Search form

Markôs 14

Bu tâm di nau nhŭp nkhât Brah Yêsu

(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yôh 11:45-53)

1Jêh ri ƀŭn n'hot, ndrel ma ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui hôm bar nar ma tât. Mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel joi nau mơm dâng geh nhŭp ntŭng Brah Yêsu nkhât lơi.* 2Khân păng tâm nchră băl lah: “Lơi ôh bân nhŭp ta nôk jan ƀŭn, klach geh nau uh ah tah tŏr ma phung ƀon lan.”

Bu ur tŏ ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu

(Mat 26:6-13; Yôh 12:1-8)

3Jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon Ƀêthani. Păng gŭ ta jay du huê bu klô rnha Simôn i tă geh phŭng sa. Nôk nây tâng ma nau vay phung ndrŏng khân păng sông sa gŭ bêch nkêng jât chiao, i jŏng rok jât kơi. Nôk Păng sông sa ndrel tât brô̆ du huê bu ur lăp ta jay nây ndjôt du mlŏm đop lŭ. Ta trôm đop nây geh ngi ƀô kah i khlay ngăn, i bu kuăl lah dak ngi ‘Nartu’. Jêh ri păng gĭch lơi bôk đop lŭ i nây tŏ ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu. 4Geh bu ƀaƀă i gŭ ta nây ji nuih, khân păng tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Moh jan mpŭng mpăng ngi ƀô kah kơt nây! 5Lah sŏ pring i nây tăch geh prăk 300 prăk kăk+ rlau ro yă, jêh ri pă ma bunuyh o ach.” Jêh ri khân păng nduih ôbăl nây. 6Lŏng Brah Yêsu de lah: “Ăn dah ma jan pre hŏ! Mơm dâng khân may jan ăn păng geh nau rngot kơt nây? Păng lĕ jan nau ueh ăn ma Gâp. 7Phung o ach hôm gŭ ndrel khân may mro. Khân may jan ueh ma phung i nây tâng nuih n'hâm khân may nơm ŭch, yơn ma Gâp dja mâu ôh gŭ ndrel khân may mro.* 8Yôh dja jan tâng nau dơi păng. Păng tŏ ngi ƀô kah ta săk jăn Gâp ê lor ma Gâp khât, jêng tâng nau vay phung bân jan ma ndrăp ê lor ma bu tŏp bunuyh khât ta môch.* 9Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, ăp ntŭk bu hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh lam n'gor bri ta neh ntu dja, bu nkoch ma nau i păng jan nơh đŏng, gay ma nkah tôr bu bah chuêl păng.”

Yuđas-Isakariyôt tâm di du ntôr nau ma bu njŭn Brah Yêsu

(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Jêh ri Yuđas-Isakariyôt du huê kôranh oh mon ta mpôl 12 nuyh, păng hăn mâp đah mpôl kôranh jan brah, gay ma tâm nchră băl leo bu nhŭp Brah Yêsu njŭn ăn ma khân păng.* 11Jêh phung i nây tăng nau Yuđas-Isakariyôt ngơi nây, nuih n'hâm khân păng răm ngăn, khân păng ton nkhôm prăk ma păng. Ndri Yuđas-Isakariyôt ntơm joi moh nôk i ueh gay ma leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu.*

Brah Yêsu nhêt ƀŭn n'hot ndrel oh mon Păng

(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Yôh 13:21-30)

12Ta nar ntơm ndrăp nhêt ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui, jêng nar bu nkhât kon be biăp ma jan brah gay ma nhêt ƀŭn n'hot, jêh ri mpôl oh mon ôp Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, ah ntŭk May ŭch ăn hên ndrăp ma May nhêt sông ƀŭn n'hot dja mêh?”* 13Brah Yêsu đă bar hê oh mon hăn joi ntŭk mbơh ma khân păng: “Khân may hăn ta ƀon kuŏng ri, khân may mâp du huê bu klô tê̆ dak yăng kalơ mlik. Ăn khân may hăn tâng păng. 14Moh jay păng lăp, ăn khân may ngơi ma nơm tơm jay nây: ‘Nơm Nti hên đă hên hăn ôp may, jrô ma Păng nhêt ƀŭn ndrel oh mon Păng ta nar nhêt ƀŭn n'hot dja, ah ntŭk mêh?’* 15Bunuyh tơm jay nây leo ma khân may ro ta ntŭk kalơ ri jrô huy ngăn, lĕ ơm jêh ndrăp ăp lĕ phiao. Ăn khân may ndrăp nau nhêt sông ăn ma bân ta jrô nây ro.” 16Jêh ri oh mon bar hê nây brô̆ drơn ro, tât ta ƀon kuŏng nây khân păng say kơt nau Brah Yêsu lah nơh, jêh ri khân păng ndrăp ndơ sông sa ma nau nhêt ƀŭn n'hot i nây.

