Search form

Markôs 5

Brah Yêsu mprơh brah djơh bơh du huê bu klô

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

1Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma oh mon Păng tât kăl ti dak nglao kuŏng Galilê ri, dăch ntŭk ƀon Garasin. Ntŭk ƀon i nây bu mâu ôh tâng nau vay phung Israel. 2Jêh Brah Yêsu jŭr bơh duk nây, du ƀlât ta nây geh du huê bu klô brah djơh gŭ ta săk păng, păng lôh bơh ntŭk môch+ ŭch hăn mâp Brah Yêsu. 3Păng i nây gŭ ta ntŭk môch dơm, mâu geh ôh bunuyh dơi nhŭp dơi kât păng, kât đah rse rvăk kŏ mâu khan đŏng. 4Bol lah bu lĕ nkông jŏng ti, kât păng đah rse rvăk ŏk tơ̆, păng lơh nklah tăch lĕ phiao ndơ i bu nkông bu kât păng nây, mâu geh ôh bunuyh dơi đăp păng. 5Dâng măng dâng nar păng gŭ rŏ môch rŏ yôk, nđâp ma nter, jêh ri sŏ lŭ mplônh tor êng săk păng nơm đŏng.

6Tât păng say Brah Yêsu bơh ngai, păng nchuăt ran chon kômŏk kŭnh bôk bơh năp Brah Yêsu ro, 7păng nter dŭt nteh nteh ngăn: “Hơi Brah Yêsu kon Kôranh Brah dŭt prêh ta kalơ trôk, mơm May jan ma gâp mêh? Khât ôm lôm lă, ăn May ton ma gâp ta bơh năp Kôranh Brah, dăn May lơi ôh nkrit gâp!”* 8Dâng brah djơh lah kơt nây, ach ma Brah Yêsu lĕ jêh lah păng: “Mpôl brah djơh, du hŏm bơh bunuyh dja!” 9Jêh ri Brah Yêsu ôp păng: “Mơm rnha may mêh?” “Gâp rnha ‘Mpôl tahen ŏk rbăn’, yor ma băl hên ŏk ngăn.” 10Păng bonh Brah Yêsu hŏl rđŏk: “Lơi dâng mprơh hên du lôh bơh bri dja.”

11Kêng ntŭk nây geh sŭr du phung kuŏng gŭ sa mpa rŏ njŏng yôk. 12Phung brah djơh i nây dăn tay dŭt hô ngăn: “Dăn May njuăl ăn hên lăp ta sŭr phung i ri ơ!” 13Jêh ri Brah Yêsu ăn khân păng lăp ta sŭr ri. Jêh ri mpôl brah djơh i ri lôh bơh bunuyh i nây lăp gŭ ta sŭr ri lĕ rngŏt. Sŭr phung i nây klăp lah ŏk 2000 mlŏm, jêh ri nchuăt rbŭl jât sop rƀŏng jât dak nglao ri, lăp ta dak rmok khât lĕ phiao+ . 14Jêh ri mpôl i chiăp sŭr nây, nchuăt mbơh nkoch nau i nây ma bu rŏ ƀon rŏ mir. Bu i tăng ran uănh nau tât i nây. 15Khân păng ran tât a Brah Yêsu, jêh ri say bunuyh i tă brah djơh lăp ŏk ngăn nơh gŭ ta ri, nsoh bok ao n'ho ma kah gĭt săk đŏng, jêh say lĕ nau nây khân păng klach dadê ngăn. 16Mpôl i say n'hêl ma măt lĕ nau tât i geh ta bu klô i nây, ndrel ma sŭr phung nây đŏng, khân păng mbơh nkoch ma phung ƀon lan ta nây ăn gĭt.

17Jêh ri ƀon lan bonh Brah Yêsu đă Păng du bơh bri ƀon khân păng nây. 18Jêh ri Brah Yêsu nchô ma hăn hao kalơ duk ri. Bu klô i brah djơh lăp a lor nơh dăn tâng Păng. 19Yơn ma Brah Yêsu mâu rom ôh, ƀêng Păng ma đă: “Hăn may sât a jay may nơm ri, mbơh nkoch ma băl mpôl may lĕ nau i Kôranh Brah lĕ jan ma may nơh, ndrel ma nau i Kôranh Brah yô̆ nđach may.” 20Jêh ri bu klô i nây hăn ro, ntơm mbơh ăn ma ƀon lan ta bri Đêkapôlis ăn khân păng gĭt dâng lĕ nau i Brah Yêsu jan ma păng. Jêh tăng nau păng mbơh nkoch nây ndrŏt hih rhŏl ngăn ƀon lan.*

