Search form

Mathay 11:23

23Bunuyh gŭ ta ƀon Kapơnŭm i ƀon Gâp gŭ jŏ khay, ndrel ma Gâp lĕ nti lĕ jan ndơ nau khlay

Lơi ôh mân lah săk khân ay may nơm lĕ jêng bunuyh ueh hao ta ƀon ueh kalơ.

Mâu ôh, khân ay may tay tŭp ta ntŭk rêh rnhăl ta ndrung ŭnh ro.

Yorlah nau khlay i lĕ geh jêh ta nklang khân ay may, lah ƀon Sôđŭm i jan tih dŭt hô kăl e nơh, ndri dâng Kôranh Brah de lơh hêng khân păng ma ŭnh bơh kalơ trôk, khân păng say kơt nây, bunuyh ta ƀon nây mâu ôh geh roh, hôm tât ta nar aƀaơ dja.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index