Search form

Markôs 2

Brah Yêsu jan bah bu klô rven

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Tât jŏ bar pe nar ri, Brah Yêsu plơ̆ tay ta ƀon Kapơnŭm. Bunuyh ta ƀon nây tăng lư Păng lĕ plơ̆ sât tay gŭ ta jay. 2Geh bunuyh ran ta jay nây ŏk mpưm ngăn, joi ntŭk ma gŭ mâu geh ôh, bol lah bơh dih mpông mâu hôm geh đŏng. Jêh ri Brah Yêsu mbơh nkoch nau Kôranh Brah ăn ma khân păng ta nây. 3Jêh ri geh bunuyh puăn nuyh hăn bơh kơi tung du huê bu klô rven jŏng rven ti, hăn a Brah Yêsu. 4Tât ta jay nây joi trong lăp hăn ta Brah Yêsu mâu say ôh, yor ma geh bunuyh ŏk ir. Kơt ndri khân păng lôk trôm kalơ chor jay+ tâm sŏng ntŭk Brah Yêsu gŭ, jêh ri njŭr bu klô rven i bêch ta mbêl nây rŏ trôm nây. 5Brah Yêsu say khân păng geh nau nsing Păng dơi jan bah nau ji kơt nây, Păng lah ma bunuyh rven i nây: “Hơi oh, Gâp lĕ yô̆ may, mâu hôm ôh kơp nau tih ta may.”*

6Ta nây geh phung nơm nti nau vay phung Israel aƀă nklŏn êng ta tôr: 7“Hưh! Mơm dâng Păng bănh ngơi mưch rmot Kôranh Brah kơt ndri? Geh du huê Kôranh Brah dơm dơi yô̆ bunuyh, mâu hôm ôh kơp mâu hôm ôh klăp ndăng nau tih!”* 8Yơn ma Brah Yêsu gĭt ro lĕ nau khân păng nklŏn kơt nây, Păng lah ma khân păng: “Mơm dâng khân may geh nau mân kơt nđay? 9Ăn khân may gĭt nau dja, lah Gâp lah ma bu klô rven nây ‘Nau tih may lĕ Gâp yô̆ hơi’, mâu lah ‘May dâk ndjôt mbêl brô̆ hŏm’, lah ndri moh nau lah i dơh rlau hă? 10Gâp ŭch ăn khân may gĭt say, Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, ndri dâng Gâp dơi yô̆ nau tih bunuyh ta neh ntu dja.” Jêh ri Brah Yêsu lah ma bu klô rven i nây: 11“May dâk hŏm! May ndjôt mbêl may nây sât a jay may nơm ri.”* 12Păng dâk đơp bơh mbêl nây ro, ndjôt mbêl păng nơm nây hăn sât lăp rŏ nklang phung băl ŏk. Lŏng lĕ bunuyh i gŭ ta nây geh nau ndrŏt hih rhŏl, khân păng rnê ma Kôranh Brah, n'ho ma lah: “Bân mâu ôh vay say nau dja kăl dơ̆ to!”

Brah Yêsu jă Lêvi

(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13Jêh ri Brah Yêsu hăn rŏ meng dak nglao kuŏng Galilê du tơ̆ jât, phung ƀon lan ŏk ngăn hăn ta Păng, Păng ntŭm nti ăn ma khân păng. 14Jêh ntŭm nti nây Păng lôh bơh nây brô̆ tay jât năp, jêh ri say du huê bunuyh rnha Lêvi i kon Alphai gŭ kŏp sŏ prăk ƀon lan ma ăn kôranh mât uănh, păng gŭ ta ntŭk păng vay sŏ prăk. Brah Yêsu lah ma păng: “Hô̆ brô̆ tâng Gâp.” Păng dâk bơh nây, jêh ri tâng Brah Yêsu ro.* 15Ta nar nây Lêvi jă Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon hăn sông sa ta jay păng nơm. Ta jay nây geh bunuyh sŏ prăk ƀon lan, ndrel ma bunuyh tih+ aƀă êng geh ŏk gŭ sông sa ndrel đŏng. Geh bunuyh i kơt nây ŏk ngăn hăn tâng Brah Yêsu.* 16Tât say Brah Yêsu gŭ sông sa ndrel phung bunuyh tih nây, phung nơm nti nau vay phung Israel jêng phung Pharisi đŏng, lah ma oh mon Păng: “Mơm dâng bunuyh i nây gŭ sông sa ndrel bunuyh sŏ prăk ƀon lan, ndrel ma bunuyh jan tih êng kơt nây?” 17Jêh Brah Yêsu tăng khân păng lah kơt nây, Păng lah: “Bunuyh geh săk jăn ueh mâu ŭch ôh ma kôranh dak si, bunuyh i geh nau ji dơm ŭch. Ndri dâng Gâp văch ta dja mâu ôh gay ma kuăl bunuyh sŏng, ŭch kuăl bunuyh tih, gay ma kơl khân păng.”*

