Search form

Mathay 18

Bunuyh kuŏng rlau bu

(Mar 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Nôk nây mpôl oh mon hăn ôp Brah Yêsu: “Bu moh kuŏng rlau bu ta nau Kôranh Brah mât uănh?” 2Brah Yêsu kuăl du huê kon se jê̆ gŭ ta nklang phung khân păng ri, 3jêh ri lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lah khân ay may mâu rgâl nuih n'hâm ăn jêng tâm ban ma kon se jê̆, khân ay may mâu ôh dơi lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh.* 4Bu moh i njŭr săk păng nơm jêng tâm ban ma kon se jê̆ dja, păng i nây jêng kuŏng rlau bu ta nau Kôranh Brah mât uănh.* 5Jêh ri bu moh rom du huê kon se jê̆ kơt nđa, yor ma kon se i nây nsing ma Gâp, păng i nây tâm ban ma rom Gâp đŏng.”*

Lơi leo bu jan tih

(Mar 9:42-48; Luk 17:1-2)

6Brah Yêsu lah jât: “Bu moh leo du huê kon se jê̆ i nsing ma Gâp jan nau tih+ , ndri ueh rlau lah bu sŏ mpăl lŭ kât ta tong ko păng nklăch ta dak văch dak văr, rmok ta dak văch dak văr jru ri, ma đah ăn păng rêh jan kơt nây. 7Rêh rnhăl ngăn ma bunuyh ta neh ntu, yor ma leo bu jan tih. Mra geh ngăn nau leo jan tih, yơn ma rêh rnhăl ngăn ro ma bu moh i leo ăn jan tih! 8Lah say ti mâu lah jŏng khân ay may leo jan nau tih, koh mƀăr lơi ti mâu lah jŏng i nây. Ueh rlau ma gŭ rêh jât năp tay rong du ding ti mâu lah du ding jŏng dơm, jêh ri dơn nau rêh n'ho ro, ma đah ti mâu lah jŏng bar đah, jêh ri gŭ ta ntŭk i geh ŭnh hit n'ho ro.* 9Lah say trôm măt khân ay may leo jan nau tih, rvek mƀăr lơi trôm măt i nây. Ueh rlau ma rong du ding trôm măt dơn nau rêh n'ho ro, ma đah bar ding trôm măt, jêh ri Kôranh Brah nklăch ta ndrung ŭnh. 10Ăn khân ay may njrăng hŏm, lơi ôh uănh mâu khlay ta kon se jê̆ kơt nây. Gâp mbơh ma khân ay may, ta ntŭk Kôranh Brah ta kalơ trôk phung tông păr i kơl njrăng kon se i nây gŭ nâng ta năp măt Bơ̆ Gâp.* 11[Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah văch ta neh ntu dja, gay ma rklaih bunuyh tih i roh yot, bunuyh i nuih n'hâm ngai bơh Kôranh Brah tâm ban ma be biăp roh].”

Nau ngơi ntât ma du mlŏm be biăp roh

(Luk 15:4-7)

12“Mơm khân ay may gĭt, mơm jan du huê bunuyh lah geh be biăp 100 yơn ma geh du mlŏm be biăp roh? Ơm mâu lah păng ntlơi be biăp i 99 ta kalơ yôk, jêh ri hăn joi be biăp i roh nây ro? 13Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lah păng joi say be biăp i roh nây, păng răm rhơn ngăn ma be biăp i nây, rlau ma be biăp 99 i mâu roh jât. 14Lah ndri tâm ban kơt nây đŏng Bơ̆ khân ay may i gŭ ta kalơ trôk, păng mâu ŭch ôh ăn du huê kon se jê̆ i dja roh khât n'ho ro.”

