Search form

Philip 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih. Gâp ndrel ma Timôthê, hên bunuyh sơm kơl jan kar+ Brah Krist Yêsu, jêh ri hên njuăl samƀŭt dja ăn ma khân ay may i phung ƀon lan Kôranh Brah ta ƀon Philip i gŭ ndrel Brah Krist Yêsu, nđâp ma njuăl ăn ma mpôl kôranh mât uănh phung nsing, ndrel ma mpôl kơl jan kar phung nsing đŏng.* 2Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist ăn nau ueh, nau đăp mpăn ma dâng lĕ khân ay may.

Nau Pôl mbơh sơm

3Ăp tơ̆ gâp kah gĭt ma khân ay may, gâp lah ueh ma Kôranh Brah ƀaƀơ. 4Ăp tơ̆ gâp dăn Kôranh Brah kơl dâng lĕ khân ay may, gâp mbơh sơm ma nuih n'hâm maak, 5yorlah khân ay may lĕ geh lăp ndrel gâp ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, bơh ntơm khân ay may mhe nsing n'ho ma tât aƀaơ dja. 6Gâp lĕ gĭt n'hêl jêh nau dja: Kôranh Brah i nơm ntơm jan ndơ ueh ăn ta nuih n'hâm khân ay may nây, Păng hôm jan nâng ăn tât jêh nau i nây n'ho ma tât nar Brah Krist Yêsu văch tay.* 7Nau gâp răm maak ma dâng lĕ khân ay may kơt nđa jêng di ngăn, yorlah ta nuih n'hâm gâp ŭch rŏng ma khân ay may. Bol lah gâp geh ndrung, mâu lah hôm mbơh nkoch ma nau mhe mhan ueh ta bơh năp bunuyh i tâm rdâng đah nau i nây kađôi, dâng lĕ khân ay may hôm gŭ jan kar kơt gâp đŏng ta nau dja i tă bơh nau ueh Kôranh Brah nơm ăn ma gâp.* 8Kôranh Brah lĕ gĭt jêh dah hô nau gâp klŏng ma dâng lĕ khân ay may, yor ma gâp yô̆ rŏng ma khân ay may tâm ban ma Brah Yêsu Krist yô̆ rŏng ma khân ay may đŏng.* 9Gâp mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn ma khân ay may geh nau rŏng lơ ma hô lơ ma hô, ăn geh nau mân gĭt blao ăp ntil đŏng.* 10Gâp mbơh sơm kơt nây, yorlah lah geh nau i nây khân ay may gĭt n'hêl nanê̆ moh ndơ i dŭt ueh. Jêh ri tât nar Brah Krist văch khân ay may lĕ kloh ngăn, mâu ôh geh nau ma nduih.* 11Gâp dăn đŏng khân ay may jan ndơ dŭt ŏk ma nau sŏng i Brah Yêsu Krist de kơl, gay ma Kôranh Brah geh nau chrêk lơp, geh bu rnê Păng.*

Pôl gŭ ta trôm ndrung

12Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch khân ay may gĭt nau dja: Dâng lĕ ndơ bu jan jêr gâp dja, ƀêng ma jêng ueh chrao kơl bunuyh ŏk tăng nau mhe mhan ueh.* 13Ndri dâng lĕ phung tahen njrăng nhih kôranh kađăch, ndrel ma bunuyh êng jât ŏk ngăn lĕ gĭt n'hêl nanê̆ jêh nau gâp geh ndrung dja jêng yor ma gâp tâng Brah Krist dơm.* 14Ŏk bunuyh nsing ma Kôranh Yêsu geh nuih n'hâm bănh yor ma lĕ gĭt gâp geh ndrung dja, jêh ri lơ ma hô bănh mbơh nkoch nau Kôranh Brah mâu ôh geh nau klach.