Nau ăt sông sa

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-38)

18Lŏng geh du nar mpôl oh mon Yôhan-Ƀaptem, ndrel ma mpôl Pharisi khân păng ăt sông sa. Jêh ri geh bu hăn ôp Brah Yêsu: “Mpôl oh mon Yôhan-Ƀaptem, ndrel ma mpôl oh mon phung Pharisi ăt sông sa, mơm dâng mpôl oh mon May mâu ăt?”* 19Brah Yêsu lah ma khân păng: “Nôk tâm nđăp ur sai, bu năch vay ăt sông sa đŏng bơh? Mâu vay ôh. Iăt ma i sai mhe hôm gŭ ndrel ta ri, nau tâm nđăp nây ê hŏ lôch ôh.* 20Gâp tâm ban ma bu klô nđăp ur sai, tât di nar ri tay bu tâm nkhah Gâp đah mpôl oh mon Gâp, ta nar i nây khân păng ăt sông sa. 21Bu mâu vay ôh sŏ bok mhe ê hŏ pih mbôl ta ao lĕ sat. Lah jan kơt nây bok i sat ri lơ ma hô hêk rlau ơm ngăn, yor ma i bok mhe nây jêng rôt nôk jêh pih. 22Kơt ndri đŏng, bu mâu vay ôh tê̆ ndrănh play yŭng yar ƀon mhe ta dŭng ntô ơm, lah jan kơt nây ndrănh play yŭng yar ƀon mhe jan ăn dŭng ntô i nây prek, ndrănh hŭk đŏng, jêh ri dŭng ntô i nây jêng sat đŏng, yorlah dŭng ntô ơm mâu hôm ôh toch. Bu tê̆ ndrănh play yŭng yar ƀon mhe ta dŭng ntô mhe.”

Brah Yêsu tơm kôranh ma nar Saƀăt

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23Geh du nar Saƀăt i nar rlu phung Israel Brah Yêsu, ndrel oh mon Păng hăn glăt rŏ mir Ba Prăng, jêh ri mpôl oh mon Păng roih Ba Prăng gay ma sa. 24Geh phung Pharisi hăn bơh kơi lah Brah Yêsu: “Lŏng May uănh, moh si kô̆ mpôl oh mon May jan kar ta nar Saƀăt dja mêh? Bol lah khân păng roih đê̆ đê̆ kơt nây, hôm e kơp tih đah nau vay nar rlu phung bân đŏng.” 25-26Brah Yêsu ôp: “Lah ndri khân may lĕ chuêl ƀah, nau khân may vay rŏ ta Nau Kôranh Brah Ngơi? Bơh nôk Abiathar jan kôranh jan brah dŭt kuŏng, Đavid, ndrel ma bunuyh gŭ ndrel păng hô ngăn ji ngot, khân păng ŭch geh ndơ sông sa. Nôk nây Đavid ê hŏ jêng kađăch. Jêh ri Đavid lăp ta trôm ntŭk chun bok Kôranh Brah, păng sa nŭmpăng i bu tê̆ nhhơr ma Kôranh Brah nây, n'ho ma pă bunuyh i gŭ ndrel păng sa đŏng. Bu mâu lah păng đŏng bol lah tâng ma nau vay geh mpôl jan brah dơm dơi sa nŭmpăng i nây!”* 27Brah Yêsu lah jât: “Kôranh Brah đă kon bunuyh rlu ta nar Saƀăt gay ma kơl kon bunuyh, mâu geh ôh Păng njêng kon bunuyh jan dâk ma nar Saƀăt!* 28Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, ndri dâng Gâp jêng kôranh moh ndơ i dơi ăn bu jan, mâu lah mâu dơi ăn bu jan ta nar Saƀăt i nar rlu.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index