Search form

Mathay 5

Nau Brah Yêsu nti ta kalơ yôk

(Luk 6:20-28)

1Tât Brah Yêsu say phung ƀon lan ŏk, Păng hao ta meng yôk, gŭ rgơp ta nây. Mpôl oh mon Păng hăn a Păng, 2jêh ri Brah Yêsu nti lah khân păng:

3“Ueh maak ngăn ma bu moh i lĕ gĭt jêh blao jan ndơ ueh lah Kôranh Brah kơl dơm, yorlah Kôranh Brah mât uănh khân păng+ .*

4Ueh maak ngăn ma bu moh i geh nau nhŭm rngot, yorlah Kôranh Brah mra bonh leng khân păng.*

5Ueh maak ngăn ma bu moh geh nuih n'hâm mleh, yorlah khân păng tay sŏ dơn dâng lĕ neh ntu.*

6Ueh maak ngăn ma bu moh nđơr joi nau sŏng tâm ban ma bunuyh ji ngot ji hir joi ndơ sông sa, yorlah Kôranh Brah mra ăn khân păng hơm ngăn ro.

7Ueh maak ngăn ma bu moh geh nau yô̆ ma bu, yorlah Kôranh Brah yô̆ ăn ma păng.*

8Ueh maak ngăn ma bu moh geh nuih n'hâm kloh, yorlah khân păng tay say Kôranh Brah.*

9Ueh maak ngăn ma bu moh gĭt tâm kơl tâm rnglăp, yorlah khân păng bu kuăl tay jêng kon Kôranh Brah.*

10Ueh maak ngăn ma bu moh bu jan jêr ach ma jan tâng nau sŏng, yorlah Kôranh Brah mât uănh khân păng.*

11Ueh maak ngăn ma khân ay may, lah bu rak suai jan jêr, ndrel ma ngơi nchơt ăp ntil ma khân ay may, ach ma iăt tâng nau Gâp.* 12Răm hŏm, maak răm hŏm, yorlah khân ay may tay geh ndơ nkhôm kuŏng ta ƀon ueh ta kalơ trôk. Ăn kah gĭt, bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh bu jan jêr kơt dja đŏng.”*

Boh, ndrel ma nau ang

(Mar 9:50; Luk 14:34-35)

13“Khân ay may tâm ban ma boh ăn ma bunuyh ta neh ntu dja. Boh jêng du ntil ndơ tê̆ trao ma kah ngăn, lah boh i nây mâu hôm geh kah, mơm hôm blao jan gay ma ăn plơ̆ kah jât? Lah ndri bu mƀăr lơi bơh dih, jêh ri bu jot rƀlach dơm.* 14Khân ay may tâm ban ma nau ang ma bunuyh ta neh ntu dja, tâm ban ma ƀon i bu jan ta kalơ yôk mâu ôh dơi pôn ndŏp.* 15Bu mâu vay ôh mpoh ŭnh sagêng, jêh ri kŭp lơi ma ndoh. Bu yông ŭnh sagêng i nây ta n'gŏng, gay ma ang dâng lĕ bunuyh ta trôm jay nây. 16Lah ndri nau ang khân ay may ăn ngaang hŏm dâng lĕ bunuyh, gay ma ăn bu gĭt say nau ueh khân ay may jan, jêh ri bu rnê nau chrêk lơp Bơ̆ khân ay may nơm i gŭ ta kalơ trôk ri.”*

Brah Yêsu ngơi ma samƀŭt Nau Vay

17“Dăn khân ay may lơi ta mân ôh Gâp dja văch, gay ma n'groh mƀăr lơi nau vay phung bân, mâu lah n'groh mƀăr lơi nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ geh lah. Gâp mâu geh ôh văch gay ma n'groh mƀăr lơi ndơ i nây, Gâp văch gay ma ăn nau i nây jêng ngăn ro.* 18Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lah trôk, ndrel ma neh ntu ê hŏ lôch ôh, mâu geh ôh roh du rplây rso ta samƀŭt Nau Vay i nây, du ntil ta rplây rso dŭt jê̆ mâu roh đŏng, Nau Kôranh Brah Ngơi i nây hôm ƀaƀơ tât lôch dâng lĕ. 19Bu moh i jan tih ma du ntil nau i dŭt jê̆ jê̆ ta nau vay i nây, jêh ri nti ăn ma bu jan tâng kơt đŏng, ta nau Kôranh Brah mât uănh tay bu kuăl păng jêng bunuyh jê̆ ta nâm bu. Yơn ma bu moh jan tâng nau vay i nây, jêh ri nti ăn ma bu jan tâng kơt đŏng, ta nau Kôranh Brah mât uănh tay bu kuăl păng jêng bunuyh kuŏng ngăn.*

