Search form

Mathay 21

Brah Yêsu lăp ta ƀon Yêrusalem

(Mar 11:1-11; Luk 19:28-40; Yôh 12:12-19)

1Nôk Brah Yêsu hăn bơi ma tât ƀon kuŏng Yêrusalem, lĕ tât ta ƀon Ƀêtphasê ta yôk tơm Ôlive, Păng đă bar hê mpôl oh mon Păng hăn lor, 2Păng lah: “Ăn khân may hăn ta ƀon bơh năp ri, lăp ta ƀon nây khân may mra say du mlŏm me seh lia bu kât nđâp ma kon păng đŏng. Khân may droh têk lĕ bar a Gâp dja.* 3Lah geh bu ôp khân may, khân may lah ma păng kơt nđa: ‘Kôranh ŭch dŏng păng dâng lĕ bar’, bu mra ăn khân may têk ro.” 4Dâng lĕ nau dja geh, gay ma tâm di đah nau mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih lah:

5‘Ăn mbơh nkoch hŏm ma phung ƀon lan ta ƀon Yêrusalem+ :

‘Lŏng uănh dja, kađăch khân ay may văch.

Păng mleh hô ngăn, ncho ta kalơ seh lia,

Ncho ta kon seh lia đŏng’’ .*

6Jêh ri bar hê mpôl oh mon i nây hăn jan kơt nau Brah Yêsu đă. 7Khân păng têk me seh lia, nđâp ma i kon păng, jêh ri ntă ao kuŏng khân păng nơm ta kalơ lĕ bar mlŏm seh nây, ăn Brah Yêsu ncho lăp ta ƀon.* 8Phung ƀon lan dŭt ŏk ngăn ta ƀon nây, khân păng droh ao kuŏng khân păng nơm lăk ta trong. Bunuyh aƀă te nthan si bơh mir lăk rŏ trong nây đŏng. 9Bunuyh ŏk ngăn brô̆ tâng Brah Yêsu bơh năp bơh kơi, leo băl nter drơu lah:

“Rnê ma Kôranh Brah+ ăn ma i kon sau kađăch Đavid!

Dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma Păng i Kôranh Brah de đă văch!

Rnê ma Kôranh Brah i gŭ kalơ trôk dŭt prêh ri!”*

10Nôk Brah Yêsu lăp ta ƀon Yêrusalem, dâng lĕ bunuyh ta ƀon nây geh nau ndrŏt dŭt hô ngăn, khân păng mâu ôh vât, ôp: “Bu moh Păng i nây?” 11Phung bunuyh i tâng Brah Yêsu lah: “Păng dja Yêsu bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah tă bơh ƀon Nasaret bri Galilê.”*

Brah Yêsu mprơh phung tăch drăp bơh jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah

(Mar 11:15-19; Luk 19:45-48; Yôh 2:13-22)

12Jêh ri Brah Yêsu ndrel mpôl oh mon Păng hăn lăp ta jŏng gung nhih jan brah. Phung i tăch rgâl ta nây Păng mprơh lĕ phiao. Păng nklơ̆ gre bu gŭ rgâl prăk+ , nđâp ma gre bu tăch plŭk.* 13Brah Yêsu lah khân păng i nây: “Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih kơt nđa: ‘Kôranh Brah lah:

‘Nhih Gâp jêng ntŭk ma mbơh sơm ma Gâp’’

Ƀêng ma khân may sŏ jan ntŭk gŭ rgum mpôl ntŭng chrao.”*

14Nôk nây geh bunuyh cheh măt, ndrel ma bunuyh kuet rven hăn a Brah Yêsu ta jŏng gung nhih jan brah ri, jêh ri Păng jan bah dadê.* 15Yơn ma mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel, say Brah Yêsu jan ndơ i nây lĕ nau ngăn, jêh ri tăng phung kon se nter ta jŏng gung nhih jan brah lah: “Rnê ma Kôranh Brah+ ma i kon sau kađăch Đavid!” Khân păng ji nuih hô ngăn.* 16Khân păng ôp Brah Yêsu: “May tăng đŏng nau phung kon se nter nây?” Brah Yêsu ơh: “Tăng đŏng. Lah ndri khân may lĕ uănh đŏng ta Nau Kôranh Brah Ngơi nchih kơt nđa:

‘Ơ Kôranh Brah, May lĕ ndrăp ăn nau rnê ma May nơm

Ta mbung kon se, ndrel ma ta oh bê hôm pu toh’ .”

