhât lơi mpôl i mât mir nây ro, jêh ri jao mir tơm play yŭng yar ƀon i nây ăn ma bu êng jât. 10Ndri khân may mâu geh rŏ samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah:

‘Bunuyh blao jan jay lŭ blon lĕ mƀăr lơi du mlŏm lŭ blon,

Yơn ma lŭ blon i nây jêng lŭ blon dŭt nâp khlay rlau bu chrao ma jan jay.

11Kôranh Brah nơm jan nau i nây lĕ nau ngăn,

Jan ăn bân ndrŏt nhhih hô ngăn’” .

12Tât ma mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung kôranh bri Yuđa gĭt lah păng ngơi ntât nau i nây lah ma săk khân păng nơm, jêh ri khân păng ŭch nhŭp Brah Yêsu, tih ma khân păng klach ma phung ƀon lan, ndri khân păng lôh du bơh Păng nây dơm.*

Nau ăn prăk ma kôranh kađăch

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13Jêh ri khân păng đă phung Pharisi ƀaƀă, ndrel ma mpôl i tâng kôranh mât uănh Hêrôt-Ŏntipas hăn gŭ dăch kêng Brah Yêsu gay ma tăng nau Păng ngơi ndơ tih, ndri dâng khân păng joi nau ma ntôn Păng.* 14Jêh ri khân păng hăn tât ta nây ôp Păng: “Hơi Nơm Nti! Hên gĭt May bunuyh sŏng ngăn, May mâu ôh klach ma bunuyh, mâu ôh kơih bunuyh, May nti nau Kôranh Brah ăn di. Dăn mbơh ma hên tâng nau vay bân, di đŏng ăn prăk i kôranh kađăch ta ƀon Rôm đă bân ăn nây mâu lah mâu? 15Di ma bân ăn mâu lah mâu?+ ” Yơn ma Brah Yêsu lĕ gĭt nuih n'hâm ndŏp mpôn khân păng, Păng lah: “Moh nau khân may ŭch ôp rlong ma Gâp kơt nây mêh? Lŏng sŏ prăk i ăn ma kađăch i nây du mlŏm + ăn Gâp uănh.” 16Jêh ri bu sŏ prăk du kăk ndơ̆ ăn Brah Yêsu. Păng ôp ma khân păng: “Ndri ta kalơ prăk kăk dja bu moh rup, bu moh rnha?” Khân păng ơh lah: “Rup, ndrel ma rnha kôranh kađăch ta ƀon Rôm!” 17Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lah ndri ndơ kôranh kađăch ta ƀon Rôm mplơ̆ ăn ma păng, ndơ Kôranh Brah mplơ̆ ăn ma Kôranh Brah nơm.” Khân păng ndrŏt hih rhŏl hô ngăn ma nau Brah Yêsu ơh.*

Nau bunuyh khât dâk rêh tay

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18Jêh ri geh phung Sađôsi hăn mâp Păng, phung i nây jan kôranh ta bri Yuđa đŏng, tih ma khân păng mâu iăt ôh bunuyh lĕ khât hôm dâk rêh jât. Khân păng geh du nau ôp ma Brah Yêsu:* 19“Hơi Nơm Nti, Môsê kăl e nơh lĕ nchih jêh ta samƀŭt ăn ma bân phung Israel lah kơt nđa: ‘Lah bu klô sŏ ur, jêh ri păng khât, lah păng mâu geh kon, đă i oh oh păng ri ntrŏ sŏ ur păng gay ma geh kon ma păng’.* 20Ntât lah geh pơh nuyh oh nô bu klô. I nô bôk dak nây sŏ ur, jêh ri khât mâu bă kon ôh. 21Jêh ri i oh groi bơh kơi păng nây ntrŏ sŏ i mi nây, jêh ri khât mâu bă kon đŏng. I oh tŏl pe bơh kơi sŏ i mi nây khât kơt ri đŏng. 22Dâng lĕ pơh nuyh oh nô khân păng nây mâu bă kon dadê. Dŭt ma dêl bu ur i nây khât đŏng. 23Tât nar bunuyh dâk rêh tay, ndri bu moh ôp păng ‘Ur’? Yorlah lĕ pơh nuyh khân păng nơh lĕ tă sŏ păng dadê.” 24Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Khân may mâu vât ôh Nau Kôranh Brah Ngơi, nđâp ma mâu vât đŏng nau dơi Kôranh Brah, ndri dâng nau mân khân may mâu di ôh. 25Nôk bunuyh khât, jêh ri dâk rêh tay, khân păng mâu hôm ôh sŏ ur sŏ sai jât. Khân păng jêng tâm ban ma tông păr Kôranh Brah gŭ ta ƀon ueh kalơ.”*

26“Lŏng ma nau bunuyh khât dâk rêh tay, Môsê lĕ nchih lah ta plăng trong pŭm lok i geh hit ŭnh, ndri khân may vay rŏ đŏng lah mâu? Ta nây Kôranh Brah lah ma păng: ‘Gâp jêng Brah Abrahăm yơk mbah, jêng Brah Isăk yơk mbah, jêng Brah Yakôp yơk mbah’ . 27Nôk Kôranh Brah ngơi nau i nây, khân păng pe nuyh i nây lĕ khât ŏk năm jêh. Yơn ma bơh Nau Kôranh Brah Ngơi i nây gĭt năl khân păng hôm rêh ma Kôranh Brah. Kôranh Brah mâu ôh di Brah ma bunuyh khât, Păng Brah ma bunuyh rêh. Tih ngăn nau khân may mân nây!”