17Tât kêng măng Brah Yêsu truyh ta ntŭk nây ndrel 12 nuyh mpôl kôranh oh mon Păng. 18Nôk Brah Yêsu gŭ sông sa ndrel mpôl oh mon, Păng mbơh: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, ta mpôl khân may geh du huê leo bu hăn nhŭp Gâp, păng i nây gŭ sông sa ndrel bân đŏng.”* 19Mpôl oh mon rvê hô ngăn, lĕ khân păng nây ôp Brah Yêsu: “Ndri gĭt Gâp hơ?” 20Brah Yêsu lah ma khân păng: “Păng i nây tă bơh 12 nuyh mpôl khân may, păng i lŭp nŭmpăng ta ngan ndrel Gâp aƀaơ dja. 21Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah bu mra nkhât, tâng ma nau lĕ nchih lah ma Gâp. Tih ma păng i leo bu hăn nhŭp Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah nây, păng i nây geh nau rêh rnhăl ngăn ro. Ueh rlau lơi dâng deh păng i nây nơh.”*

Nau nhêt sa nkah kloh ueh

(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Kô 11:23-25)

22Khân păng hôm gŭ sông sa, jêh ri Brah Yêsu sŏ du mlŏm nŭmpăng, lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri gĭch ăn ma khân păng sa, n'ho ma lah: “Khân may sŏ sa yơ̆, dja i săk jăn Gâp.”* 23Jêh ri păng sŏ kchok ndrănh play yŭng yar ƀon, lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri ăn ma khân păng nhêt lĕ ma băl. 24Păng lah ma khân păng: “Ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok dja i mham Gâp, i hoch bơh săk jăn Gâp nôk Gâp khât tay, gay ma rklaih ŏk bunuyh. Ma mham i dja Kôranh Brah jan nau tâm rnglăp mhe. 25Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, Gâp mâu hôm ôh nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon dja jât, n'ho ma tât nar Gâp nhêt tay ndrănh play yŭng yar ƀon tât Kôranh Brah mât uănh dâng lĕ bunuyh ngăn mơ.”* 26Jêh mprơ nau tâm rnê, Brah Yêsu, ndrel mpôl oh mon Păng lôh bơh nây hăn jât yôk tơm Ôlive.

Brah Yêsu lah Pêtrôs rlăch mâu gĭt năl Păng

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Yôh 13:36-38)

27Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Dâng lĕ khân may ntlơi Gâp, yor ma ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Kôranh Brah lah:

‘Gâp mbang nkhât lơi nơm chiăp be biăp,

Jêh ri phung be biăp du chah chrai lĕ’’ .*

28Yơn ma jêh Gâp dâk rêh tay, Gâp hăn ta bri Galilê lor bơh năp khân may.”* 29Jêh tăng Brah Yêsu ngơi ndri Pêtrôs lah ma Păng: “Bol lah dâng lĕ khân păng ntlơi May kađôi, gâp mâu ôh ntlơi May.” 30Brah Yêsu lah ma păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, ta măng dja ro, ê lor ma iăr ndrau bar tơ̆, may rlăch pe tơ̆ lah mâu gĭt năl Gâp.”* 31Pêtrôs rlăch lơ ma hô: “Mâu ôh! Bol lah bu nkhât gâp ndrel May kađôi, gâp mâu geh ôh rlăch lah mâu gĭt năl May.” Dâng lĕ mpôl oh mon geh ngơi kơt nây đŏng.*

