Search form

Markôs 8

Brah Yêsu siăm 4000 nuyh

(Mat 15:32-39)

1Nôk nây geh đŏng phung ƀon lan ŏk ngăn hăn gŭ rgum băl jât. Khân păng mâu geh ôh ndơ ma sông sa, ndri Brah Yêsu kuăl mpôl oh mon Păng, Păng lah: 2“Gâp yô̆ ngăn ma phung ƀon lan nây, khân păng gŭ ndrel Gâp lĕ pe nar hơi, ndơ ma sông sa mâu geh đŏng.* 3Lah Gâp đă khân păng plơ̆ sât ndŭl dơm, rgănh chôt rŏ trong ro. Bu aƀă brô̆ tă bơh ƀon ngai ngai.” 4Mpôl oh mon ơh lah: “Ta dja rngot rngăt, ah ntŭk joi ndơ ma ăn khân păng sông sa ma tŏng?” 5Brah Yêsu ôp khân păng: “Ndri khân may dah ŏk geh nŭmpăng hă?” “Geh pơh mlŏm.” 6Jêh ri Brah Yêsu đă phung ƀon lan gŭ rơp gơp ta neh ri, Păng sŏ nŭmpăng pơh mlŏm nây, mbơh sơm lah ueh ma Kôranh Brah, Păng gĭch ăn ma mpôl oh mon pă ma phung ƀon lan nây, jêh ri khân păng jan kơt nây. 7Geh ka jê̆ aƀă đŏng, ndri Brah Yêsu mbơh sơm lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri đă mpôl oh mon pă ka i nây ăn ma phung ƀon lan. 8Jêh jan ndri lĕ khân păng sa hơm rôch đhôch, jêh ri rgum nŭmpăng, ndrel ma ka i rmeh nây geh pơh sah. 9Dâng lĕ bunuyh ta nây nơh ŏk 4000 nuyh. Jêh bơh nây Brah Yêsu đă khân păng plơ̆ sât a jay ri.* 10Du ndŏm bơh kơi nây, Păng ncho duk ndrel mpôl oh mon Păng hăn jât bri Đălmanutha.

Phung Pharisi ŭch say nau mbên

(Mat 16:1-4)

11Jêh khân păng tât ta ri, phung Pharisi leo băl mâp Brah Yêsu tâm rlăch ma Păng, đă Păng jan du nau mbên ueh ăn gĭt n'hêl lah Păng dơn nau dơi tă bơh Kôranh Brah.* 12Jêh tăng nau khân păng đă nây, Brah Yêsu nsôr n'hâm kuŏng djhut, jêh ri lah: “Mơm dâng bunuyh ta rnôk aƀaơ dja ŭch gĭt say nau mbên kơt ri? Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, Kôranh Brah mâu ôh ăn say nau mbên ma bunuyh rnôk aƀaơ dja.”* 13Jêh ri Brah Yêsu du bơh khân păng nây, ncho duk hăn tay jât mpeh kăl ti ri.

Nau nti ma ndrui phung Pharisi, ndrel ma kôranh mât uănh Hêrôt-Ŏntipas

(Mat 16:5-12)

14Jêh ri mpôl oh mon lĕ chuêl ndjôt nŭmpăng, ta duk nây geh du mlŏm nŭmpăng dơm. 15Jêh ri Brah Yêsu ngơi nkah ma khân păng: “Ăn khân may njrăng ngăn ma ndrui phung Pharisi, ndrel ma ndrui kôranh mât uănh Hêrôt-Ŏntipas đŏng”+ .* 16Mpôl oh mon ngơi ndrăng khân păng nơm: “Păng ngơi kơt nây ach bân mâu geh nŭmpăng dơm mâu?” 17Brah Yêsu gĭt nau khân păng ngơi, Păng lah: “Moh ngơi khân mre nau mâu geh nŭmpăng nây? Khân may mâu say iăt, mâu say gĭt vât nau đŏng? Khân may hôm dăng ko ƀah? 18Khân may geh dơm trôm măt uănh mâu say, geh dơm tôr iăt mâu tăng ƀah? Ndri khân may lĕ chuêl ƀah,* 19nôk Gâp gĭch prăm mlŏm nŭmpăng pă ăn ma bunuyh 5000 nuyh nơh? Jêh ri khân may rgum nŭmpăng i rmeh nơh dah ŏk hôm?” Khân păng ơh lah: “12 sah.”* 20“Ndri nôk Gâp gĭch nŭmpăng pơh mlŏm pă ăn ma bunuyh 4000 nuyh nơh, khân may rgum dah ŏk hôm?” Khân păng ơh lah: “Hôm pơh sah.”* 21Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: “Mơm khân may ê hŏ gĭt vât đŏng?”

