Search form

Mathay 23

Brah Yêsu đă njrăng đah phung nơm nti, ndrel ma phung Pharisi

(Mar 12:38-40; Luk 20:45-47; 11:39-52)

1Jêh ri Brah Yêsu lah ma phung bunuyh ŏk, ndrel ma mpôl oh mon Păng kơt nđa: 2“Phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma phung Pharisi, khân păng tâm ban ma gŭ ta rnơl Môsê, yor ma khân păng nti nau vay păng. 3Dâng lĕ ndơ khân păng ntŭm nti ăn ma khân ay may, ăn khân ay may iăt, ndrel ma sŏ dơn. Yơn ma lơi ôh jan tâng khân păng jan, yorlah khân păng man ma lah dơm, săk khân păng nơm mâu ôh jan tâng.* 4Khân păng njêng nau vay dŭt jêr dŭt jŏk ngăn ăn ma bunuyh ndjôt, yơn ma khân păng nơm mâu ŭch ôh pah, bol lah pah đê̆ mâu ŭch đŏng+ .* 5Dâng lĕ ndơ khân păng jan nây, gay ma ăn bu say, jêh ri ăn bu kơp khân păng jêng bunuyh i tâng nau Kôranh Brah rlau bu dơm. Ndri dâng khân păng lơ ma jan kuŏng dŭng i bân vay kât ta bôk, ndrel ma kât ta ti nôk mbơh sơm+ , ndrel ma jan chiăng ao lơ ma jong jât+ .* 6Khân păng rŏng geh gŭ ta ntŭk bu yơk nôk nhêt sông kuŏng, jêh ri ta trôm nhih rƀŭn ŭch gŭ bơh năp bu ta ntŭk bu lư.* 7Khân păng ŭch ăn bu mbah kŭnh bôk ma khân păng rŏ ntŭk bu tăch rgâl drăp ndơ, mâu lah rŏ trong kuŏng, ndrel ma ŭch ăn bu kuăl khân păng: ‘Nơm nti’. 8Lŏng ma khân ay may nây, lơi ôh ăn bu kuăl khân ay may ‘Nơm nti’, yorlah geh du huê ‘Nơm nti’ dơm, jêh ri dâng lĕ rngôch khân ay may jêng oh nô ndrel dadê. 9Lơi ôh kuăl du huê bunuyh ta neh ntu dja ‘Bơ̆’, yorlah khân ay may lĕ geh du huê Bơ̆ i gŭ ta kalơ trôk. 10Lơi ôh kuăl săk khân ay may nơm ‘Nơm nti’, yorlah khân ay may geh du huê nơm nti: Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl. 11Yơn ma bu moh păng i kuŏng rlau bu ta phung khân ay may, ăn păng jêng bunuyh i sơm kơl jan kar ăn ma khân ay may.* 12Bu moh i n'hao êng săk păng nơm, Kôranh Brah njŭr lơi, yơn ma bu moh i njŭr êng săk ŭch iăt păng, Kôranh Brah sơm n'hao păng.”*

Nau rêh rnhăl ma phung nơm nti, ndrel ma phung Pharisi

13“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may nking lơi trong ta nau Kôranh Brah mât uănh. Khân may nơm mâu ŭch lăp, jêh ri bunuyh i ŭch lăp khân may nking lơi đŏng.”

14[“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may mƀrôh bu ur ndrô lĕ khât sai gay ma sŏ pit drăp ndơ nhih jay khân păng. Khân may jan mbơh sơm dŭt jŏ ngăn ăn bu êng tăng, gay ma nhhơ khân may nơm jêng bunuyh rŏng ma Kôranh Brah ngăn. Ndri dâng Kôranh Brah tê̆ dôih jru rlau bu êng ta nar jât năp tay.”]

