Search form

Mathay 6

Nau ăn ndơ yô̆ ma phung o ach

1“Ăn khân ay may njrăng, lơi ôh jan ndơ ueh ma bu ta năp băl phung gay ma ăn bu say. Lah jan kơt nây, khân ay may mâu geh ôh ndơ nkhôm tă bơh Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i gŭ ta kalơ trôk ri.* 2Nôk khân ay may ăn ndơ yô̆ ma phung o ach, lơi ôh mbơh ma dâng lĕ bunuyh ma ndơ khân ay may jan i nây tâm ban ma phung i nhhơ nau ueh ăn bu say ta kalơ ntô dơm vay jan ta nhih rƀŭn phung bân, mâu lah rŏ trong, gay ma ăn bu rnê. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, phung i nhhơ nau ueh ăn bu say ta kalơ ntô dơm i nây lĕ geh bu rnê khân păng jêh, Kôranh Brah mâu hôm ôh ăn ndơ ueh ma khân păng jât. 3-4Yơn ma nôk khân ay may ăn ndơ yô̆, ăn khân ay may jan ntŭng mpôn hŏ, tâm ban ma lơi ăn ti bơh chiao gĭt i ti bơh ma jan, jêh ri Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i say dâng lĕ ndơ i bu jan ntŭng mpôn đŏng, tay Păng nkhôm ma khân ay may.”

Brah Yêsu nti nau mbơh sơm di

5“Nôk khân ay may mbơh sơm, lơi ôh jan tâm ban ma phung i nhhơ nau ueh ăn bu say ta kalơ ntô dơm vay dâk mbơh sơm ta trôm nhih rƀŭn phung bân, ndrel ma ta meng trong, gay ma bu say. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, phung i nây lĕ geh jêh ndơ nkhôm ma khân păng.* 6Yơn ma khân ay may, nôk mbơh sơm, ăn khân ay may lăp ta trôm jrô ntâl mpông ăn nâp, jêh ri mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i bunuyh mâu blao say. Lah ndri Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i say dâng lĕ ndơ i geh ta ntŭk ndŏp đŏng, tay Păng nkhôm ma khân ay may. 7Nôk khân ay may mbơh sơm, lơi lah jong rhêng kơt phung i mâu gĭt năl nau Kôranh Brah, nau i nây mâu geh ôh khlay. Khân păng mân lah Kôranh Brah iăt khân păng tă bơh nau ngơi ŏk. 8Lah ndri khân ay may lơi ôh jan kơt khân păng i nây, yorlah Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may lĕ ơm gĭt lor moh ndơ khân ay may ŭch dăn tă bơh Păng. 9Lah ndri ăn khân ay may mbơh sơm kơt nđa:

‘Ơ Kôranh Brah Bơ̆ hên gŭ ta kalơ trôk,

Ăn dâng lĕ bunuyh yơk mbah ma May.*

10Ăn nau May mât uănh gơnh tât.

Dăn dâng lĕ nau ta neh ntu dja tâng nau May ŭch,

Tâm ban ma dâng lĕ nau ta kalơ trôk lĕ tâng nau May ŭch.*

11Ăn ndơ sông sa ma hên nar dja ăn tŏng.*

12Yô̆ nđach lơi hôm kơp nau tih hên,

Tâm ban ma hên yô̆ nđach ma bunuyh jan tih ma hên, mâu hôm kơp nau tih păng đŏng.*

13Kơl hên lơi ôh jan tih, nôk hên geh nau ndơm.

Dăn rklaih hên bơh nau djơh mhĭk.

[May jêng kađăch, May geh nau brah, ndrel ma geh nau chrêk lơp ƀaƀơ n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nđa ngăn ro+ .]’*

14Lah khân ay may yô̆ bu mâu kơp nau tih i bu jan ma khân ay may, Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may ta kalơ trôk yô̆ khân ay may mâu hôm kơp đŏng nau tih.* 15Tih ma lah khân ay may mâu geh nau yô̆, hôm kơp nau tih bu, Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i gŭ ta kalơ trôk mâu yô̆ đŏng hôm kơp nau tih ma khân ay may.”

Brah Yêsu ngơi ma nau ăt sông sa

16“Nôk khân ay may ăt sông gay ma mbơh sơm, lơi ôh jan muh măt rngot tâm ban ma phung i nhhơ nau ueh ăn bu say ta kalơ ntô dơm. Khân păng jan kơt nây, gay ma ăn bu gĭt lah khân păng ăt sông. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, phung i nây lĕ geh jêh ndơ nkhôm ma khân păng.* 17Yơn ma khân ay may, nôk khân ay may ăt sông, ăn khân ay may kât sŏk+ , jêh ri rpôh muh măt, 18gay ma lơi ăn bu say khân ay may ăt sông. Ăn Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i bunuyh mâu blao say dơm hŏ say, lah ndri Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i say dâng lĕ ndơ i geh ta ntŭk ndŏp đŏng, tay Păng nkhôm ma khân ay may.”

