Search form

Markôs 6

Ƀon Nasaret mâu rom Brah Yêsu

(Luk 4:16-30)

1Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây plơ̆ sât ta ƀon bri Păng nơm ta ƀon Nasaret, mpôl oh mon tâng Păng đŏng. 2Tât nar Saƀăt i nar rlu phung Israel ri, Păng lăp ta trôm nhih rƀŭn ntŭm nti bu, geh ŏk bunuyh i tăng nau Păng ndrŏt hih rhŏl ngăn, khân păng ôp ndrăng khân păng lah: “Bơh tă gĭt nau Păng i nây hiah? Nau mân gĭt blao Păng nây bơh tă sŏ? Ndơ ueh ndơ khlay Păng dơi jan nơh bơh tă dơi?* 3Păng nây mâu di i kon Mari jan kar tơm si, i nô Yakơ, Yôsep+ , Yuđas, ndrel ma Simôn ƀah? I oh bu ur Păng gŭ ta ƀon dja ndrel bân đŏng!” Ndri dâng khân păng ji nuih, kŏ nuih kŏ n'hâm mâu ŭch iăt nau Păng.* 4Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: “Bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i bu yơk, yơn ma bunuyh ta ƀon păng nơm, ta mpôl băl, ndrel ma ta jay păng nơm vay mưch rmot păng.”* 5Lah ndri ta ƀon nây Păng mâu ôh dơi jan ndơ ueh ndơ khlay ŏk, man ma tê̆ ti kalơ bunuyh ji aƀă dơm gay ma ăn bah ji. 6Păng ndrŏt hih rhŏl ngăn yor ma mâu say khân păng geh nau nsing kơt nây.

Brah Yêsu đă kôranh oh mon

(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)

Jêh ri Brah Yêsu hăn rŏ ƀon êng êng, n'ho ma ntŭm nti ăn bu đŏng. 7Păng kuăl 12 nuyh mpôl oh mon văch a Păng, jêh ri đă khân păng hăn bar hê bar hê rŏ ƀon êng êng, n'ho ma ăn nau dơi ta khân păng mprơh brah djơh đŏng.* 8Păng ntĭnh ma khân păng: “Hơi oh nô, lơi ôh ndjôt ndoh ndơ hăn trong, ndjôt mŏng jra hŏ, lơi ndjôt ndơ sông sa, dŭng cheng, mâu lah prăk rial nkăr săk, 9hăn nsoh ntô jot, lơi ôh nsoh ao kuŏng bar blah+ .” 10Păng lah ma khân păng jât: “Moh jay khân may lăp nây, gŭ ta jay nây hŏ n'ho ma tât khân may lôh bơh ƀon i nây. 11Lah geh ƀon i mâu rom mâu iăt khân may, lôh bơh ƀon i nây, jêh ri rtôh neh môi bơh jŏng khân may nơm, gay ma nhhơ lah ƀon i nây Kôranh Brah tê̆ dôih.”* 12Jêh ri mpôl oh mon Păng lôh bơh nây hăn ntŭm nti đă bu rgâl nuih n'hâm djơh. 13Mpôl khân păng dơi mprơh brah djơh ŏk lôh bơh bunuyh, n'ho ma tŏ dak ngi ta bunuyh ji ŏk ngăn ăn bah bơh nau ji.*

Hêrôt-Ŏntipas nkhât Yôhan-Ƀaptem

(Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)