15“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may hăn nsong dŭt ngai rŏ kalơ neh, rŏ dak văch dak văr, gay ma jă du huê bunuyh lăp tâng nau vay phung bân. Tât ma lĕ geh bu lăp jêh, khân may jan ăn bunuyh i nây lơ ma hô djơh dŭt hô ngăn, di ma tŭp ta ndrung ŭnh, djơh rlau bar tơ̆ khân may nơm jât.”

16“Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may. Khân may bunuyh leo bu, yơn ma khân may nơm tâm ban ma bunuyh cheh măt, yorlah khân may ngơi kơt nđa: ‘Bu moh ton đah nhih jan brah ma Kôranh Brah, nau ton i nây mâu ôh geh nau khlay, yơn ma bu moh ton đah mayh ta nhih jan brah ma Kôranh Brah, ri mơ nau ton i nây geh nau khlay’.* 17Ơ mpôl bunuyh mblŭ, khân may tâm ban ma mpôl bunuyh cheh măt! Moh ndơ i geh nau khlay rlau? Mayh i geh ta nhih jan brah, mâu lah nhih jan brah i ăn mayh i nây jêng kloh ueh jêng ndơ Kôranh Brah nơm? 18Khân may lah đŏng: ‘Bu moh ton đah nsưng gŭch pur ndơ jan brah, nau ton i nây mâu ôh geh nau khlay, yơn ma bu moh ton đah ndơ jan brah ta kalơ ntŭk jan brah, ri mơ nau ton i nây dâng geh nau khlay’. 19Ơ mpôl bunuyh cheh măt, moh ndơ i geh nau khlay rlau? Ndơ jan brah, mâu lah nsưng gŭch pur ndơ jan brah i ăn ndơ jan brah jêng kloh ueh jêng ndơ Kôranh Brah nơm? 20Lah ndri bu moh ton ma nsưng gŭch pur ndơ jan brah, păng ton ma nsưng gŭch pur ndơ jan brah, ndrel ma dâng lĕ ndơ jan brah i geh ta kalơ nây. 21Jêh ri bu moh ton đah nhih jan brah ma Kôranh Brah, păng ton ma nhih i nây, ndrel ma ton đah ma Kôranh Brah i gŭ ta nhih jan brah nây đŏng.* 22Bu moh ton đah ntŭk Kôranh Brah ta kalơ trôk, păng i nây ton nđâp ma rnơl Kôranh Brah nơm, nđâp ma Kôranh Brah i gŭ ta rnơl i nây.”*

23“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may nơh sŏ ndơ geh jât ơ̆ rhuăt nguai nhhơr ma Kôranh Brah, kơt lah ndơ mâu khlay, klôyh, gir, ndrel ma ndơ ƀô aƀă êng đŏng. Nau i nhhơr jêng di, tih ma khân may mƀăr lơi ndơ i geh nau khlay rlau ma ndơ i nây ta nau vay bân, ndơ i geh nau khlay rlau nây: Nau sŏng, nau yô̆ nđach, ndrel ma nau nsing ma Kôranh Brah. Lah ndri ăn khân may nsrôyh jan nau sŏng, nau yô̆ nđach, ndrel ma nau nsing, jêh ri nhhơr kơt i nây ma Kôranh Brah đŏng.”*

24“Khân may bunuyh leo bu, yơn ma khân may nơm tâm ban ma bunuyh cheh măt. Khân may nkhĕ lơi rhuay bơh dak ta kchok khân may, gay ma lơi rnguăn+ , tih ma khân may tâm ban ma rnguăn du mlŏm seh samô+ !”

25“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may jêng tâm ban ma bunuyh i rao ngan, rao yăng ta bơh dih dơm, yơn ma ta trôm hôm e uk rmao. Khân may rao ti tâng ma nau vay khân may, tih ma ta nuih n'hâm khân may ri hôm dŭt ŭch ma nau rvan kơnh geh ma drăp ndơ, ndrel ma nau sa nsiăn hô ngăn.* 26Ơ phung Pharisi cheh măt, ăn rao keo rao ngan ta trôm lor ƀŏt, jêh ri rao bơh dih đŏng, ri mơ dâng lĕ kloh dadê.”

