Search form

Mathay 11

1Jêh Brah Yêsu lah nau i nây ăn ma 12 nuyh mpôl kôranh oh mon Păng, jêh ri Păng lôh bơh ntŭk nây, gay ma hăn ntŭm nti bu rŏ ƀon êng êng.

Mpôl oh mon Yôhan-Ƀaptem hăn mâp Brah Yêsu

(Luk 7:18-35)

2Nôk nây Yôhan-Ƀaptem bu krŭng ta ndrung. Tât păng tăng lư bu mbơh nkoch dâng lĕ ndơ Brah Krist jan, păng đă mpôl oh mon păng hăn ôp Brah Yêsu kơt nđa:* 3“Nôk kăl e nơh Kôranh Brah lĕ ton ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lah: Geh Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl jŭr văch tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nơm. May dja Brah Krist i nây bơh, mâu lah ăn hên hôm kŏp du huê a êng jât?”* 4Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Khân may mbơh nkoch ma păng ri, dâng lĕ ndơ khân may tăng khân may say Gâp jan. 5Bunuyh cheh măt uănh say, bunuyh kuet rven blao brô̆, bunuyh phŭng sa bah, kloh, bunuyh tâk tôr iăt tăng, bunuyh khât dâk rêh, nđâp ma bunuyh o ach tăng nau mhe mhan ueh.* 6Ueh maak ngăn ma bunuyh mâu mƀăr nau păng nsing ma Gâp, yor ma ndơ Gâp jan êng ngăn bơh nau mân păng ŭch!”

7Ndŭt sât phung oh mon Yôhan-Ƀaptem, Brah Yêsu ntơm ngơi ma Yôhan-Ƀaptem ăn ma phung ƀon lan: “Moh bunuyh uănh khân ay may hăn ta bri rdah? Hăn uănh bunuyh i ngơi dah ma bunuyh êng êng ŭch tâm ban ma ja mpăt rngônh dah sial ma khôm bơh? Păng mâu di ôh.* 8Moh bunuyh khân ay may hăn uănh? Uănh bunuyh nsoh bok ueh ao ueh bơh? Mâu ôh. Bunuyh nsoh bok ueh ao ueh, mpôl nây gŭ ta jay kađăch gŭ, mâu ôh gŭ ta bri rdah. 9Lah ndri bu moh bunuyh khân ay may hăn uănh? Uănh bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh? Di ngăn. Yơn ma păng i nây rlau ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah jât.* 10Yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah ma păng: ‘Kôranh Brah lah:

‘Lŏng Gâp njuăl bunuyh hăn lor May

Gay ma ndrăp nuih n'hâm bunuyh ăn ma May tâm ban ma kuayh trong ăn ma May’’

Yôhan-Ƀaptem i nây i bunuyh hăn lor ta nau i nây. 11Khân ay may iăt nau Gâp n'hêl nanê̆ ngăn, dâng lĕ bunuyh i deh tă bơh bu ur ta neh ntu dja, mâu geh ôh du huê jêng kuŏng rlau Yôhan-Ƀaptem, yơn lah ta mpôl bunuyh i Kôranh Brah mât uănh, bunuyh i jê̆ ta nâm bu, bunuyh i nây jêng kuŏng rlau Yôhan-Ƀaptem ngăn. 12Ntơm bơh nar Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem tât ma aƀaơ dja, geh bunuyh nsrôyh mbơh nkoch ma nau Kôranh Brah mât uănh, jêh ri bunuyh i nsrôyh ngăn ri mơ geh lăp+ . 13Dâng lĕ bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, n'ho ma tât Yôhan-Ƀaptem, lĕ geh nkoch ma nau Kôranh Brah mât uănh, ndrel ma ta nau vay phung bân lĕ geh mbơh nkoch nau i nây đŏng. 14Ta nau vay bân lĕ geh mbơh nkoch jêh ma du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i tâm ban ma Êliya păng mra văch, lah khân ay may ŭch iăt nau Gâp, Yôhan-Ƀaptem jêng bunuyh i nây.* 15Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, ăn păng mân êng ta săk! 16Lah ndri mơm Gâp tâm rđâl ma bunuyh aƀaơ dja? Khân păng jêng tâm ban ma kon se gŭ pâl ta jŏng gung ƀon+ , geh aƀă tâm nter ndrăng khân păng:

17‘Hên lĕ ôh n'hôm goh gŏr, tih ma khân ay may mâu pâl răm maak (rŏm),

Jêh ri hên lĕ nđor ntŏng dŏng khât, tih ma khân ay may mâu ŭch nhŭm nđor đŏng’.