20Gâp lah ma khân ay may: Lah nau sŏng khân ay may mâu rlau ôh ma nau sŏng phung nơm nti nau vay phung bân, ndrel ma nau sŏng phung Pharisi, khân ay may mâu dơi ôh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh.”*

Nau ji nuih bunuyh

21“Khân ay may lĕ tăng bu lah ma phung u che kăl e nơh: ‘Lơi ôh nkhât bunuyh’ . Lah bu moh nkhât bunuyh, păng i nây bu tê̆ dôih ma păng.* 22Yơn ma Gâp lah ma khân ay may kơt nđa: Bu moh i ji nuih đah ma oh nô păng dơm, păng i nây Kôranh Brah tê̆ dôih ma păng. Bu moh i ngơi djơh ma oh nô păng, păng i nây Kôranh Brah tê̆ dôih. Jêh ri bu moh i rak suai bu, păng i nây Kôranh Brah tê̆ dôih gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro.* 23Lah ndri nôk khân ay may ndjôt ndơ nhhơr hăn ta nhih jan brah ma Kôranh Brah ta nsưng gŭch pur ndơ jan brah, tât ta nây lah khân ay may kah gĭt khân ay may geh jan tih ma oh nô khân ay may, 24ăn khân ay may prăp ndơ nhhơr i nây ta nây ƀŏt, jêh ri hăn dăn nau yô̆ lor đah oh nô khân ay may, ri mơ dâng khân ay may plơ̆ nhhơr tay ndơ i nây nơh.* 25Ăn khân ay may tâm dăn nau yô̆ hŏm đah bunuyh i geh nau đah khân ay may dôl khân ay may hôm hăn ndrel păng rŏ trong hăn ta kôranh phat dôih. Klach lah păng njŭn khân ay may ăn ma kôranh phat dôih, kôranh phat dôih njŭn khân ay may ăn ma kôranh ndrung, jêh ri kôranh ndrung krŭng khân ay may ta trôm ndrung ro. 26Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lah khân ay may mâu râng ăn prăk ma bu, khân ay may mâu ôh dơi lôh bơh ntŭk nây, bol lah du sên mâu roh đŏng.”

Brah Yêsu lah ma nau lŏm ur lŏm sai

27“Khân ay may lĕ tăng ta nau vay bân lĕ nchih lah kơt nđa: ‘Lơi ta lŏm ur lŏm sai’ . 28Yơn ma Gâp lah ma khân ay may, lah bu moh uănh bu ur nđâp ma kơnh, lah ndri ta nuih n'hâm păng ri lĕ kơp lŏm ur đah bu ur i nây. 29Lah ndri lah trôm măt bơh ma khân ay may leo jan tih, ăn khân ay may rvek mƀăr lơi trôm măt i nây, yorlah ueh đê̆ lah dơn roh trôm măt du ding, ma đah dâng lĕ săk jăn khân ay may hôm râng, jêh ri hăn ta ndrung ŭnh n'ho ro.* 30Lah ti bơh ma khân ay may leo jan tih, ăn khân ay may koh mƀăr lơi ti i nây, yorlah ueh đê̆ lah dơn roh ti du ding, ma đah dâng lĕ săk jăn khân ay may hôm râng, jêh ri hăn ta ndrung ŭnh n'ho ro.”