27“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may tâm ban ma môch bu hâng ma dak si nglang, uănh bơh dih tâm ban ma ueh ngăn, tih ma ta trôm ri nting bunuyh khât, ndrel ma ndơ ƀơ̆ ăp ntil ngăn. 28Khân may tâm ban ma kơt nây ngăn, bu uănh bơh dih jan tâm ban ma bunuyh sŏng, tih ma ta trôm ri nuih n'hâm ndŏp mpôn, ndrel ma mâu jan tâng nau Kôranh Brah ŭch.”*

29“Ơ phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma khân may i phung Pharisi! Khân may jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Kôranh Brah mra ăn nau rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may jan ueh jay môch ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, ndrel ma nkrơ̆ ueh môch ma phung bunuyh sŏng, 30jêh ri khân may lah: ‘Lah hên gŭ rêh rnôk phung u che i nây nơh, hên mâu ôh tâm di nau đah khân păng nkhât mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah’. 31Ndri nau khân may ngơi kơt nây, yơn ma khân may hôm kuăl bunuyh i nây u che khân may, kơt ndri khân may lĕ nhhơ nuih n'hâm khân may tâm di ma phung nkhât mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i nây.* 32Lah ndri ăn khân may hôm jan kơt phung u che khân may nây tât lôch+ hŏm!”

33“Yê! Mpôl bunuyh djơh bunuyh janh tâm ban ma bêh ku! Mơm jan khân may hôm dơi klaih bơh Kôranh Brah tê̆ dôih ntŭp ta ndrung ŭnh?* 34Kơt ndri dâng Gâp njŭn tay mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, mpôl bunuyh gĭt blao, ndrel ma phung nơm nti ăn ma khân may, tih ma aƀă khân may nkhât lơi khân păng ta si tâm rkăng, aƀă jât khân may rpăt khân păng ma mŏng rse ta nhih rƀŭn khân may, ndrel ma khân may tâng joi khân păng rŏ ƀon dja ƀon ri đŏng. 35Lah ndri dâng lĕ mham mpôl bunuyh sŏng i nây krêp ta khân may dadê, jêng ntơm bơh kon Ađăm+ rnha păng Kain nkhât i oh păng rnha Abel, n'ho ma tât bu nkhât Sakari i kon Ƀarki+ i u che khân may nkhât păng ta vah vang nhih jan brah, ta nsưng gŭch pur ndơ jan brah ri. Bol lah dâng lĕ bunuyh i nây lĕ bu nkhât bơh kăl e nơh, dôih i nây hôm e tê̆ ma khân may đŏng.* 36Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, dâng lĕ dôih dak i nây nsŭn ma bunuyh ta rnôk dja ro.”

Bunuyh ta ƀon Yêrusalem mâu rom Brah Yêsu

(Luk 13:34-35)

37“Hơi bunuyh ta ƀon Yêrusalem, bunuyh ta Yêrusalem, khân ay may lĕ nkhât jêh bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, sŏ lŭ ntŭp nkhât lơi i bunuyh Kôranh Brah đă hăn nti khân ay may. Yơn ma lĕ ƀaƀơ ngăn Gâp ŭch rgum khân ay may, tâm ban ma me iăr rtŭk kon ăn gŭ gum ta nâm nar păng. Tih ma khân ay may mâu ôh ŭch.* 38Lŏng uănh, ƀon khân ay may tay Kôranh Brah ntlơi ngăn, jêng rngol.* 39Gâp mbơh ma khân ay may, Gâp hăn a khân ay may hôm du tơ̆ dơm, jêh ri tay khân ay may mâu hôm ôh say Gâp jât, n'ho ma tât khân ay may lah: ‘Dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma du huê bunuyh dja i Kôranh Brah de đă văch+ .”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index