Search form

Mathay 9

Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh rven

(Mar 2:1-12; Luk 5:17-26)

1Jêh ri Brah Yêsu ncho duk plơ̆ sât ta ƀon Kapơnŭm ntŭk ƀon Păng gŭ.* 2Ta nây geh bu tung du huê bunuyh rven jŏng rven ti bêch ta nkŏ hăn ta Brah Yêsu. Păng say khân păng geh nau nsing, jêh ri lah ma bunuyh rven i nây: “Ơ oh, ăn may răm hŏm. Gâp lĕ yô̆ may, mâu hôm ôh kơp nau tih ta may.”* 3Ta nây geh phung nơm nti nau vay phung Israel aƀă lah êng ta nuih n'hâm khân păng nơm: “Mơm Păng ngơi kơt nây, Păng i nây mưch rmot Kôranh Brah ngăn hay!”* 4Brah Yêsu lĕ say nau mân phung i nây, Păng lah: “Mơm dâng khân may geh nau mân djơh kơt nây?* 5Ăn khân may gĭt nau dja, lah Gâp lah ma bunuyh rven i nây: ‘Nau tih may lĕ Gâp yô̆ hơi’, mâu lah ‘May dâk brô̆ hŏm’, lah ndri moh nau lah i dơh rlau hă? 6Gâp ŭch ăn khân may gĭt say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah dơi yô̆ nau tih bunuyh ta neh ntu dja.” Jêh ri Brah Yêsu uănh jât bunuyh rven i nây lah: “May dâk hŏm, ndjôt nkŏ may nây sât a jay may nơm ri.”* 7Jêh ri bunuyh rven i nây dâk ro, sât a jay păng nơm ri. 8Say kơt nây, phung ƀon lan ndrŏt hih rhŏl dadê, khân păng rnê Kôranh Brah, yorlah lĕ Păng ăn nau dơi kơt nây ma bunuyh ta neh ntu.

Brah Yêsu kuăl Mathay ăn tâng Păng

(Mar 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Jêh ri Brah Yêsu hăn bơh ntŭk nây, Păng say Mathay gŭ kŏp sŏ prăk ƀon lan ma ăn kôranh mât uănh. Brah Yêsu lah ma păng: “Hơi nô, hô̆ brô̆ tâng Gâp.” Păng dâk bơh nây, jêh ri tâng Brah Yêsu ro.* 10Ta nar nây Mathay jă Brah Yêsu sông sa ta jay păng nơm. Geh ŏk phung bunuyh kŏp sŏ prăk ƀon lan ma ăn kôranh mât uănh, nđâp ma phung bunuyh jan tih+ êng hăn gŭ sông sa ndrel Brah Yêsu, ndrel ma phung oh mon Păng đŏng. 11Tât ma phung Pharisi say kơt nây, khân păng ôp phung oh mon Brah Yêsu: “Mơm dâng kôranh khân may gŭ sông sa ndrel bunuyh kŏp sŏ prăk ƀon lan, nđâp ma phung bunuyh jan tih êng kơt nây?”* 12Brah Yêsu tăng kơt nây, jêh ri ôp khân păng: “Bunuyh geh săk jăn ueh mâu ŭch ôh ma kôranh dak si, bunuyh i geh nau ji dơm ŭch. 13Ăn khân may vât ta trong lĕ nchih kơt nđa: ‘Gâp ŭch bunuyh blao yô̆ nđach, mâu ŭch ôh ma ndơ jan brah’ . Gâp văch ta dja mâu ôh gay ma kuăl bunuyh sŏng, ŭch kuăl bunuyh tih, gay ma kơl khân păng.”*

Nau ăt sông sa

(Mar 2:18-22; Luk 5:33-38)

14Nôk nây geh mpôl oh mon Yôhan-Ƀaptem hăn mâp Brah Yêsu, ôp Păng: “Hên, ndrel ma phung Pharisi geh nau vay ăt sông sa ŏk nar gay ma mbơh sơm, mơm dâng mpôl oh mon may mâu jan kơt nây?”* 15Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Nôk tâm nđăp ur sai, bu năch vay gŭ rngot ăt sông sa đŏng bơh? Mâu vay ôh. Gâp tâm ban ma bu klô nđăp ur sai. Tât di nar ri tay bu tâm nkhah Gâp đah mpôl oh mon Gâp, ri mơ khân păng ăt sông sa.* 16Bu mâu vay ôh sŏ bok mhe ê hŏ pih mbôl ta ao lĕ sat. Lah jan kơt nây bok i sat ri lơ ma hô hêk rlau ơm ngăn, yor ma i bok mhe nây jêng rôt nôk jêh pih. 17Kơt ndri đŏng, bu mâu vay ôh tê̆ ndrănh play yŭng yar ƀon mhe ta dŭng ntô ơm, lah jan kơt nây ndrănh play yŭng yar ƀon mhe jan ăn dŭng ntô i nây prek, ndrănh hŭk đŏng, jêh ri dŭng ntô i nây jêng sat đŏng, yorlah dŭng ntô ơm mâu hôm ôh toch. Bu tê̆ ndrănh play yŭng yar ƀon mhe ta dŭng ntô mhe, ndri ndơ bar ơ̆ nây hôm.”

