Search form

Philêmôn 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp i bunuyh geh ndrung yor ma jan kar ma Brah Krist Yêsu, nđâp ma samƀŭt oh nô bân Timôthê đŏng. Gâp nchih samƀŭt dja ăn ma may nô Philêmôn. Hên njuăl samƀŭt dja dăn ôp nau ueh lăng may i mât jăng ueh, i bunuyh jan kar kơt hên+ . 2Njuăl samƀŭt dja ăn ma yôh Aphia đŏng, njuăl ăn ma nô Akhipus i bunuyh jan kar ndrel hên, bol lah geh ŏk bunuyh tâm rdâng đah hên+ , njuăl ăn ma phung nsing gŭ rƀŭn ta jay may đŏng, dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ khân ay may.* 3Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.

4Ăp tơ̆ gâp mbơh sơm ma may, gâp lah ueh ma Kôranh Brah i Brah gâp yơk mbah, 5yorlah gâp tăng nau bu mbơh nkoch nau may nsing ma Kôranh Yêsu, nau may rŏng ma dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah.* 6Gâp dăn Kôranh Brah ăn nau nsing may i may lĕ geh ndrel hên ăn lơ ma jru, n'ho ma may vât dâng lĕ ndơ ueh i bân lĕ geh ta Brah Krist.* 7Ơ nô, say may geh nuih n'hâm rŏng ma phung nsing ma Brah Yêsu Krist, lĕ geh n'hao nuih n'hâm gâp, ndrel ma ăn gâp geh nuih n'hâm răm maak hô ngăn, yor ma may lĕ jan ăn khân păng geh n'hao nuih n'hâm đŏng.

Pôl kơl n'gang ma Ônêsim

8Bol lah gâp geh nau dơi tă bơh Brah Krist, dơi đă may jan ndơ i di ma may jan kađôi, 9yơn ma gâp dăn may jan du nau yor ma may geh nau rŏng. Gâp Pôl dja lĕ ranh hơi, aƀaơ dja geh ndrung yor ma jan kar ma Brah Krist Yêsu jât. 10Ndri gâp dăn may jan du nau ăn ma nô Ônêsim i gâp kơp tâm ban ma kon gâp nơm, i gâp leo păng nsing ma Brah Yêsu dôl gâp geh ndrung.* 11Ntơm nơh păng mâu ôh geh nau khlay ma may, yơn ma aƀaơ dja păng geh nau khlay ma may, jêh ri nđâp ma gâp đŏng+ . 12Gâp mplơ̆ păng a may nơm, dăn may rom păng dô, yorlah păng i bunuyh gâp rŏng hô ngăn. 13Gâp ŭch ngăn ăn păng hôm gŭ ndrel gâp, gay ma ăn păng jan kar ntrŏ may dôl gâp geh ndrung yor ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. 14Yơn ma gâp mâu ŭch ôh jan, lah ê hŏ ŭch tă bơh may, gay ma lơi ôh nchâp may jan ndơ ueh dja, ăn may jan ma lĕ nuih n'hâm hŏ.*

15Klăp lah Ônêsim tâm nkhah bơh may du ƀlât, gay ma ăn may geh tay păng n'ho ro, 16mâu hôm ôh jêng dâk dơm, yơn ma jêng bunuyh geh nau khlay rlau ma dâk jât, jêng oh bân i dŭt rŏng ngăn hŏ. Păng jêng oh nô gâp i dŭt rŏng ngăn, yơn ma may rŏng păng rlau ma gâp ngăn, yor ma păng dâk may, nđâp ma jêng oh may ta Kôranh Yêsu đŏng. 17Lah ndri, lah may kơp gâp jêng oh nô may ta nau nsing ngăn, dăn may rom păng ăn tâm ban ma rom gâp đŏng. 18Lah păng geh jan tih ma may, mâu lah hôm rnon ma may, rnon i nây ăn may kơp ta gâp hŏ. 19Nau dja gâp nơm Pôl nchih ma ti gâp nơm: Gâp mra tŏm rnon i nây ma may. Gâp mâu ŭch nkah tôr may nau i gâp leo may geh nau rêh n'ho ro, ndơ i nây tâm ban ma rnon săk may hôm manh gâp. 20Ơ nô, gâp dăn may kơl nau i nây yor ma may nsing ma Kôranh Yêsu, dăn n'hao nuih n'hâm gâp ta Brah Krist đŏng. 21Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn may, gâp nsing jêh may iăt kơt nau gâp dăn dja, jêh ri gâp gĭt n'hêl may mra jan rlau bơh nau gâp dăn dja jât. 22Gâp ŭch dăn ma may hôm du nau đŏng, dăn may ndrăp du ntŭk gŭ ăn ma gâp, yorlah gâp rnơm mâp khân ay may, yor nau khân ay may mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn gâp lôh bơh ndrung dja.*

Nau ntĭnh n'glĕ dŭt

23Nô Êpapras i geh ndrung ndrel gâp yor ma jan kar ma Brah Krist Yêsu, păng ôp nau ueh lăng may.* 24Jêh ri nô Markôs, nô Arisđarkus, nô Đêmas, ndrel ma nô Luka bunuyh i jan kar ndrel gâp, khân păng ôp nau ueh lăng may đŏng.* 25Dăn nau ueh Kôranh Yêsu Krist gŭ ndrel nuih n'hâm khân ay may.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index