Search form

Mathay 22

Nau ngơi ntât ta nau tâm nđăp

(Luk 14:16-24)

1Brah Yêsu ngơi ntât ma khân păng du tơ̆ jât: 2“Ta nau Kôranh Brah mât uănh tâm ban ma du huê kađăch ndrăp nau nhêt sông kuŏng ma nđăp kon ndăm păng nơm.* 3Jêh ri păng đă phung dâk păng hăn kuăl bunuyh i lĕ păng jă lăp nhêt sông sa tâm nđăp i nây, yơn ma khân păng mâu ŭch ôh văch. 4Păng đă tay phung dâk a êng jât hăn, lah ma phung dâk i nây: ‘Ăn khân may mbơh ma bunuyh i lĕ jêh jă: ‘Gâp lĕ jêh ndrăp phiao piăng trao, gâp lĕ mbang ndrôk, ndrel ma mpômpa (siŭm) i gâp pêt, lah ndri hăn nhêt sông hŏm!’’* 5Yơn ma bu mâu ôh geh dôh tôr, aƀă lôh a mir, aƀă hăn tăch drăp, 6aƀă jât nhŭp lơh phung dâk păng, n'ho ma nkhât lơi khân păng.* 7Kađăch ji nuih hô ngăn, jêh ri đă phung tahen hăn nkhât lơi phung i nkhât dâk păng nây, n'ho ma su ƀon khân păng lĕ phiao.* 8Jêh ri păng lah ma phung dâk păng: ‘Nau nhêt sông tâm nđăp bân ndrăp lĕ jêh phiao, yơn ma dâng lĕ phung i nây mâu geh ôh di lăp ta ntŭk dja. 9Lah ndri khân may hăn hŏm rŏ meng trong, jă dâng lĕ bunuyh i khân may mâp ăn khân păng lăp nhêt sông sa ndrel ta dja dadê’.* 10Jêh ri phung dâk păng hăn rŏ trong, jă dâng lĕ bunuyh i khân păng mâp, nđâp ma bunuyh ueh bunuyh djơh, geh bêng jay (rông), tâm nđăp ri ngăn. 11Nôk kađăch lăp ta trôm jay tâm nđăp uănh bu năch gŭ sông sa ta nây, păng say geh du huê bu klô nsoh n'gut mâu ôh tâm di ma nau nhêt sông tâm nđăp.* 12Păng lah ma bu klô i nây: ‘Ơ jăng! Mơm may lăp ta ntŭk dja nsoh n'gut mâu tâm di đah nau nhêt sông tâm nđăp?’ Bu klô i nây joi nau ma ơh mâu hôm ôh blao. 13Kađăch lah ma phung kơl jan kar ma păng: ‘Nhŭp kât jŏng ti păng, mƀăr păng bơh dih ta ntŭk ngo, ta ntŭk nây geh nau nhhiăng nhŭm, ndrel ma rchiăt sêk’.* 14Bunuyh Kôranh Brah kuăl ŏk ngăn, yơn ma đê̆ dơm Păng kơih.”

Ma nau ăn prăk ma bri dak

(Mar 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Nôk nây phung Pharisi hăn tâm nchră băl, joi nhŭp nau tih ta nau Brah Yêsu ngơi. 16Jêh ri khân păng đă mpôl oh mon khân păng, ndrel ma mpôl i tâng kôranh mât uănh Hêrôt-Ŏntipas hăn a Brah Yêsu. Tât ta nây khân păng ôp: “Hơi Nơm Nti! Hên gĭt May bunuyh sŏng ngăn, May nti nau Kôranh Brah ăn tâm di ngăn, May mâu ôh klach ma bunuyh, mâu ôh kơih bunuyh.* 17Lah ndri dăn May mbơh ăn hên, mơm nau May mân? Di đŏng tâng nau vay bân ăn prăk i kôranh kađăch ta ƀon kuŏng Rôm đă bân ăn ma păng nây mâu lah mâu?” 18Brah Yêsu lĕ gĭt nau mân djơh ta khân păng, ndri Păng lah: “Ơ phung jan iăt nau Kôranh Brah dơm! Moh nau khân may ŭch ôp rlong ma Gâp kơt nây mêh? 19Nhhơ ntil prăk i bu ăn ma kôranh kađăch ri, ăn Gâp uănh!” Jêh ri khân păng sŏ prăk du mlŏm prăk kăk ntil i nây+ ndơ̆ ăn Brah Yêsu. 20Brah Yêsu ôp khân păng: “Ndri ta kalơ prăk kăk dja bu moh rup? Bu moh rnha?” 21Khân păng ơh: “Rup, ndrel ma rnha kôranh kađăch ta ƀon Rôm!” Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lah ndri, ndơ kôranh kađăch ta ƀon Rôm mplơ̆ ăn ma păng, ndơ Kôranh Brah mplơ̆ ăn+ ma Kôranh Brah nơm.”* 22Tât tăng nau Brah Yêsu ơh kơt nây, khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn, jêh ri du lôh bơh Brah Yêsu nây.