17Jêh ri Brah Yêsu ntlơi khân păng gŭ ta nây. Păng lôh bơh ntŭk nây hăn ta ƀon Ƀêthani, gŭ ta ƀon nây du măng.

Brah Yêsu rtăp tơm play Rvi

(Mar 11:12-14, 20-24)

18Tât ơm ôi, ôi tay Brah Yêsu plơ̆ tay ta ƀon Yêrusalem. Nôk nây Păng ji ngot. 19Păng say tơm play Rvi du tơm rŏ trong, jêh ri Păng hăn dăch tơm play i nây joi play, yơn ma mâu ôh geh play, geh n'ha dơm. Păng lah ma tơm play i nây: “Ntơm bơh nar dja, may tơm play i dja lơi hôm ôh geh play!” Jêh ri dô ma ndro ro tơm Rvi i nây.* 20Tât ma mpôl oh mon say kơt nây, khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn, khân păng ôp: “Mơm ndro ndal tơm Rvi i dja hiah?” 21Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, lah khân may lĕ geh nau nsing nâp mâu geh nau vĭ vĕ ta nuih n'hâm, mâu ôh dơn kơt ma Gâp jan tơm play Rvi dja dơm khân may dơi jan, yơn ma lah khân may đă yôk dja: ‘Du hŏm bơh ntŭk dja, ăn tŭp a dak văch dak văr ri’, păng geh kơt nây ngăn ro.* 22Moh ndơ khân may mbơh sơm dăn Kôranh Brah ma nuih n'hâm geh nau nsing, khân may geh ngăn ro.”

Nau dơi Brah Yêsu bơh tă

(Mar 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Jêh ri Brah Yêsu lăp ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah. Nôk Păng nti bu, geh mpôl kôranh jan brah, ndrel ma mpôl bu ranh phung ƀon lan hăn a Brah Yêsu ôp Păng: “Mbơh ăn ma hên gĭt, ndơ May jan dja bơh tă nau dơi? Bu moh ăn nau dơi i nây ma May mêh?”* 24Brah Yêsu ơh: “Gâp ôp du nau ma khân may ƀŏt, lŏng khân may ơh ma Gâp đŏng, ndri mơ Gâp mra mbơh ma khân may, bơh tă nau dơi ma ndơ i Gâp jan. 25Lah ndri bu moh đă Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk ma dak? Tă bơh Kôranh Brah, mâu lah tă bơh bunuyh?” Khân păng tâm nchră êng: “Lah bân lah: ‘Tă bơh Kôranh Brah’, Păng mra lah bân: ‘Lah ndri mơm dâng khân may mâu iăt nau păng?’* 26Lah bân ơh: ‘Tă bơh bunuyh’, ndri bân klach phung ƀon lan ji nuih, yor ma ŏk bunuyh iăt nau Yôhan-Ƀaptem kơp păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ro.”* 27Jêh ri khân păng ơh ma Brah Yêsu: “Hên mâu ôh gĭt!” Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lah ndri Gâp mâu mbơh ăn ma khân may gĭt đŏng, bu moh ăn nau dơi Gâp jan dja.”

Nau ngơi ntât ma bar hê kon bu klô

28“Mơm khân may vât ma nau ntât bar hê kon bu klô? Geh du huê bu klô geh bar hê kon bu klô, păng lah ma kon bôk dak: ‘Ơ nô, nar dja đă may hăn jan kar ta mir play yŭng yar ƀon ri’. 29I kon păng ơh: ‘Gâp mâu ŭch hăn ôh!’, yơn ma bơh kơi nây păng rgâl nau mân, jêh ri hăn ta mir.* 30Jêh ri i bơ̆ ngơi kơt nây đŏng ma kon a êng, kon i nây ơh: ‘Ơ gâp hăn bơ̆!’, yơn ma păng mâu hăn ôh. 31Lah ndri dâng lĕ bar hê kon i nây, bu moh i iăt nau bơ̆ păng?” Khân păng ơh: “I nô.” Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, mpôl kŏp sŏ prăk phung ƀon lan gay ma ăn kôranh mât uănh, ndrel ma bu ur văng târ, khân păng i nây lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh lor bơh năp khân may. 32Yorlah Yôhan-Ƀaptem lĕ văch ntŭm nti nau gŭ rêh tâng nau Kôranh Brah ŭch ma khân may, tih ma khân may mâu ŭch ôh iăt păng. Mpôl kŏp sŏ prăk phung ƀon lan i nây, ndrel ma bu ur văng târ i nây, khân păng iăt nau păng. Lŏng khân may bol lah lĕ say dâng lĕ nau i nây kađôi, khân may hôm e mâu ŭch ôh rgâl nuih n'hâm gĭt mân ma păng, mâu ŭch nsing ma păng đŏng.”*