15Geh bunuyh aƀă mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma Brah Krist, nuih n'hâm geh nau tâm mâu nach ma gâp, ŭch jêng kuŏng rlau ma gâp, yơn ma geh bunuyh aƀă jât mbơh nkoch ma nuih n'hâm ueh.* 16Lŏng khân păng i mbơh nkoch ma nuih n'hâm ueh nây, mbơh nkoch ma nuih n'hâm rŏng ma gâp, yorlah gĭt Kôranh Brah lĕ ăn jêh gâp gŭ ta dja gay ma plơng ơh đah bunuyh i tâm rdâng đah nau mhe mhan ueh dja. 17Tih ma mpôl i mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist ma nuih n'hâm ŭch jêng kuŏng dơm, khân păng mâu ôh geh nuih n'hâm sŏng. Khân păng mân ntop nau jêr jŏt lơ ma hô jât ma gâp nôk gâp hôm gŭ ta trôm ndrung dja. 18Mâu chrao ôh! Nau i bu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist, bol lah ndra ma jan kađôi, bol lah jan ngăn kađôi, gâp hôm răm maak ma nau i nây. Jêh ri gâp hôm răm maak jât, 19yorlah gâp lĕ gĭt gâp mra geh nau rklaih bơh nau jêr jŏt dja chrao. Gâp mra geh nau rklaih tă bơh khân ay may mbơh sơm dăn ăn ma gâp, ndrel ma Brah Huêng Ueh i Brah Yêsu Krist de đă kơl gâp.* 20Gâp ŭch hô ngăn, ndrel ma rnơm nâp rkâk, gâp mâu ôh geh nau đit prêng ta năp Kôranh Brah, đê̆ mâu ơm, yorlah gâp hôm gŭ nâp ta Păng tât lôch. Jêh ri gâp ŭch hô ngăn, ndrel ma rnơm nâp rkâk, gâp mâu ôh geh nau đit prêng tă bơh gâp hôm mbơh nkoch Brah Krist ma nuih n'hâm dŭt bănh kơt ơm đŏng, Brah Krist geh nau rnê tă bơh săk gâp, bol lah gâp hôm rêh, mâu lah khât kađôi.* 21Lŏng gâp dja, lah hôm rêh gâp gŭ ngao gay ma ăn nau rnê ma Brah Krist, jêh ri lah gâp khât hôm ueh ma gâp jât.* 22Yơn ma lah gâp hôm rêh ta neh ntu dja jât, gâp hôm dơi jan kar ma geh ŏk play jât. Gâp mâu gĭt ôh moh ndơ i gâp ŭch. 23Nuih n'hâm gâp vĭ vĕ dâng lĕ bar ding ngăn. Gâp ŭch ngăn lôh bơh neh ntu dja hăn gŭ ndrel ma Brah Krist nơm ta kalơ ri, i nây jêng ueh rlau ma gâp ngăn.* 24Yơn ma lah hôm gŭ rêh ta neh ntu dja hôm jan kar ma Brah Krist jât, i nây geh nau khlay rlau ăn ma khân ay may. 25Jêh ri yor ma gâp iăt n'hêl nanê̆ nau i nây, gâp lĕ gĭt jêh, gâp hôm gŭ rêh ta neh ntu dja, gay ma jan kar kơl dâng lĕ khân ay may. Gâp hôm gŭ rêh gay ma ăn khân ay may geh nau nsing lơ ma nâp, nđâp ma khân ay may geh nuih n'hâm răm maak.* 26Jêh ri nôk gâp plơ̆ khŏl khân ay may tay, khân ay may lơ ma rnê Brah Krist Yêsu, yor ma ndơ Brah Krist jan ta gâp.

Nau jêr jŏt ma phung nsing

27Ăn khân ay may gŭ ngao krao sach tâm di đah nau nti ta nau mhe mhan ueh Brah Krist nơm. Lah ndri bol lah gâp hăn khŏl khân ay may kađôi, mâu hăn kađôi, tăng bu nkoch nau bơh khân ay may dơm, gâp lĕ gĭt n'hêl jêh khân ay may gŭ nâp ta du ntôr nau, nsrôyh jan kar ndrel băl ma nau nsing ta nau mhe mhan ueh ma nau mân nguai dơm,* 28mâu geh ôh klach du ntil ma phung rlăng ŭch tâm rdâng ma khân ay may. Tât phung rlăng i nây say nau bănh khân ay may, ri mơ khân păng gĭt vât Kôranh Brah mra lơh khân păng roh hêng, yơn ma khân ay may lĕ geh jêh nau rklaih. Nau i nây jêng geh tă bơh Kôranh Brah,* 29tă bơh nau ueh Păng nơm, Păng lĕ ăn jêh khân ay may nsing ma Păng, mâu ôh dơn nsing ma Păng dơm, yơn ma Păng ăn khân ay may geh nau jêr jŏt yor ma Păng jât.* 30Aƀaơ dja khân ay may lĕ geh nau jêr jŏt jêh, kơt gâp lĕ geh nôk gâp gŭ ta ƀon khân ay may nơh. Khân ay may vay say ndơ i nây, jêh ri lĕ tăng đŏng gâp aƀaơ dja hôm geh nanao.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index