18Ndri Yôhan-Ƀaptem păng ăt sông sa, ăt nhêt ndrănh, tih ma bu lah păng bunuyh brah djơh lăp.* 19Lŏng Gâp dja i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah geh nhêt geh sông, mâu ăt sông sa, bu lah Gâp: ‘Bunuyh hay nhêt hay sông, jan mât jăng đah bunuyh sŏ prăk ƀon lan gay ma ăn kôranh mât uănh, jêh ri gŭ ndrel bunuyh tih a êng jât’. Yơn ma bunuyh i tâng nau Kôranh Brah, nhhơ nau Kôranh Brah i nây jêng di ueh ngăn ta nau rêh păng.”*

Brah Yêsu nduih ƀon i dăng ko

(Luk 10:13-15)

20Jêh ri Brah Yêsu nduih ƀon i Păng lĕ jan nau khlay ŏk rlau bu, yor ma khân păng mâu ŭch rgâl nuih n'hâm djơh, Păng lah kơt nđa: 21“Rêh rnhăl ngăn ma bunuyh gŭ ta ƀon Khôrasin, ndrel ma ƀon Ƀêtsaida, yorlah khân păng lĕ say dâng lĕ ndơ ueh ndơ khlay Gâp jan, tih ma mâu ôh rgâl lơi nuih n'hâm djơh. Bunuyh ta ƀon Tirus, ndrel ma ta ƀon Siđôn jêng phung mâu gĭt năl Kôranh Brah, lah khân păng say nau khlay i nây, khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh ro, jêh ri gay ma nhhơ nau khân păng lĕ rgâl lơi nuih n'hâm djơh, khân păng nsoh n'gut ƀao chiăt gŭ ta ŭnh buh.* * 22Lah ndri Gâp mbơh nkoch ma khân ay may, ta nar Kôranh Brah phat dôih lam neh ntu tay, bunuyh ta ƀon Tirus, ndrel ma ta ƀon Siđôn, khân păng geh dôih thơl ta nâm bunuyh gŭ ta ƀon Khôrasin, ƀon Ƀêtsaida. 23Bunuyh gŭ ta ƀon Kapơnŭm i ƀon Gâp gŭ jŏ khay, ndrel ma Gâp lĕ nti lĕ jan ndơ nau khlay

Lơi ôh mân lah săk khân ay may nơm lĕ jêng bunuyh ueh hao ta ƀon ueh kalơ.

Mâu ôh, khân ay may tay tŭp ta ntŭk rêh rnhăl ta ndrung ŭnh ro.

Yorlah nau khlay i lĕ geh jêh ta nklang khân ay may, lah ƀon Sôđŭm i jan tih dŭt hô kăl e nơh, ndri dâng Kôranh Brah de lơh hêng khân păng ma ŭnh bơh kalơ trôk, khân păng say kơt nây, bunuyh ta ƀon nây mâu ôh geh roh, hôm tât ta nar aƀaơ dja.* 24Ndri dâng Gâp lah ma khân ay may, ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu tay, bunuyh tă bơh bri ƀon Sôđŭm geh dôih thơl dơm ta nâm khân ay may.”*

Brah Yêsu lah ueh ma Bơ̆ Păng nơm

(Luk 10:21-22)

25Jêh ri Brah Yêsu lah kơt nđa: “Hơi Bơ̆, i kôranh ma trôk, ndrel ma neh ntu, Gâp rnê May hô ngăn, yorlah May lĕ nhhơ nau May ntơm mât uănh bunuyh dja ăn ma bunuyh rluk mâl mâu vât tâm ban ma kon se, jêh ri pôn ndŏp lơi ndơ i nây ma bunuyh i kơp êng săk khân păng nơm jêng bunuyh gĭt bunuyh blao.* 26Hơi Bơ̆, nuih n'hâm May ŭch kơt nđa ro. 27Dâng lĕ ntil ndơ, lĕ Bơ̆ jao ma Gâp dadê jêh. Mâu geh ôh bunuyh gĭt năl Gâp i Kon May, geh May i Bơ̆ Gâp nơm dơm gĭt năl. Mâu geh ôh bunuyh gĭt năl May i Bơ̆ Gâp, geh Gâp i kon May dơm gĭt năl, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i Gâp ŭch ăn gĭt năl May, du ri dơm.”*

Brah Yêsu kuăl bu văch gŭ rlu ta Păng

28“Bu moh geh nau lêt rgănh, ndrel ma anh jŏk, văch hŏm a Gâp, Gâp ăn khân ay may rlu+ .* 29Sŏ hŏm ndơ mbăk Gâp, jêh ri nti tă bơh Gâp, nuih n'hâm khân ay may nđik rngêt ngăn ro, yorlah nuih n'hâm Gâp mleh, ndrel ma dêh rhêt. 30Ndơ mbăk Gâp n'gơch, ndrel ma ndơ Gâp ăn khân ay may anh n'gơch đŏng.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index