Drăp ndơ khlay ta kalơ trôk

(Luk 12:33-34)

19“Lơi ôh rƀŭn drăp ndơ prăp ma săk khân ay may nơm ta neh ntu dja, jêng ntŭk ăch găm sa, ndrel ma tăpdâr grăch, jêh ri geh bunuyh ntŭng hăn lôk mpir gay ma ntŭng.* 20Ăn khân ay may rƀŭn drăp ndơ prăp ma săk khân ay may nơm ta ntŭk Kôranh Brah ta kalơ trôk ri hŏ, jêng ntŭk mâu geh ăch găm sa, ndrel ma mâu geh tăpdâr grăch, mâu geh đŏng bunuyh ntŭng hăn lôk mpir ma ntŭng.* 21Njrăng hŏm, ndơ i khân ay may ntrŏng khlay rlau bu, jêng ndơ i khân ay may mân rvê rlau bu đŏng+ .”

Ndơ ngơi ntât ma ŭnh sagêng

22“Trôm măt jêng tâm ban ma sagêng ma săk jăn, lah trôm măt khân ay may hôm ang ueh, lĕ săk jăn khân ay may hôm ang dadê. 23Yơn ma lah măt khân ay may lĕ ngo, dâng lĕ săk jăn khân ay may ngo dadê đŏng. Lah nau ang ta săk khân ay may lĕ ngo, lah ndri nau ngo i nây lĕ hô ngăn.”

Ăn yơk mbah ma Kôranh Brah dơm

(Luk 12:22-31; 16:13)

24“Mâu geh ôh du huê bunuyh blao jan kar ăn ma bar hê kôranh, yorlah păng mra rŏng ma du huê kôranh, jêh ri biănh ma du huê kôranh, mâu lah tâng jât du huê, mưch i du huê ri. Kơt ndri khân ay may mâu dơi ôh gay geh nau rêh n'ho ro ta Kôranh Brah, gay geh nđâp ma drăp ndơ ta neh ntu đŏng.* 25Kơt ndri dâng Gâp mbơh khân ay may, lơi rvê ôh ma ndơ sông sa ma ndơ nhêt ma siăm nau rêh, mâu lah bok ao ma nsoh n'gut săk jăn khân ay may. Geh ndơ êng jât ta nau rêh i geh nau khlay rlau ma ndơ sông sa, geh ndơ êng jât ma bunuyh i geh nau khlay rlau ma bok ao ma nsoh.* 26Lŏng uănh siŭm mpăr kalơ trôk, păng mâu geh ôh tuch tăm, mâu geh ôh kăch roih, mâu geh tôh ba ta trôm jay đŏng, yơn ma Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may ta kalơ trôk mât siăm khân păng đŏng. Lah ndri ah khân ay may ơm mâu lah khlay rlau ma siŭm mpăr i nây jât ƀah?* 27Ta mpôl khân ay may i nây, bol lah khŏm rvê dŭt hô kađôi lĕ, kŏ mâu geh bunuyh ma dơi ntop nau rêh păng nơm ăn jong ôh, đê̆ kŏ mâu dơi đŏng. 28Mơm dâng khân ay may rvê ma ndơ nsoh n'gut? Lŏng khân ay may uănh kao si hon êng ta bri, păng mâu ôh rơah mâu ôh rgănh jan kar, mâu lah rui tanh gay ma ueh uănh. 29Gâp mbơh ma khân ay may, bol lah kađăch Salômôn kăl e nơh, nôk păng nkrơ̆ săk jăn soh n'gut kho ao khlay ueh, kŏ mâu dơi ban ueh kao si du nkong dja đŏng.* 30Hơi bunuyh geh nau nsing đê̆ dơm, lah Kôranh Brah ăn jêh ma kao si i nây ueh ngăn uănh, nar dja păng dang, nar ôi tay bu su lơi păng ma ŭnh, lah ndri lơ rlau ma nây đŏng ƀah Kôranh Brah ndrăp kho ao ăn ma khân ay may?* 31Lah ndri khân ay may lơi rvê ôh ma ndơ sông sa, ma ndơ nhêt, mâu lah ma ndơ nsoh n'gut.* 32Geh phung i mâu gĭt năl Kôranh Brah khŏm nsrôyh joi dâng lĕ ndơ i nây. Lŏng i khân ay may nây Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may nơm ta kalơ trôk ri, lĕ Păng gĭt dadê jêh moh ndơ i khân ay may ê hŏ tŏng. 33Lah ndri nsrôyh joi, ndrel ma iăt lĕ ndơ i sŏng ta năp măt Kôranh Brah lor, ri mơ Păng ăn ntop dâng lĕ ndơ i nây ma khân ay may đŏng.* 34Khân ay may lơi ôh rvê ma nar ôi tay, yorlah nar ôi tay mra geh nau rvê ma nar i nây. Rvê ma nau jêr ta nar dja lĕ găp hơyh.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index