Brah Yêsu gŭ mbơh sơm ta Gêtsêmanê

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng hăn jât ntŭk bu rnha Gêtsêmanê. Păng lah: “Khân may gŭ ta dja ƀŏt yơ̆, Gâp hăn mbơh sơm ƀŏt.”* 33Păng jă Pêtrôs, Yakơ, ndrel ma Yôhan hăn ndrel. Nôk nây Păng ntơm geh nau rvê hô ngăn, nuih n'hâm mâu đăp mpăn, rngot hô ngăn.* 34Păng lah ma pe nuyh khân păng nây: “Nuih n'hâm Gâp rngot hô ngăn ndă ma khât ro. Khân may hôm gŭ ta dja ƀŏt, gŭ rngeh njrăng ngăn hŏ.” 35Jêh ri Brah Yêsu hăn jât năp đê̆, păn truyh a neh mbơh sơm dăn lơi ta geh ôh nau jêr jŏt, lah dơi. 36Păng lah: “Aƀa+ ơ Bơ̆! Dah May nơm ŭch May dơi jan dâng lĕ ntil nau, dăn May sŏ nau jêr jŏt dja ăn du ngai bơh Gâp. Yơn ma lơi ôh tâng nuih n'hâm Gâp ŭch, ăn tâng nau May nơm ŭch hŏ.”* 37Jêh ri Păng plơ̆ jât mpôl oh mon nây, say khân păng hăk bêch, Păng lah ma Pêtrôs: “Hơi Simôn moh bêch may nây hiah? Moh may mâu dơi nsrôyh, man ma du mong mâu dơi đŏng? 38Khân may njrăng hŏm n'ho ma mbơh sơm, gay ma mâu jan tih nôk geh nau ndơm. Nuih n'hâm bunuyh lĕ ŭch jan di ngăn, tih ma mâu ôh blao jan, yor ma hôm rdja.”* 39Jêh ri Brah Yêsu du tay bơh khân păng, mbơh sơm kơt nau ơm nơh du tơ̆ đŏng. 40Jêh ri Păng plơ̆ sât hăn mâp ma mpôl oh mon jât, say khân păng hôm hăk bêch, lin măt mâu dơi, jêh ri joi nau ơh ma Păng mâu geh. 41Brah Yêsu hăn plơ̆ mâp tay khân păng lĕ pe tơ̆ jêh, Păng lah khân păng: “Khân may hôm bêch dah jŏ ma kah? Dah nây găp hơyh! Aƀaơ dja mong lĕ tât jêh, bu njŭn Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ăn ma phung bunuyh tih. 42Dâk hŏm leo băl hăn, păng i leo bu hăn nhŭp Gâp lĕ bơi tât hơi!”

Bu nhŭp Brah Yêsu

(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yôh 18:3-12)

43Brah Yêsu hôm e ngơi, dô ma tât Yuđas-Isakariyôt jêng du huê bunuyh ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây. Geh du phung hăn ndrel păng nây, ndjôt mŏng ndjôt đao. Khân păng i nây tă bơh mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung kôranh bri Yuđa de đă. 44Yuđas-Isakariyôt i leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu nây lĕ jêh mbơh du ndơ gĭt năl ma bu lah: “Bu moh i gâp chŭm+ , Păng i ri ro. Ndri khân may nhŭp leo Păng dô.” 45Jêh ri Yuđas-Isakariyôt hăn tât ta Brah Yêsu ro, păng lah: “Hơi Nơm Nti!” Păng chŭm Brah Yêsu, 46jêh ri bu nhŭp Brah Yêsu. 47Geh du huê oh mon i gŭ dăch ta ri tăk đao chrip, sreh tôr i dâk kôranh jan brah dŭt kuŏng tăch du ding. 48Jêh ri Brah Yêsu lah ma phung i nây: “Moh brô̆ khân may ndjôt nđâp ma mŏng ma đao gay ma nhŭp Gâp kơt nây, kơp Gâp jêng bunuyh ntŭng bơh? 49Ăp nar kăl dơ̆ nơh, Gâp gŭ ntŭm nti ta jŏng gung nhih jan brah. Khân may gŭ ta nây đŏng, mâu ôh nhŭp Gâp. Iăt ma geh nau tât dja jêng di đah Nau Kôranh Brah Ngơi i bu lĕ nchih.”* 50Jêh ri mpôl oh mon nchuăt rngŏt lĕ phiao, ntlơi Brah Yêsu.* 51Geh du huê bu ndăm i tâng Păng, bu ndăm i nây geh bok du blah dơm ma n'gut săk jăn, bu de nhŭp ôbăl đŏng. 52Păng mƀăr bok i nây, nchuăt săk kuh+ dơm.

Brah Yêsu gŭ bơh năp mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa

(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Yôh 18:13-14, 19-20)

