Search form

Mathay 17

Nau chrêk lơp Brah Yêsu

(Mar 9:2-8; Luk 9:28-36)

1Geh prao nar bơh kơi nây Brah Yêsu jă Pêtrôs, Yakơ, ndrel ma Yôhan i oh Yakơ, hao kalơ yôk prêh, mâu ôh leo bu a êng hăn.* * 2Ta nây săk jăn Păng rgâl bơh năp khân păng. Muh măt Păng ril ngăn tâm ban ma ang nar, i bok ao Păng jêng nglang, ang chrat ngăn.* 3Khân păng dô ma say bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh kăl e nơh rnha Êliya, ndrel ma kôranh phung Israel kăl e nơh rnha Môsê gŭ ngơi ndrel Brah Yêsu ta nây đŏng. 4Jêh say lĕ nau i nây, Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, bân gŭ ta dja ueh ngăn mê. Lah May ŭch, ăn gâp jan pe mlŏm chun, du mlŏm ăn ma May, du mlŏm ăn ma Môsê du mlŏm jât ăn ma Êliya.” 5Nôk păng hôm ngơi, dô ma say geh tŭk nkŭm jŭm khân păng lĕ rngôch ang ral hô ngăn, tăng nteh ngơi tă bơh tŭk nây lah: “Păng dja Kon Gâp i Gâp rŏng hô ngăn. Hô ngăn Gâp răm Păng. Iăt nau Păng dô!”* 6Tât mpôl oh mon tăng kơt i nây, khân păng chôt chŭn muh măt a neh su dadê, klach hô ngăn. 7Yơn ma Brah Yêsu hăn pah khân păng lah: “Dâk hŏm, lơi ôh klach!” 8Tât khân păng ngơk uănh, say du huê Brah Yêsu dơm, bunuyh aƀă êng mâu ôh say.

9Jêh ri khân păng jŭr tă bơh yôk, Brah Yêsu buay khân păng kơt nđa: “Lơi ôh nkoch ăn bu gĭt ndơ i khân may say nây nơh, n'ho ma kŏp tât Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah khât dâk rêh ƀŏt.”* 10Jêh ri khân păng ôp Brah Yêsu: “Lah ndri moh nau dâng phung nơm nti nau vay phung bân nti lah Êliya+ iăt ma păng văch lor ta dja, Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl văch bơh kơi ro?”* 11Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Di ngăn nau pre lah. Êliya văch, gay ma kơi ndrăp ăn ăp dâng lĕ rngôch. 12Yơn ma Gâp mbơh nkoch ma khân may, Êliya lĕ plơ̆ ngăn, jêh ri bu mâu ôh gĭt năl păng, hô ngăn bu jan jêr ma ôbăl dah dăng ŭch khân păng nơm. Kơt nđa đŏng Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah khân păng jan jêr đŏng.”* 13Nôk nây mpôl oh mon gĭt vât, Brah Yêsu ngơi ma Yôhan-Ƀaptem.

Brah Yêsu mprơh brah djơh ta du huê kon se

(Mar 9:14-27; Luk 9:37-43)

14Nôk Brah Yêsu, ndrel ma pe nuyh mpôl oh mon Păng tât ta ntŭk bunuyh phung, geh du huê bu klô hăn chon kômŏk bơh năp Brah Yêsu ri 15jêh ri lah: “Ơ Kôranh, dăn May yô̆ nđach kon bu klô gâp ơ! Păng khât brŭt mê, ta păng rêh rnhăl ngăn, ŏk tơ̆ păng vay chôt ta ŭnh, chôt ta dak mro. 16Gâp lĕ leo păng a mpôl oh mon May, yơn ma khân păng jan mâu dơi ôh.” 17Brah Yêsu lah ma dâng lĕ bunuyh: “Hơi bunuyh djơh, bunuyh mâu iăt nau Kôranh Brah! Dah hôm jŏ ăn Gâp nsrôyh gŭ ndrel khân ay may? Dah hôm jŏ ăn Gâp nsrôyh ndrel khân ay may? Leo hŏm păng i nây a dja.” 18Jêh ri Brah Yêsu mbram brah djơh i gŭ ta kon se ri, brah djơh lôh bơh kon se ro, ntơm bơh nôk nây ro kon se i nây bah.

19Jêh ri mpôl oh mon hăn ôp êng Brah Yêsu: “Mơm dâng hên mâu dơi mprơh brah djơh ăn lôh hiah?” 20Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ach ma nau nsing khân ay may đê̆ ir. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lah khân ay may geh nau nsing đê̆ tâm ban ma du ntil găr ntil dŭt jê̆, khân ay may dơi đă yôk: ‘Du hŏm bơh ntŭk dja, hăn gŭ ta ntŭk ri’, păng du ngăn ro, n'ho ma mâu geh ôh du ntil ndơ khân ay may mâu dơi jan.* 21[Dâng bu dơi mprơh ăn lôh ntil brah djơh i dja, yor ma nau mbơh sơm, ndrel ma ăt sông sa.]”

Brah Yêsu mbơh nkoch săk Păng nơm khât dâk rêh

(Mar 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Nôk gŭ ta bri Galilê, Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon: “Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, bu mra njŭn ăn ma bunuyh* 23i nkhât lơi Gâp, yơn ma tât pe nar Gâp dâk rêh đŏng.” Mpôl oh mon tăng kơt nây, khân păng rngot hô ngăn.

Prăk ăn ma nhih jan brah ma Kôranh Brah

24Nôk Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng tât ta ƀon Kapơnŭm, mpôl bunuyh i rgum prăk ma ăn nhih jan brah ma Kôranh Brah ta ƀon Yêrusalem+ , khân păng hăn mâp Pêtrôs, jêh ri ôp: “Ah nơm nti khân may ăn prăk ma nhih jan brah ma Kôranh Brah đŏng?”* 25Pêtrôs ơh: “Ơ, Păng ăn.” Nôk Pêtrôs lăp ta trôm jay, Brah Yêsu ôp păng lor: “Ơ Pêtrôs, tâng ma nau may mân, kađăch ta neh ntu dja bơh tă păng sŏ prăk mêh? Sŏ bơh oh kon păng nơm, mâu lah bơh bu êng?” 26Pêtrôs ơh: “Sŏ bơh bu êng.” Brah Yêsu lah: “Lah ndri kon kađăch mâu khăch ăn ôh. 27Yơn ma gay ma lơi ăn khân păng ji nuih, ăn may hăn tê̆ ndar a dak nglao kuŏng Galilê, may nkhak mbung ka i lor ƀoh ndar, ta trôm mbung ka i nây may say geh du mlŏm prăk kăk+ ma găp bar hê bân, jêh ri may sŏ prăk i nây ndơ̆ ăn bu, sơm ndơ̆ ăn ma Gâp, nđâp ma may nơm đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index