Nau bunuyh khât dâk rêh tay

(Mar 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Nôk nar nây geh phung Sađôsi hăn a Brah Yêsu, phung i nây mâu iăt ôh lah bunuyh khât dâk rêh, khân păng ôp Brah Yêsu:* 24“Hơi nơm nti, Môsê kăl e nơh lĕ nchih jêh ta samƀŭt ăn ma bân phung Israel lah kơt nđa: ‘Lah bu klô sŏ ur, jêh ri păng khât, lah păng mâu geh kon, đă i oh nô păng ri ntrŏ sŏ ur păng, jêh ri kơp kon khân păng jêng kon ma păng i lĕ khât nây’.* 25Ntât lah ta phung hên geh oh nô pơh nuyh, i nô bôk dak sŏ ur, jêh ri khât mâu ôh geh kon, i ur nây ăn i oh păng trŏ sŏ. 26Oh tŏl nguai, oh tŏl bar, n'ho ma tât i oh mpŭt, khân păng nđăp đah bu ur i nây dadê, tih ma dâng lĕ khân păng nây khât mâu geh kon dadê. 27N'glĕ dŭt n'glĕ dêl bu ur i nây khât đŏng. 28Lah ndri ta nar bunuyh khât dâk rêh tay, bu ur i nây bre moh ur? Yorlah dâng lĕ pơh nuyh khân păng lĕ sŏ păng dadê.” 29Brah Yêsu lah ma khân păng: “Khân may lĕ vât tih jêh, yorlah khân may mâu gĭt ôh ta Nau Kôranh Brah Ngơi, nđâp ma nau dơi Kôranh Brah. 30Nôk bunuyh lĕ khât, jêh ri dâk rêh tay, khân păng mâu hôm ôh sŏ ur sŏ sai jât. Khân păng jêng tâm ban ma tông păr Kôranh Brah gŭ ta ƀon ueh kalơ.* 31-32Lŏng ma nau bunuyh khât dâk rêh tay, lĕ Kôranh Brah mbơh ma khân may ta nau Păng ngơi, Păng lah kơt nđa: ‘Gâp jêng Brah Abrahăm yơk mbah, jêng Brah Isăk yơk mbah, jêng Brah Yakôp yơk mbah’ . Ah khân may geh rŏ uănh đŏng ƀah? Nôk Kôranh Brah ngơi nau i nây pe nuyh khân păng i nây lĕ khât ŏk năm jêh, yơn ma bơh Nau Kôranh Brah Ngơi i nây gĭt năl khân păng hôm rêh ma Kôranh Brah. Kôranh Brah mâu ôh di Brah ma bunuyh khât, Păng Brah ma bunuyh rêh.” 33Phung ƀon lan tăng nau Păng ntŭm nti kơt nây, khân păng geh nau ndrŏt hih rhŏl hô ngăn ta săk khân păng ri.

Nau vay khlay rlau bu

(Mar 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Nôk phung Pharisi gĭt Brah Yêsu dơi đah phung Sađôsi, khân păng rgum băl. 35Jêh ri ta phung khân păng geh du huê bunuyh geh nau mân gĭt blao mpeh ma nau vay phung Israel, ôp rlong Brah Yêsu: 36“Ơ Nơm Nti! Ta nau vay bân moh ndơ i khlay rlau bu mêh?” 37Brah Yêsu ơh: “‘Ăn rŏng ma Kôranh Brah i Brah khân ay may nơm, ma lĕ nuih n'hâm, ma lĕ huêng, ndrel ma lĕ nau mân’ . 38I nây nau vay i dŭt kuŏng, nau vay khlay rlau bu ngăn. 39Nau vay bơh kơi nau vay i nây geh nau khlay tâm ban kơt nây đŏng: ‘Ăn rŏng ma bu chiao meng kơt rŏng ma săk khân ay may nơm đŏng’ .* 40Yorlah dâng lĕ nau vay bân a êng, ndrel ma dâng lĕ nau i mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih, jêng lôh tă bơh bar nau vay i nây.”*

Brah Krist jêng kôranh ma kađăch Đavid

(Mar 12:35-37; Luk 20:41-44)

41Nôk phung Pharisi hôm gŭ gum ta ri, Brah Yêsu ôp khân păng: 42“Mơm khân may gĭt Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl, Păng bu moh kon sau?” Khân păng ơh: “Păng kon sau kađăch Đavid.”* * 43Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Lah Brah Krist i kon sau kađăch Đavid, mơm dâng kađăch Đavid ngơi ma Brah Huêng Ueh kuăl Brah Krist: ‘Kôranh’? 44Yorlah kađăch Đavid lĕ nchih kơt nđa:

‘Kôranh Brah lah ma kôranh gâp:

‘Gŭ mpeh bơh ma Gâp hŏm ta ntŭk bu lư,

Kŏp tât Gâp ăn phung rlăng đah May mâu hôm geh nau dơi ăn gŭ ta nâm jŏng+ May ƀŏt’’ .

45Lah lĕ kađăch Đavid nơm kuăl Brah Krist kôranh păng nơm kơt nây, yơn ma kon sau mâu geh kuŏng rlau ma u che, lah ndri Brah Krist mơm hôm blao jêng kon sau kađăch Đavid jât?” 46Mâu geh ôh bunuyh dơi ơh ma Brah Yêsu, jêh ri ntơm bơh nôk nây mâu hôm ôh geh bunuyh a êng bănh ôp Păng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index