53Jêh ri bu leo Brah Yêsu a jay kôranh jan brah dŭt kuŏng. Lĕ mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung kôranh bri Yuđa gŭ rgum ta ri dadê. 54Lŏng Pêtrôs ri tâng Brah Yêsu bơh kơi, brô̆ ndŏp bôk mpơl bôk, n'ho ma tât ta trôm jŏng gung jay kôranh jan brah dŭt kuŏng, jêh ri lăp gŭ njŏr ŭnh ndrel mpôl bunuyh kơl jan kar ta ntŭk nây. 55Mpôl kôranh jan brah, ndrel ma dâng lĕ phung kôranh jan kar phung Israel tâm nchră băl joi nau ntôn Brah Yêsu gay ma tê̆ dôih nkhât lơi Păng, joi mâu ôh dơi say. 56Geh ŏk bunuyh ngơi nchơt ntôn Păng, yơn ma dâng lĕ nau khân păng ntôn nây mâu ôh tâm di băl+ .* 57Bu ƀaƀă dâk ngơi nchơt ntôn Brah Yêsu lah: 58“Hên tăng Păng ngơi lah: ‘Gâp rơih mƀăr lĕ nhih jan brah ma Kôranh Brah i ti bunuyh jan, jêh ri ta pe nar bơh kơi nây Gâp jan nhih jan brah du mlŏm êng jât, nhih jan brah i nây mâu geh ôh ti bunuyh jan’.”* 59Bol lah khân păng ntôn ma nau i nây kađôi, kŏ hôm mâu tâm di băl đŏng. 60Jêh ri dâk đưp i kôranh jan brah dŭt kuŏng nây, dâk bơh năp lĕ bunuyh i gŭ ta nây, păng ôp Brah Yêsu: “Mơm May mâu ơh nau bu ntôn May nây mêh?” 61Brah Yêsu gŭ iăt săk klăk mâu ơh đê̆ ro. Kôranh jan brah ôp tay Păng du tơ̆ jât: “Ndri May jêng Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ngăn, i Kon Kôranh Brah ngăn ƀah?”* 62Brah Yêsu ơh: “Ơ Gâp dja ngăn.

Dâng lĕ khân may mra say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah

Gŭ bơh ma ti Kôranh Brah nơm i dŭt nau dơi gay ma mât uănh,

Jêh ri jŭr bơh trôk ri hăn rŏ ndŏr tŭk+ .”

63Jêh tăng Păng ngơi kơt nây, kôranh jan brah dŭt kuŏng nây nkhêk ao păng nơm chuik+ , jêh ri lah: “Bân mâu hôm khăch ôh joi bunuyh tơm say tơm tăng a êng jât. 64Lĕ khân may tăng dadê jêh nau pre mưch rmot Kôranh Brah. Ndri mơm khân may ŭch tê̆ dôih ma Păng?” Dâng lĕ bu lah tê̆ dôih nkhât lơi Păng.* 65Bu ƀaƀă leo băl soh dak diu ta Ôbăl, nkŭm măt thŭk Ôbăl, jêh ri ôp: “Lah May Brah Krist ngăn, mbơh ma hên bu moh thŭk May!” Jêh ri mpôl tahen njrăng nhih jan brah tap Ôbăl đŏng.*

Pêtrôs rlăch lah mâu gĭt năl Brah Yêsu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yôh 18:15-18, 25-27)

66Lŏng Pêtrôs ri păng hôm gŭ ta jŏng gung, jêh ri tât brô̆ du huê bu ur ta nây, păng jan kar ma kôranh jan brah dŭt kuŏng. 67Tât say Pêtrôs gŭ njŏr ŭnh ta nây, păng uănh ăn n'hêl i muh măt, jêh ri lah: “Ngăn may jêng băl mpôl Yêsu to i tă bơh ƀon Nasaret!” 68Pêtrôs rlăch lah: “Gâp mâu ôh gĭt vât moh nau ay re lah ri.” Jêh ri Pêtrôs du bơh ntŭk i nây hăn a mpông mpêr, nôk nây iăr lĕ ntơm ndrau. 69Jêh ri bu ur i jan kar ta nây say Pêtrôs gŭ ta nây, păng mbơh lĕ bunuyh i gŭ ta ri du tơ̆ jât: “Păng i nây băl mpôl Bunuyh i bu nhŭp nây đŏng.” 70Pêtrôs rlăch tay jât. Tât du ndŏm bơh kơi, mpôl bunuyh i gŭ ta nây ngơi ma Pêtrôs lah: “May dja băl mpôl Păng ngăn ro, rlau may bri Galilê tâm ban.”* 71Pêtrôs ngơi lah: “Lah gâp mƀrôh, gâp rtăp săk gâp nơm, dăn Kôranh Brah tê̆ dôih ma gâp dôh. Gâp mâu ôh gĭt năl Păng i khân ay may lah.” 72Dô ma iăr ndrau du tơ̆ jât, jêh ri Pêtrôs ntơm kah gĭt nau Brah Yêsu lah nơh: “Ê lor ma iăr ndrau bar tơ̆ may rlăch pe tơ̆ lah mâu gĭt năl Gâp.” Jêh ri păng nhŭm rngot hô ngăn ro.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index