Search form

Markôs 7

Nau vay ơm bơh bu ranh bơh kăl e nơh

(Mat 15:1-9)

1Geh du nar ri phung Pharisi, ndrel ma nơm nti aƀă tă bơh ƀon kuŏng Yêrusalem hăn mâp Brah Yêsu. 2Tât ta nây khân păng say mpôl oh mon Brah Yêsu sông sa ma ti i khân păng kơp mâu kloh tâng ma nau vay ơm đă, yor ma mpôl oh mon i nây mâu rao ti lor sông sa.* 3Phung Pharisi, ndrel ma phung Israel dâng lĕ ndjôt tâng nau vay ơm bơh bu ranh khân păng nơm kăl e nơh, ê lor ma sông sa khân păng rao ti, ri mơ sông sa. 4Geh đŏng sât tă bơh ntŭk bu tăch drăp, lah khân păng sông sa mâu geh rao tâng nau vay lor, ndri klach Kôranh Brah mâu sŏ dơn. Khân păng ndjôt mâu ntlơi nau vay êng êng ŏk đŏng, kơt ma rao keo rao ndoh rao glah jan ma kông [rao gre+ ] đŏng.* 5Ndri phung Pharisi, ndrel ma phung nơm nti ôp Brah Yêsu lah: “Moh nau mpôl oh mon May mâu ndjôt tâng nau vay ơm bu ranh, sông sa ma ti mâu kloh kơt nây?” 6Brah Yêsu lah ma khân păng: “Nau Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih kăl e nơh, gâp lĕ say păng nchih tâm di đah khân may. Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm, Êsai lĕ nchih lah:

‘Kôranh Brah lah: ‘Phung ƀon lan dja yơk mbah Gâp ma bŏr mbung dơm,

Ta nuih n'hâm khân păng gŭ ngai đah Gâp.

7Khân păng yơk mbah ma Gâp mâu geh ôh ntil khlay, đê̆ mâu ơm,

Yor ma khân păng ntŭm nti sŏ nau vay tă bơh bunuyh dơm. Tih ma khân păng lah mƀrôh nau vay i nây tă bơh Gâp đă’’ .*

8Nau vay i tă bơh Kôranh Brah khân may mƀăr lơi, ƀêng ma ndjôt tâng nau vay bunuyh.” 9Păng lah jât: “Khân may blao ngăn tâng nau vay bunuyh n'ho ma mâu hôm iăt nau vay Kôranh Brah. 10Ntât lah Môsê lĕ nchih kăl e nơh lah: ‘Ăn khân ay may yơk mbah hŏm ma mê̆ bơ̆’ , jêh ri ‘Bu moh rak suai ma mê̆ bơ̆ păng nơm, păng i nây geh dôih tât bu nkhât ro’ . 11Tih ma khân may lah nđa: ‘Lah du huê bunuyh ngơi ma i mê̆ bơ̆ lah, moh ndơ i gâp ŭch kơl ma mê̆ bơ̆, ndơ i nây lah lĕ Kôrƀăn+ ’ - nau ‘Kôrƀăn’ dja rblang lah ‘Ndơ nhhơr ma Kôranh Brah’. 12Jêh ri bunuyh i ngơi kơt nđay, khân may mâu hôm ôh ăn păng kơl ma mê̆ bơ̆. 13Ndri dâng khân may jut lơi nau vay Kôranh Brah, nkhơng ma sŏ nau vay ơm bơh bu ranh. Khân may jan ndơ êng êng ŏk ngăn, kơt ndơ i nây đŏng.”*

Nau i jan bunuyh mâu hôm kloh

(Mat 15:10-20)

14Jêh ri Brah Yêsu kuăl lĕ phung ƀon lan i gŭ dăch ta nây, lah ma khân păng: “Lĕ oh nô kônh va iăt nau Gâp ler nger ƀŏt ăn gĭt vât nau dja: 15Lĕ ndơ bơh dih i lăp ta trôm săk bunuyh, mâu dơi ôh jan ăn bunuyh jêng mâu kloh, lĕ ndơ i lôh bơh bunuyh, ndơ i nây dơi jan ăn jêng mâu kloh+ . 16[Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, ăn păng mân êng ta săk!+ ]”

17Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh phung ƀon lan hăn lăp ta trôm jay, ta nây mpôl oh mon Păng leo băl ôp Păng ma nau nti i nây. 18Păng lah ma khân păng: “Ndri khân may mâu hŏ gĭt vât đŏng ƀah? Ăn khân may gĭt vât nau dja, lĕ ndơ tă bơh dih i lăp ta săk bunuyh mâu dơi ôh jan ăn bunuyh i nây jêng mâu kloh, 19yor ma ndơ i nây mâu geh ôh lăp ta trôm nuih n'hâm, lăp ta trôm ndŭl dơm, jêh ri lôh lĕ phiao.” - Ndri Păng mbơh lah lĕ ndơ sông sa jêng di ma sa dadê ngăn. -* 20Păng lah jât: “Geh ndơ i lôh bơh bunuyh dơm dơi jan ăn bu jêng mâu kloh, 21yorlah dâng lĕ nau mân djơh djơt lôh tă bơh nuih n'hâm bunuyh, nau mân i nây leo jêng khơh kler, ntŭng bu, nkhât bu,* 22lŏm ur lŏm sai, rvan kơnh geh ma drăp ndơ, jan ndơ djơh, mƀrôh bu, mâu geh nau đit, ŭch ma nau tâm pit, ngơi nchơt, nau hưn, ndrel ma nau mâu hôm ôh gĭt ndơ ueh ndơ djơh. 23Lĕ nau djơh i nây lôh tă bơh nuih n'hâm bunuyh, jan ăn jêng mâu kloh.”

Du huê bu ur bri êng nsing ma Brah Yêsu

24Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma oh mon Păng lôh bơh ntŭk nây, hăn ta bri i dăch đah ƀon kuŏng Tirus [ndrel ma ƀon kuŏng Siđôn+ ] ri. Tât ta du ƀon khân păng lăp gŭ ta du mlŏm jay, mâu ŭch ôh ăn bu gĭt lah Păng gŭ ta nây, tih ma mâu ôh dơi ndŏp. 25Du ndŏm geh du huê bu ur tăng bu nkoch Brah Yêsu gŭ ta nây. I kon bu ur păng ri brah djơh lăp, jêh ri păng hăn ta jay i nây păn ta jŏng Brah Yêsu. 26Bu ur i nây mâu ôh di phung Israel+ , i ƀon tơm păng dăch ma ƀon Phênisi ta bri Siri. Jêh ri păng bonh đă Brah Yêsu mprơh brah djơh i nây ăn lôh bơh i kon păng ri. 27Brah Yêsu ngơi ntât ma păng: “Ăn oh kon sông sa hơm ƀŏt, mâu di ôh sŏ piăng trao oh kon mƀăr ăn so sa chrao.”* 28Bu ur i nây ơh lah: “Ngăn kôranh mê! Bol lah mâu mƀăr piăng trao kađôi, so hôm gŭ ta nâm gre ntêr sa piăng trao ndăk i oh kon geh tŭp nơh đŏng.” 29Tât tăng nau bu ur lah nây Brah Yêsu lah ma păng: “Yor ma ay ngơi ndri, brah djơh lĕ lôh bơh kon ay hơi, ay plơ̆ sât a ri dôh.” 30Păng sât tât ta jay say i kon păng bêch ueh kalơ gre ri, brah djơh lĕ lôh bơh kon păng nây jêh.

Brah Yêsu jan bah du huê bu klô tâk tôr

31Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh bri i dăch đah ƀon kuŏng Tirus hăn glăt rŏ ƀon kuŏng Siđôn n'ho ma tât ta bri Đêkapôlis i dăch ma dak nglao kuŏng Galilê ri. 32Jêh ri ta nây bu leo du huê bu klô tâk tôr hăn ta Brah Yêsu. Bu klô i nây mâu lăng blao ngơi đŏng. Bu bonh Păng đă tê̆ ti ta bu klô i tâk tôr nây, gay ma bah nau ji bu klô i nây. 33Jêh ri Brah Yêsu leo bu klô i nây hăn gŭ ntŭk êng ƀah đê̆ ma phung ƀon lan, Păng lŏk lau ti ta trôm tôr bu klô i nây, soh dak diu ta lau ti Păng nơm tê̆ ta mpiăt bu klô i nây.* 34Jêh ri Brah Yêsu n'gơr kalơ trôk ri, nsôr n'hâm kuŏng djhut, Păng lah: “Ephatha+ ” - rblang lah ‘Ăn pơk hŏm’. 35Du ndŏm dô ma tôr bu klô i nây iăt tăng ro, mpiăt blao rlăm n'ho ma ngơi kloh rah vah ngăn ro. 36Jêh ri Brah Yêsu buay khân păng lơi ôh nkoch nau dja ma bu. Păng buay lơi dâng nkoch nau i nây, yơn ma khân păng lơ ma hô ngăn nkoch nau i nây.* 37Dâng lĕ bunuyh i tăng nau i nây ndrŏt hih rhŏl ngăn, jêh ri lah: “Lĕ ndơ i Păng jan nây jêng ueh dadê ngăn, bol lah bunuyh tâk tôr Păng jan ăn tăng, bunuyh mlo jêng blao ngơi đŏng.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index