Yô̆ nau tih ăn bu

15“Lah geh du huê bunuyh nsing ma Kôranh Brah jan tih đah khân ay may, ăn khân ay may hăn du huê êng mâp păng, ngơi đah păng. Lah păng iăt nau khân ay may, khân ay may geh tay nau đăp mpăn đah păng kơt ơm đŏng.* 16Lah păng mâu ôh iăt khân ay may, ăn khân ay may jă du huê, mâu lah bar hê hăn ndrel khân ay may, gay ma gĭt tăng dâng lĕ ndơ i geh ngơi.* 17Lah păng hôm e mâu iăt đŏng phung khân ay may i nây, lah ndri mbơh nkoch nau i nây ăn ma phung nsing ma Kôranh Brah. Lah păng mâu ŭch iăt đŏng phung nsing i nây, lah ndri kơp păng jêng bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Brah, mâu lah kơp păng jêng bunuyh jan tih a êng jât.* 18Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, jêh ri moh ndơ khân ay may buay mâu ăn bu jan ta neh ntu dja, Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk ŭch kơt nđay. Moh ndơ khân ay may mâu buay ma bu jan ta neh ntu dja, Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk ŭch kơt nđay đŏng.* 19Du tơ̆ jât, Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lah geh bar hê ta phung khân ay may ta neh ntu mbơh sơm du ntôr nau, moh ndơ khân păng dăn, Bơ̆ Gâp i gŭ ta kalơ trôk ăn ndơ i nây ma khân păng ro.* 20Yorlah plăng ntŭk geh bar pe nuyh gŭ rƀŭn yor ma khân păng nsing ma Gâp, Gâp gŭ ndrel ta nây đŏng.”

21Jêh ri Pêtrôs hăn ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lah geh du huê bunuyh nsing ma Kôranh Brah jan tih ma gâp, lah ndri dŭm bri tơ̆ gâp yô̆ nau tih ăn păng mêh? Tât ma pơh tơ̆ bơh?” 22Brah Yêsu ơh ma păng: “Mâu ôh dơn ma pơh tơ̆ dơm, yơn ma 70 tơ̆ pơh+ .”*

Nau ngơi ntât ma nau mâu ŭch yô̆ nau tih bu

23“Kơt ndri ta nau Kôranh Brah mât uănh, ntât tâm ban ma du huê kađăch ŭch tâng rnon mpôl bunuyh kơl jan kar i khan rnon đah păng.* 24Nôk kađăch nây ntơm jan, geh bu njŭn du huê bunuyh ma păng i hôm khan rnon ŏk rkeh+ . 25Ach ma păng i nây mâu hôm dơi geh prăk ma tŏm rnon, kađăch đă bu tăch ur tăch kon, nđâp ma tăch săk păng nơm, ndrel ma tăch dâng lĕ drăp ndơ păng, gay ma tŏm rnon i nây. 26Bunuyh kơl jan kar i nây păn mbah ta jŏng păng ri, jêh ri lah: ‘Ơ kôranh! Dăn may nsrôyh kŏp ƀŏt ơ, gâp mra tŏm râng ăn may’. 27Kađăch yô̆ nđach ma păng hô ngăn, ăn păng sât, nkre ma n'groh lĕ i rnon păng đŏng. 28Jêh ri bunuyh kơl jan kar i nây du sât bơh kađăch, păng tâm mâp đah du huê mât jăng vay kơl jan kar ndrel păng nơm. Ôbăl i nây khan rnon đah păng 100 prăk kăk+ , nhŭp mpet ôbăl ta tong ko, jêh ri lah: ‘Tŏm hŏm rnon gâp!’ 29I mât jăng păng nây păn ta jŏng păng, bonh dăn păng: ‘Dăn may nsrôyh kŏp ƀŏt ơ, gâp mra tŏm râng ăn may’. 30Yơn ma păng mâu ŭch iăt ôh, nhŭp krŭng ôbăl ta trôm ndrung, n'ho ma tât ôbăl tŏm râng rnon mơ. 31Bunuyh kơl jan kar aƀă êng say kơt nây, khân păng rngot hô ngăn, mbơh nkoch dâng lĕ nau i nây ăn ma kađăch. 32Kađăch đă bu hăn kuăl păng, jêh ri lah: ‘Hơi bunuyh djơh mhĭk! Dâng lĕ rnon may lĕ gâp n'groh lơi lĕ phiao, ach ma gâp say may dăn hô ngăn. 33Mơm dâng may mâu ŭch yô̆ ôh bunuyh kơl jan kar ndrel may nơm, kơt gâp lĕ yô̆ ma may?’* 34Kađăch i nây ji nuih hô ngăn ma păng, jêh ri njŭn păng ma kôranh mât uănh ndrung gay ma nkrit păng, tê̆ păng ta trôm ndrung n'ho ma tât păng tŏm râng rnon. 35Tâm ban đŏng ta phung khân ay may, lah khân ay may mâu ôh tâm yô̆ nau tih, mâu blao bah kơp nau tih ndrăng khân ay may nơm ăn lĕ bơh nuih n'hâm ngăn, Bơ̆ Gâp gŭ ta kalơ trôk Păng jan ma khân ay may kơt nây đŏng.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index