Brah Yêsu jan bah du huê bu klô cheh măt

22Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon tât ta ƀon Ƀêtsaida. Ta nây geh bu leo du huê bu klô cheh măt hăn ta Păng, jêh ri bonh đă Păng pah bu klô i nây, gay ma bah nau ji. 23Jêh ri Păng têk ti bu klô i cheh măt nây, leo hăn lôh bơh dih ƀon, Păng soh dak diu mhâng kalơ trôm măt, n'ho ma tê̆ ti, jêh ri ôp păng: “May lĕ say ndơ bơh?”* 24Bu klô i nây ngơk uănh, mbơh lah: “Gâp say bunuyh brô̆ n'gui n'gai, uănh khân păng tâm ban ma tơm si.” 25Brah Yêsu tê̆ ti kalơ trôm măt păng du tơ̆ jât, jêh ri păng uănh say dâng lĕ ndơ kloh rah vah, trôm măt păng lĕ bah ngăn ro. 26Jêh ri Brah Yêsu đă păng: “May sât brŏng a jay may nơm ri, lơi dâng lăp rŏ ƀon yơ̆.”

Brah Yêsu nti ma nau tâng Păng

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng lôh bơh nây, hăn ta ƀon êng êng dăch đah ƀon kuŏng Sêsara-Philip. Nôk hăn rŏ trong Păng ôp khân păng: “A mơm bu lah Gâp?” 28Mpôl oh mon ơh lah: “Aƀă lah May jêng Yôhan-Ƀaptem i lĕ dâk rêh, aƀă lah jêng Êliya+ i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ plơ̆ ta dja, aƀă jât lah May jêng du huê bunuyh i êng nơm ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ dâk rêh.”* 29Jêh ri Brah Yêsu ôp ma khân păng nơm: “Ndri khân may lah Gâp bu moh hă?” Pêtrôs ơh ma Păng: “May i Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ngăn!”* 30Jêh ri Brah Yêsu buay mpôl oh mon, mâu ôh ăn khân păng nkoch nau nây ma bu.* 31Jêh ri Brah Yêsu ntơm ntŭm nti ma mpôl oh mon Păng nây, Păng lah: “Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, mâu ôh dơi klaih geh nau jêr jŏt dŭt hô ngăn. Mpôl bu ranh, mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay bân mƀăr lơi Gâp, n'ho ma nkhât Gâp đŏng, yơn ma tât pe nar bơh kơi Gâp dâk rêh tay.”* 32Păng nkoch ma khân păng sŏng sŏng ngăn, mâu geh ôh pôn mo.

Jêh ri Pêtrôs jă Brah Yêsu hăn ntŭk êng ƀah ma bu, jêh ri buay Păng lơi ta ngơi kơt nây. 33Brah Yêsu rle uănh jât mpôl oh mon, jêh ri Păng lah Pêtrôs: “Hơi Satăng+ , may du ngai bơh Gâp hŏm, nau mân may mâu di đah nau mân Kôranh Brah ôh, nau mân nây tă bơh bunuyh dơm.” 34Jêh ri Brah Yêsu kuăl phung ƀon lan, ndrel ma mpôl oh mon, Păng lah ma khân păng: “Bu moh păng i ŭch tâng Gâp, ăn mƀăr lơi ndơ săk păng nơm ŭch, jêh ri tui si tâm rkăng+ păng nơm, jêng geh nau khlay iăt nau Gâp, bol lah tât khât săk kađôi, ri mơ dơi tâng Gâp ngăn.* 35Yorlah bu moh i kơp êng nau rêh păng nơm khlay rlau, păng i nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro, yơn ma bu moh khât yor ma tâng Gâp, mâu lah yor ma nau mhe mhan ueh, păng i nây geh nau rêh n'ho ro ngăn ta nar jât năp tay.* 36Lah du huê bunuyh păng geh dâng lĕ neh ntu dja jêng drăp ndơ păng nơm dadê, tih ma săk păng nơm khât roh hêng, mâu ôh geh nau rêh n'ho ro, ndri moh geh nau khlay ma păng? 37Bunuyh ơm dơi lah sŏ drăp ndơ ma rgâl nau rêh păng nơm n'ho ro? 38Aƀaơ dja khân ay may gŭ ndrel bunuyh djơh bunuyh tih mâu iăt nau Kôranh Brah. Bu moh i đit prêng mâu bănh mbơh păng tâng Gâp, đit prêng tâng nau Gâp nti đŏng, lah ndri Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah đit prêng mâu gĭt năl păng i nây đŏng ta nar Gâp plơ̆ văch, nđâp ma geh nau ueh chrêk lơp Bơ̆ Gâp, ndrel ma phung tông păr kloh ueh.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index