Brah Yêsu jan bah bu ur ji rih, ndrel ma jan kon bu ur Jairus ăn dâk rêh

(Mar 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Nôk Brah Yêsu hôm ngơi nau i nây, dô ma geh du huê kôranh nhih rƀŭn phung Israel hăn chon kômŏk bơh năp Brah Yêsu, lah ma Păng: “Kon bu ur gâp mhe khât ndơh nơh pơ. Dăn May hăn pah ti ta păng ơ, jêh ri păng dâk rêh ro.” 19Brah Yêsu dâk hăn ndrel păng, mpôl oh mon Brah Yêsu hăn đŏng. 20-21Rŏ trong nây geh du huê bu ur ji rih lĕ jŏ 12 năm, păng lah êng ta săk păng nơm: “Lah geh pah ao Păng i nây, gâp bah ro.” Jêh ri păng tâng Brah Yêsu bơh kơi, pah ta chiăng ao Păng ri.* 22Brah Yêsu n'gâl jât kơi, say bu ur i nây, jêh ri lah ma păng: “Ay răm hŏm ơ oh, nau ay nsing jan bah ay hơi.” Nau ji rih păng bah ta nây ro.*

23Jêh ri Brah Yêsu tât ta jay kôranh nhih rƀŭn nây, Păng say phung geh nau rngot ôh n'hôm ôh rlet grŭ gră yă yŏr ngăn 24Păng lah ma phung i nây: “Khân ay may du lôh a dih! Mâu khât ôh kon se bu ur dja, man ma hăk bêch dơm.” Dâng lĕ bu ta nây gơm mưch ma Brah Yêsu dadê.* 25Tât lôh lĕ phiao phung i nây a dih, Brah Yêsu lăp ta trôm jay, nhŭp ti kon se bu ur i nây, jêh ri kon se i nây dâk ro.* 26Jêh ri nau i nây lư lam bri i nây ngăn ro.

Brah Yêsu jan bah bar hê bunuyh cheh măt

27Nôk Brah Yêsu hăn bơh ntŭk nây, geh bar hê bunuyh cheh măt tâng bơh kơi Brah Yêsu, khân păng nter: “Ơ Kon Sau kađăch Đavid! Yô̆ nđach hên ƀă ơ!”* 28Tât Brah Yêsu lĕ lăp du mlŏm jay, bar hê bunuyh cheh măt nây hăn a Păng. Jêh ri Brah Yêsu ôp khân păng: “Ah khân may lĕ nsing ma Gâp đŏng, Gâp dơi jan trôm măt khân may ăn say ang?” Khân păng ơh: “Ơ, hên lĕ nsing, Kôranh.” 29Jêh ri Brah Yêsu pah ta trôm măt khân păng ri lah: “Ăn geh ngăn, kơt nau khân may lĕ nsing.”* 30Jêh ri trôm măt khân păng say ang ngăn ro. Brah Yêsu buay dăng ngăn ma khân păng: “Lơi ôh ăn bu gĭt nau dja.”* 31Yơn ma bar hê khân păng i nây, hăn mbơh nkoch nau nây ma bu lam bri nây ngăn.

Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh mlo ăn blao ngơi

32Ndŭt sât bar hê khân păng nây, geh bu leo du huê bunuyh mlo brah djơh lăp hăn a Brah Yêsu. 33Tât Brah Yêsu lĕ mprơh brah djơh lĕ du lôh bơh bunuyh mlo i nây, bunuyh i nây blao ngơi ro. Lŏng phung ƀon lan i gŭ ta ri ndrŏt hih rhŏl lĕ nau ngăn, khân păng lah: “Ntơm bơh kăl e nơh mâu ôh prot say geh nau brah kơt nây ta bri Israel dja.”* 34Yơn ma phung Pharisi lah: “Dâng Păng dơi mprơh brah djơh nây, ach ma kôranh mpôl brah djơh ăn nau dơi ta Păng.”*

Brah Yêsu yô̆ nđach phung ƀon lan

35Jêh ri Brah Yêsu hăn rŏ ƀon kuŏng ƀon jê̆, ntŭm nti bu ta nhih rƀŭn khân păng nơm, ndrel ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma nau Kôranh Brah mât uănh, nđâp ma jan bah dâng lĕ nau ji ăp ntil đŏng.* 36Tât ma say phung ƀon lan, Brah Yêsu geh nau yô̆ nđach ma khân păng dŭt hô, yorlah khân păng rvê ta nuih n'hâm mâu hôm geh suan, tâm ban ma phung be biăp i mâu geh bunuyh mât uănh.* 37Jêh ri Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Hơi oh mon, geh ŏk bunuyh ŭch iăt nau mhe mhan ueh, khân păng tâm ban ma ba lĕ dŭm i ŏk ngăn. Bunuyh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tâm ban ma bunuyh rek, tih ma bunuyh i nây đê̆ dơm. 38Lah ndri dăn Kôranh Brah nơm i tơm ba nây njuăl bunuyh a êng jât, kơl rek ba dŭm i nây.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index