14Jêh ri kađăch+ Hêrôt-Ŏntipas gĭt ro nau Brah Yêsu jan, yor ma lư săk Brah Yêsu nây hô ngăn. Geh bu ƀaƀă ngơi lah: “Yôhan-Ƀaptem lĕ dâk rêh tay, ndri dâng Păng i nây geh nau dơi jan lĕ nau kơt nây.” 15Bu aƀă êng lah: “Păng i nây i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh rnha Êliya+ .” Bu aƀă jât lah: “Păng i nây du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah tâm ban ma bunuyh ntơyh rnôk kăl e nơh đŏng.”* 16Lŏng kađăch Hêrôt ri, jêh păng gĭt lĕ nau i nây, păng lah: “Păng dja ngăn Yôhan i gâp đă tahen koh tong ko nơh, aƀaơ păng lĕ dâk rêh tay.” 17Kađăch Hêrôt lah ndri, yorlah bơh ntơm nơh păng đă tahen nhŭp Yôhan kât krŭng ta ndrung ri, yor ma nau pit ur i oh păng rnha Philip, jêh ri kađăch Hêrôt sŏ ndă i ur Philip rnha Hêrôđias jan ur sai. 18Jêh gĭt ndri Yôhan lĕ jêh lah kađăch Hêrôt: “Mâu ôh di đah nau vay may sŏ ur oh jan ur may.”* 19Jêh ri Hêrôđias ji nuih ŭch nkhât lơi Yôhan nây, mâu dơi ôh, yor ma kađăch Hêrôt mâu ăn. 20Kađăch Hêrôt klach Yôhan-Ƀaptem, kơp păng bunuyh sŏng bunuyh kloh ueh. Ndri kađăch Hêrôt ŭch nking păng bơh Hêrôđias. Kađăch Hêrôt ŭch ngăn tăng nau păng ngơi, yơn ma nau ngơi i nây jan ăn ta nuih n'hâm kađăch Hêrôt geh nau mân rvê hô ngăn. 21Geh du nar ri di nar kah gĭt nar deh kađăch Hêrôt, păng ndrăp nau nhêt sông kuŏng ngăn. Păng jă bunuyh i kơl păng mât uănh, jă kôranh tahen, ndrel ma bunuyh têh bunuyh ndrŏng i gŭ ta bri Galilê nây. Ta nar nây ro geh nau bu ur Hêrôđias dơi jan. 22Jêh ri i kon drôh Hêrôđias lăp rŏm ta ntŭk nhêt sông nây, tât kađăch Hêrôt, ndrel ma dâng lĕ bu năch i gŭ ta nây say, khân păng răm ngăn, jêh ri kađăch lah ma păng: “Moh ndơ ay ŭch, dăn ma gâp dô, gâp ăn ma ay ro!” 23N'ho ma ton lah: “Moh ntil ndơ ay dăn ma gâp, gâp ăn ma ay ro, bol lah plah du đah bri i gâp mât uănh kađôi.” 24Bu drôh nây lôh ƀhŭch bơh ntŭk nây hăn ôp i mê̆ păng: “Hơi mê̆, moh ndơ gâp dăn êh?” I mê̆ păng ơh: “Dăn i bôk Yôhan-Ƀaptem!” 25Jêh ri păng plơ̆ brŭl bơh nây mbơh ma kađăch nây ro: “Gâp ŭch dăn i bôk Yôhan-Ƀaptem tê̆ kalơ ngan thang aƀaơ ri ro!” 26Jêh tăng nau dăn i nây kađăch nduih tôr hô ngăn, tih ma mâu rlăch ôh, yor ma kađăch lĕ jêh ton bơh năp phung bu năch i gŭ ta nây. 27Kađăch đă ro du huê tahen hăn sŏ i bôk Yôhan. Tât ta ndrung ri, păng koh tong ko Yôhan, 28sŏ i bôk tê̆ kalơ ngan thang, jêh ri ndơ̆ ăn ma bu drôh nây. Bu drôh i nây ndjôt ndơ̆ ăn ma i mê̆ păng nơm. 29Tât mpôl oh mon Yôhan gĭt nau i nây, khân păng leo băl hăn sŏ i săk păng njor ta trôm môch lŭ.

Brah Yêsu siăm 5000 bunuyh

(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Yôh 6:1-14)

30Jêh mpôl kôranh oh mon Brah Yêsu plơ̆ sât bơh ntŭk êng êng, khân păng nkoch ma Brah Yêsu dâng lĕ ndơ i khân păng jan, ndrel ma nau khân păng geh ntŭm nti nơh.* 31Ta ntŭk nây geh ŏk bunuyh hăn lôh lăp, ndri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng gay ma sông sa mâu ôh dơi ru. Jêh ri Brah Yêsu đă mpôl oh mon Păng: “Hô̆ hăn leo băl joi ntŭk ƀah ngai ma phung ƀon lan, rlu du ndŏm ƀŏt.” 32Jêh ri khân păng lôh bơh ntŭk nây jŭr ncho duk hăn jât ntŭk êng ƀah ma bu. 33Khân păng ncho duk rŏ dak nây geh ŏk bunuyh say gĭt năl khân păng i nây. Tât ƀon lan gĭt ntŭk Păng hăn ri, jêh ri leo băl lôh tă bơh ƀon êng êng, nchuăt grŭng lor bơh năp ri. 34Nôk Brah Yêsu jŭr bơh duk nây say phung ƀon lan ŏk mpưm ngăn, Păng geh nau yô̆ nđach ma khân păng ngăn, say khân păng i nây tâm ban ma phung be biăp i mâu geh bunuyh mât uănh. Ndri Păng ntŭm nti ŏk ntil nau ăn ma khân păng.*