Nau vay i khlay rlau bu

(Mat 22:34-40; Luk 20:39-40)

28Jêh ri tât brô̆ du huê nơm nti nau vay phung Israel, tăng khân păng tâm rlăch đah Brah Yêsu, jêh ri tăng nau Brah Yêsu ơh nây di ngăn, păng hăn dăch ôp Brah Yêsu: “Dâng lĕ nau vay bân, moh nau vay i khlay rlau bu mêh?” 29Brah Yêsu ơh: “‘Hơi phung Israel iăt hŏm! Geh Kôranh Brah i Brah bân du huê dơm i Kôranh Brah ngăn ngên. 30Ăn rŏng ma Kôranh Brah i Brah khân ay may nơm, ma lĕ nuih n'hâm, ma lĕ huêng, ma lĕ n'hâm suan, ndrel ma lĕ nau mân’ , dja nau vay ntil nguai. 31Nau vay ntil bar ‘Ăn rŏng ma bu chiao meng kơt rŏng ma săk khân ay may nơm đŏng’ . Mâu geh ôh nau vay i khlay rlau ma bar ơ̆ nau vay dja.”* 32Nơm nti nau vay nây lah ma păng: “Ơ Nơm Nti, di ngăn nau May lah nây mêh. Geh du huê Kôranh Brah dơm, mâu hôm geh ôh brah êng jât. 33Bân rŏng ma Păng ăn lĕ nuih n'hâm, ăn lĕ ma nau mân gĭt blao, ndrel ma ăn lĕ brăt suan, jêh ri rŏng ma bu chiao meng kơt rŏng ma săk bân nơm đŏng, nau i nây khlay rlau ngăn ma lĕ rngôch ndơ bu nhhơr, nđâp ma lĕ mpômpa (siŭm) gŭch ma jan brah i nây.”* 34Tât Brah Yêsu tăng păng ơh gĭt blao kơt nây, Brah Yêsu lah: “May mâu geh gŭ ngai đah nau Kôranh Brah mât uănh may.” Bơh kơi nây mâu hôm geh ôh du huê bunuyh bănh ôp Brah Yêsu nau êng jât.

Brah Krist i Kôranh ma kađăch Đavid

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35Brah Yêsu hôm ntŭm nti bu ta jŏng gung nhih jan brah, Păng lah: “Mơm dâng phung nơm nti nau vay phung bân kuăl Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ri lah kon sau kađăch Đavid dơm?* 36Lŏng kađăch Đavid, Brah Huêng Ueh i kloh ueh ăn păng nkoch:

‘Kôranh Brah lah ma kôranh gâp:

‘Gŭ mpeh bơh ma Gâp hŏm

Kŏp tât Gâp ăn phung rlăng đah May jêng ntŭk rkơl jŏng May ƀŏt’’ .*

37Lah lĕ kađăch Đavid nơm kuăl Brah Krist lah kôranh păng nơm kơt nây, yơn ma kon sau mâu geh kuŏng rlau ma u che, lah ndri Brah Krist mơm hôm blao kon sau Đavid jât?”

Brah Yêsu đă ƀon lan njrăng ma phung nơm nti

(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

Ŏk phung ƀon lan gŭ ta nây, khân păng geh nuih n'hâm răm hô ngăn tăng nau Brah Yêsu nti. 38Brah Yêsu ntŭm nti ma khân păng: “Ăn khân ay may njrăng đah phung nơm nti nau vay phung bân nây, yorlah khân păng ŭch nsoh ao jong i ueh, jêh ri brô̆ rsong, gay ma ăn bu gĭt lah khân păng geh nau khlay ngăn, ŭch ăn bu mbah kŭnh bôk ma khân păng rŏ ntŭk bu tăch rgâl drăp ndơ, mâu lah rŏ trong kuŏng.* 39Khân păng ŭch gŭ bơh năp bu ta ntŭk bu lư ta nhih rƀŭn phung bân, jêh ri lah nhêt kuŏng sông kuŏng nây ŭch gŭ ta ntŭk bu yơk đŏng. 40Tih ma khân păng mƀrôh bu ur ndrô lĕ khât sai, gay ma sŏ pit drăp ndơ nhih jay khân păng. Jêh ri khân păng jan mbơh sơm dŭt jŏ ngăn ăn bu êng tăng, gay ma nhhơ khân păng nơm jêng bunuyh rŏng ma Kôranh Brah ngăn. Phung i nây Kôranh Brah tê̆ dôih dŭt jru ro ta nar jât năp tay.”*

Bu ur ndrô tê̆ nhhơr

(Luk 21:1-4)

41Jêh ri Brah Yêsu hăn gŭ bơh năp hŭp tê̆ nhhơr ma Kôranh Brah ta jŏng gung nhih jan brah, Păng uănh phung ƀon lan sŏ prăk tê̆ ta trôm hŭp nây. Păng say ŏk bunuyh ndrŏng tê̆ prăk ŏk ŏk ngăn. 42Jêh ri say du huê bu ur ndrô khât sai o ach. Tât ta nây bu ndrô i nây sŏ prăk bar mlŏm kăk jê̆+ dơm i mâu lăng geh khlay ôh tê̆ ta trôm hŭp nây đŏng. 43Brah Yêsu kuăl mpôl oh mon Păng, jêh ri lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, Kôranh Brah kơp bu ur ndrô o ach dja tê̆ prăk ŏk rlau dâng lĕ bu i tê̆ prăk ta hŭp dja, 44yorlah dâng lĕ mpôl i nây, prăk i khân păng tê̆ ta trôm hŭp nơh, sŏ prăk rmeh bơh săk khân păng nơm. Lŏng i bu ur ndrô de nây, păng bunuyh o ach hô ngăn, bol lah prăk i nây gay ma siăm nau rêh păng nơm kađôi lĕ, păng hôm sŏ lĕ phiao tê̆ nhhơr ma Kôranh Brah đŏng.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index