Nau ngơi ntât ma mpôl mât uănh mir tơm play yŭng yar ƀon

(Mar 12:1-12; Luk 20:9-19)

33“Dăn iăt du nau ngơi ntât êng jât. Geh du huê bu klô tăm du lôk mir tơm play yŭng yar ƀon. Păng jan n'gar jŭm mir nây, jan du ntŭk ma bu njot play i nây+ , ndrel ma jan du mlŏm chuanh nkơng đŏng gay ma njrăng. Jêh ri ăn bu mât mir i nây, đă bu pă play ma păng ăp năm. Păng nơm ri hăn gŭ bri êng.* 34Tât di khay dŭm play yŭng yar ƀon ri, păng đă dâk păng aƀă hăn tâm mâp ma mpôl mât mir i nây, gay ma sŏ play i bu pă nây.* 35Mpôl mât mir i nây nhŭp khân păng, i du huê mbang, i du huê nkhât lơi, jêh ri i du huê jât ntŭp ôbăl ma lŭ.* 36Jêh ri păng đă tay dâk păng a êng jât hăn, ŏk rlau dâk i bơh kơi nơh. Yơn ma mpôl mât mir lơh khân păng kơt dâk i bơh kơi nơh jât. 37Kêng ma dŭt păng đă i kon bu klô păng nơm hăn bơh kơi bu, păng mân êng lah: ‘Bu klach yơk ma kon gâp ro’. 38Yơn ma tât mpôl mât mir say păng, khân păng tâm lah: ‘Păng i nây ro ntrŏ ndơn mir i dja nar jât năp tay. Hăn bân nkhât lơi păng i nây dôh, sŏ mir i dja ma bân ro’.* 39Jêh ri bu de nhŭp i kon păng nơm i tơm mir nây, mƀăr ôbăl bơh dih mir i nây, nkhât lơi ôbăl.* 40Lah tât păng nơm i tơm mir hăn, mơm păng jan ma mpôl mât mir i nây?” 41Khân păng ơh ma Păng: “Păng nkhât nkrit lơi mpôl djơh i nây ro, mâu ôh geh rong, jêh ri joi nkhôm ăn bu êng jât mât mir păng, mpôl i pă play ma păng tât di khay pĕ play.”* 42Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ndri khân may mâu geh rŏ samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah:

‘Bunuyh blao jan jay lŭ blon lĕ mƀăr lơi du mlŏm lŭ blon,

Yơn ma lŭ blon i nây nkhơng ma jêng lŭ dŭt nâp khlay rlau bu ma jan jay.

Kôranh Brah nơm jan nau i nây lĕ nau ngăn,

Say kơt nây ăn bân ndrŏt hih rhŏl hô ngăn’ .*

43Kơt ndri dâng Gâp lah ma khân may, Kôranh Brah sŏ lơi nau Păng nơm mât uănh tă bơh khân may ăn phung bunuyh êng i ăn geh play ma Păng. 44Lah ndri moh nau bu ntât dja? Lŭ blon i nây jêng ntât ma Gâp. Bu moh i chôt ta lŭ blon i nây, păng i nây lêk rhŏch ro. Jêh ri lah lŭ blon i nây tŭp kalơ du huê bunuyh, bunuyh i nây hăch lĕ phiao.”* 45Nôk mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi tăng nau ntât kơt nây, khân păng gĭt lah Brah Yêsu lah ntrŏng jât khân păng ngăn ro. 46Khân păng ŭch nhŭp Brah Yêsu, tih ma khân păng klach ma phung ƀon lan, yorlah phung ƀon lan kơp Păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index