35Tât nar lĕ dêh, mpôl oh mon hăn mbơh ma Brah Yêsu lah: “Ta dja ntŭk rdah ngai bơh ƀon mâu ôh geh ndơ sa, nar lĕ bơi nhŏp đŏng. 36May đă khân păng plơ̆ sât joi ndơ rvăt ma sông sa rŏ jay rŏ ƀon i dăch dăch oi ta dja.” 37Brah Yêsu ơh ma khân păng lah: “Khân may ăn bu sông sa heh!” Khân păng ơh lah: “Ndri hên sŏ prăk 200 prăk kăk+ , hăn rvăt nŭmpăng ăn ma phung ƀon lan de sa bơh?” 38Brah Yêsu lah ma khân păng: “Uănh ƀŏt heh, dah ŏk geh nŭmpăng khân may?” Tât ma gĭt nây khân păng mbơh ma Păng: “Geh prăm mlŏm nŭmpăng, bar mlŏm ka dơm.” 39Jêh ri Brah Yêsu mbơh ma mpôl oh mon Păng, đă phung ƀon lan gŭ du mpôl du mpôl, kalơ rêp nse nây. 40Ndri khân păng gŭ, mpôl aƀă geh 100 nuyh, mpôl aƀă geh 50 nuyh. 41Jêh ri Brah Yêsu sŏ prăm mlŏm nŭmpăng, ndrel ma bar mlŏm ka ri, Păng n'gơr măt jât lơ mbơh sơm ndơ sông sa i nây ma Kôranh Brah. Lôch jêh Păng gĭch nŭmpăng i nây ndơ̆ ăn oh mon, đă khân păng pă ăn bu sa, n'ho ma pă ka i bar mlŏm nây ăn dâng lĕ bunuyh đŏng. 42Jêh tâm pă ndơ sa i ri, dâng lĕ bunuyh gŭ sa ta nây hơm dadê. 43Jêh ri mpôl oh mon rgum nŭmpăng, ndrel ma ka i hôm rmeh nây geh 12 sah. 44Phung ƀon lan i sa nây nơh kơp i bu klô ŏk 5000 nuyh.*

Brah Yêsu brô̆ kalơ dak

(Mat 14:22-33; Yôh 6:15-21)

45Du ndŏm nây, Brah Yêsu đă mpôl oh mon Păng hăn lor ncho duk mpeh jât kăl ti dak ri, jât ƀon Ƀêtsaida ri, jêh ri Păng đă dâng lĕ phung ƀon lan i gŭ ta nây plơ̆ sât. 46Jêh đă ndri Brah Yêsu lôh bơh nây hăn hao kalơ yôk mbơh sơm ta ri.*

47Tât nar lĕ nhŏp duk i oh mon ncho nây nchô ma ta nklang dak nglao kuŏng ri, i Brah Yêsu ri hôm gŭ êng kalơ kơh. 48Păng uănh say mpôl oh mon Păng vah duk ran huan jêr ngăn hăn rlơ̆ jât tơm sial. Tât bri lĕ bơi ang Brah Yêsu brô̆ kalơ dak nglao kuŏng ri brô̆ dăch kêng oh mon Păng, jêh ri Păng ŭch hăn n'hot. 49Tât say Păng brô̆ kalơ dak nglao nây, khân păng nter drơu, nđôn lah chiak nhhu.* 50Lĕ khân păng say dadê klach nsŏr ngăn, ndri Brah Yêsu ngơi ma khân păng ro: “Lơi klach ôh, ăn nuih n'hâm bănh, Gâp ya!” 51Jêh ri Păng hao ncho duk ndrel khân păng, sial dô ma bah rngŏn njŭp ro. Ndrŏt hih rhŏl ngăn mpôl oh mon ta nây,* 52yorlah khân păng mâu hŏ ôh dơi gĭt nau nŭmpăng nơh, khân păng hôm dăng ko.*

Brah Yêsu jan bah nau ji bunuyh ta bri Gênêsaret

(Mat 14:34-36)

53Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma oh mon tât mpeh kăl ti dak ri, ta bri Gênêsaret. Khân păng nsrŭng ta nây kât duk ta meng dak ri, 54jêh ri khân păng hao kalơ kơh. Tât ma say, dâng lĕ bunuyh i gŭ ta nây gĭt năl Păng ro, 55ndri bu hăn nchuăt tă bơh ăp ntŭk ƀon, leo băl tung bunuyh ji hăn ta ntŭk i bu lư lah Păng gŭ ri. 56Ăp ntŭk i Brah Yêsu hăn, bol lah ta bri ta ƀon, mâu lah ta ƀon kuŏng kađôi, bu leo bunuyh ji ăn gŭ ta ntŭk bu tăch drăp, jêh ri dăn bonh Păng sơm ma geh pah chiăng ao kuŏng Păng đê̆ đê̆ eng, ndri dâng lĕ bunuyh i geh pah ao kuŏng Păng bah dadê ro nau ji.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index