Brah Yêsu lah ma nau tâm ntlơi ur sai

31“Ta nau vay bân lĕ nchih lah kơt nđa: ‘Bu moh i ŭch ntlơi ur păng nơm, ăn păng i nây jan samƀŭt tâm ntlơi dơm ăn ma ur păng, jêh ri dơi ntlơi i ur păng’ . 32Yơn ma Gâp lah ma khân ay may, lah bu ur i nây mâu geh ôh lŏm sai, tih ma sai păng ntlơi, sai i nây jan ăn ur păng jêng bunuyh lŏm sai. Jêh ri lah bu moh tâm nđăp đah bu ur sai ntlơi, păng jêng bunuyh lŏm ur đŏng.”*

Brah Yêsu lah ma nau tâm ton

33“Khân ay may lĕ tăng bu lah ma phung u che kăl e nơh: ‘Lơi ôh ton mƀrôh, ăn khân ay may jan râng dâng lĕ ndơ i khân ay may lĕ ton ma Kôranh Brah’.* 34Yơn ma Gâp lah ma khân ay may, lơi ôh ton đah trôk, yorlah trôk jêng rnơl Kôranh Brah.* 35Lơi đŏng ton đah neh ntu, yorlah neh ntu dja jêng rnơl săp jŏng Kôranh Brah. Đah ƀon kuŏng Yêrusalem mâu di đŏng, yorlah ƀon Yêrusalem ntŭk Kôranh Brah i kađăch kuŏng. 36Lơi ôh ton đah bôk khân ay may nơm, yorlah khân ay may mâu dơi ôh jan du mlŏm sŏk khân ay may nơm ăn jêng nglang, ăn jêng krăk.+ 37Ăn khân ay may ngơi sŏng nâng hŏ ‘Ơ’, ăn gĭt lah ‘Ơ’, ‘Mâu’, ăn gĭt lah ‘Mâu’. Ndơ nau ngơi ntop jêng lôh tă bơh kôranh mpôl brah djơh dadê.”*

Brah Yêsu lah ma nau tâm plơng

(Luk 6:29-30)

38“Khân ay may lĕ tăng ta nau vay bân lĕ nchih lah kơt nđa: ‘Lah roh măt du ding, plơng ăn roh măt du ding, lah deh du mlŏm sêk, plơng ăn deh du mlŏm sêk đŏng+ . 39Yơn ma Gâp lah ma khân ay may, lơi ôh tâm plơng đah ma bunuyh djơh. Lah bu tap tâm bom khân ay may du ding, ăn khân ay may rle du ding, ăn bu tap tay du ding jât.* 40Lah bu ntôn khân ay may ta năp kôranh phat dôih gay ma kơnh geh ao gleh khân ay may, ăn bu sŏ nđâp ma ao jong đŏng.* 41Lah tahen nchâp khân ay may ăn anh ndơ brô̆ du nor yôk, ăn khân ay may brô̆ bar nor yôk ndrel bu dô. 42Bu moh dăn ndơ khân ay may, khân ay may ăn dô, lơi ôh du krap lah bu hăn manh ndơ khân ay may.”*

Ăn rŏng ma phung jan djơh đŏng

(Luk 6:27-28, 32-36)

43“Khân ay may lĕ tăng ta nau vay bân lĕ nchih lah kơt nđa: ‘Ăn khân ay may rŏng ma bu chiao meng, jêh ri biănh ma phung jan djơh đah khân ay may’ . 44Yơn ma Gâp lah ma khân ay may, ăn khân ay may rŏng ma phung jan djơh đah khân ay may, jêh ri mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma bu moh jan jêr đah khân ay may,* 45gay ma khân ay may jêng kon ngăn ma Kôranh Brah bơ̆ khân ay may gŭ ta kalơ trôk ri. Yorlah Kôranh Brah ăn nar lôh ang, gay ma ngaang bunuyh ueh, nđâp ma bunuyh djơh, jêh ri Păng ăn dak mih ma bunuyh sŏng, nđâp ma bunuyh kue đŏng. 46Lah khân ay may dơn rŏng dơm ma bunuyh rŏng đah khân ay may, lah ndri mơm dâng Kôranh Brah rnê ăn nau nkhôm ma khân ay may? Yorlah bunuyh i bu kơp bunuyh tih kơt lah phung i kŏp sŏ prăk ƀon lan gay ma ăn kôranh mât uănh, khân păng hôm blao rŏng ma bunuyh i rŏng khân păng nơm đŏng. 47Lah khân ay may dơn rom dơm ma oh nô khân ay may nơm, lah ndri mơm dâng khân ay may jan ndơ ueh rlau bu êng? Bol lah phung i mâu gĭt năl nau Kôranh Brah, khân păng vay jan kơt nây đŏng. 48Lah ndri ăn khân ay may gŭ dŭt ueh hŏm, yorlah Bơ̆ khân ay may i gŭ ta kalơ trôk ri, Păng lĕ dŭt ueh ngăn.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index