Brah Yêsu jan bah bu ur ji rih, ndrel ma kon bu ur Jairus

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21Jêh ri Brah Yêsu ncho duk tât kăl ti dak ri, Păng gŭ ta meng dak nglao kuŏng, ta nây geh ƀon lan ŏk mpưm ngăn hăn gŭ njueng jŭm Păng. 22Jêh ri geh du huê bu klô rnha Jairus hăn ta nây đŏng, păng kôranh nhih rƀŭn phung Israel. Tât păng say Brah Yêsu păng ran păn ta jŏng, 23păng bonh jă Brah Yêsu hô ngăn, păng lah: “Hơi Nơm Nti, kon bu ur gâp ji hô ngăn lĕ bơi khât mê. Dăn May hăn tê̆ ti ta păng ơ, ăn bah nau ji lơi ăn păng khât!” 24Jêh ri Brah Yêsu hăn ndrel păng. Geh ŏk ngăn phung ƀon lan hăn tâng Păng đŏng, tât ma tâm mpet băl hô ngăn. 25Ta mpôl nây geh đŏng du huê bu ur ji rih lĕ jŏ 12 năm hơi.* 26Ndri păng nsrôyh ngăn ăt nau ji i ŏk phung nơm dak si de săm, tih ma mâu ôh dơi bah. Păng huach lĕ drăp ndơ păng, mâu say bah đê̆ ro, nau ji păng lơ ma hô lơ ma hô ngăn.

27Tât păng gĭt lư Brah Yêsu hăn ta nây, păng ran chŭl lăp ta nklang băl ŏk pah i ao kuŏng Brah Yêsu bơh kơi. 28Păng mân êng: “Lah gâp geh pah i ao Păng, nau ji gâp bah ro.”* 29Jêh păng pah ao Brah Yêsu nây, mham păng bah ndal ta nây ro, mâu hôm trôh ôh. Jêh ri păng gĭt êng ta săk nau ji păng lĕ bah ngăn. 30Nôk nây Brah Yêsu gĭt ro geh lôh nau brah tă bơh săk Păng, jêh ri Păng rle jât phung ƀon lan nây lah: “Bu moh pah ao Gâp hiah?”* 31Mpôl oh mon Păng ơh: “Hơi Kôranh, May say hơi geh bunuyh ŏk ngăn tâm mpet băl geh pah May dadê. Mơm dâng May ôp lah: Bu moh pah Gâp?” 32Jêh ri Brah Yêsu uănh jŭm Păng nơm, ŭch gĭt bu moh i pah ao Păng a ndơh nơh. 33Bu ur i nây klach nsŏr ngăn, say nau dơi ta săk păng nơm, păng păn ta jŏng Brah Yêsu jêh ri mbơh lĕ nau i nây, mâu păng mo ôh. 34Brah Yêsu lah ma bu ur nây: “Hơi oh! Nau ay nsing ma Gâp jan bah ay hơi, sât ăn ueh lăng đăp mpăn yơ̆. Nau ji ay ăn bah đŏng!”* 35Nôk Brah Yêsu hôm e ngơi nây, geh bunuyh aƀă tă bơh jay Jairus mbơh lah: “Kon bu ur may lĕ khât mê. Moh nau hôm rkhuak Nơm Nti nây jât mêh?” 36Brah Yêsu tăng đŏng nau i bu mbơh nây, lơ Păng ma lah ma Jairus: “Lơi dâng klach ôh, ăn may nsing ma Gâp dơm.”

37Jêh ri Brah Yêsu hăn, mâu ôh rom bu aƀă hăn tâng Păng. Păng rom pe nuyh Pêtrôs, Yakơ, ndrel ma Yôhan i oh Yakơ dơm.* 38Tât ta jay Jairus i kôranh nhih rƀŭn nây, Brah Yêsu tăng bu nhŭm vơl dŭt nteh uh ah gah gai ngăn. 39Brah Yêsu lăp ta trôm jay lah ma khân păng: “Moh nau nhŭm khân ay may uh ah gah gai nây? Mâu khât ôh kon se dja, man ma hăk bêch dơm!”* 40Jêh tăng nau nây khân păng gơm mưch ma Brah Yêsu. Jêh ri Brah Yêsu mprơh khân păng lôh a dih lĕ rngôch, Păng jă i mê̆ bơ̆ kon se nây, ndrel ma pe nuyh mpôl oh mon Păng lăp ta trôm jrô ntŭk kon se bêch nây. 41Jêh ri Păng nhŭp ti kon se nây, n'ho Păng lah: “Talitha kumi+ ” - rblang lah ‘Hơi oh, ay dâk hŏm!’* 42Dô ma kon se bu ur nây dâk đơp, brô̆ ro. Bunuyh i gŭ ndrel ta nây ndrŏt hih rhŏl dŭt hô ngăn. Kon se nây lĕ geh 12 năm hơi. 43Yơn ma Brah Yêsu buay khân păng, mâu ôh ăn mbơh nkoch ma bu gĭt nau dja, jêh ri đă khân păng sŏ ndơ ăn kon se nây sông sa.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index