Search form

Nau Tâm Mpơl 18

Ƀon Ƀaƀilôn rlŏm

1Bơh kơi nây, gâp say du huê tông păr i jŭr bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nơm, tông păr i nây geh nau dơi hô ngăn, jêh ri nau chrêk lơp păng ang lam neh ntu ngăn.* 2Păng nter dŭt nteh:

“Ƀon Ƀaƀilôn i dŭt kuŏng lĕ rlŏm ngăn jêh! Păng lĕ rlŏm ngăn jêh!

Ƀon i dja lĕ jêng ntŭk gŭ phung brah djơh,

Jêng ntŭk brô̆ rsong ăp ntil brah ƀơ̆ ƀơch,

Ndrel ma lĕ jêng rsuăn ăp ntil siŭm nar i mâu kloh+ i ƀơ̆ ƀơch,*

3Yorlah ƀon i nây leo dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak jan djơh jan tâng nau khơh kler, nau tâm dŏng păng,

Tâm ban ma bu nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon tât nhŭl.

Phung kađăch ta neh ntu lĕ jan tâng ƀon i nây, tâm ban ma lĕ jan nau khơh kler dadê đŏng.

Jêh ri dâng lĕ phung tăch rgâl ndơ ta neh ntu dâng geh drăp ndơ ndrŏng kuŏng, yor ma nau gŭ rêh dŭt khlay dŭt ueh ta ƀon dja.”*

4Jêh ri gâp tăng nteh bŏr jât tă bơh kalơ trôk:

“Ơ phung ƀon lan Gâp nơm! Ăn leo băl lôh hŏm bơh ƀon dja,

Gay ma lơi ôh geh nau tih ndrel khân păng,

Klach lah geh nau jêr

Ndrel khân păng.*

5Yorlah nau tih khân păng dŭt ŏk tâm ban ma lĕ mpưm tât a trôk,

Aƀaơ dja Kôranh Brah kah gĭt ma nau khân păng jan djơh.*

6Ăn plơng ma khân păng tâm di đah ndơ khân păng lĕ jan ma bu nơh,

Plơng ma khân păng nguai jêng bar, ndơ khân păng lĕ jan jêr ma bu, plơng ma khân păng nguai jêng bar,

Tâm ban ma ăn khân păng nhêt du kchok ndrănh jêng bar bơh i khân păng ăn ma bu.*

7Bunuyh ta ƀon dja rnê êng săk khân păng nơm, gŭ rêh dŭt ueh,

Lah ndri ăn khân păng dơn nau rêh rnhăl, nđâp ma nau nhŭm rngot hô kơt nây đŏng.

Yorlah khân păng lah êng ta nuih n'hâm:

‘Gâp gŭ rêh tâm ban ma kađăch bu ur,

Mâu ôh jêng tâm ban ma bu ur ndrô

Mâu đŏng geh nau nhŭm rngot!’*

8Lah ndri dâng lĕ nau rêh rnhăl ta ƀon dja geh du nar dơm,

Bunuyh ta ƀon geh nau khât, geh nau nhŭm rngot, geh nau ji sŏt ji ngot,

Jêh ri geh nau ŭnh sa,

Yorlah Kôranh Brah i tê̆ dôih ƀon dja geh nau dơi ngăn.”

9Phung kađăch ta neh ntu dja i lĕ tâng jan ndơ ƀơ̆ ƀơch, nau tâm dŏng khơh kler tâng kơt bunuyh ta ƀon i nây, nđâp ma lĕ gŭ rêh dŭt ndrŏng dŭt răm maak kơt khân păng đŏng, nôk khân păng say nhhuk ŭnh sa ƀon i nây, khân păng mra nhŭm rngot ngăn ro. 10Dâng lĕ kađăch i nây mra gŭ bơh ngai, klach nsŏr nau rêh rnhăl bunuyh ta ƀon i nây, khân păng lah:

“Rêh rnhăl ngăn! Rêh rnhăl ngăn!

Ơ ƀon Ƀaƀilôn i dŭt kuŏng, i geh nau dơi kuŏng,

Yorlah nau tê̆ dôih ma may ta du mong dơm.”

11Phung tăch rgâl ndơ ta neh ntu nhŭm nđor, yorlah mâu hôm geh ôh bunuyh rvăt drăp ndơ khân păng. 12Drăp ndơ i nây, geh mayh, geh prăk, geh lŭ khlay, lŭ pĭch (lŭ glo), geh bok nglang ueh, bok sut, bok hul, bok gŭr, geh ăp ntil tơm si ƀô kah, geh ăp ntil ndơ jan ma la, geh ăp ntil ndơ jan ma tơm si khlay, ndơ jan ma kông, ndơ jan ma loyh, ndrel ma ndơ jan ma lŭ i ueh, 13nkhop si ƀô kah, nđâp ma ndơ kah êng êng ma tê̆ trao, ndơ ƀô kah ma su, ntăk si ƀô kah rnha mâr, ntăk si ƀô kah ma su, ndrănh play yŭng yar ƀon, dak ngi Ôlive, rnih Ba Prăng dŭt ueh, Ba Prăng, ndrôk, be biăp, seh, rdeh seh, nđâp ma bunuyh gay ma jan dâk bu. 14Phung i nây lah ma bunuyh ta ƀon Ƀaƀilôn:

“Dâng lĕ play i khân ay may ŭch geh hô ngăn

Roh lĕ phiao.

Dâng lĕ ndơ geh nau khlay,

Dâng lĕ ndơ ma nkrơ̆ roh lĕ phiao,

Mâu hôm ôh geh bunuyh joi say jât.”

15Dâng lĕ phung tăch rgâl i nây, i jêng ndrŏng tă bơh ƀon i nây, khân păng mra gŭ bơh ngai klach nsŏr ngăn ma nau rêh rnhăl ƀon i nây, khân păng leo băl nhŭm rngot 16lah:

“Rêh rnhăl ngăn! Rêh rnhăl ngăn! Ơ phung bunuyh ta ƀon i dŭt kuŏng,

Geh bok n'gut ao nsoh bok i khlay khlay ngăn,

Bok sut, bok gŭr,

Ndrel ma nkrơ̆ săk ma mayh,

Ma lŭ khlay, ma lŭ pĭch (lŭ glo)*

17Dâng lĕ drăp ndơ dŭt ŏk dja roh hêng lĕ ta du mong dơm!”

Mpôl i ƀơk duk kuŏng, mpôl i ncho ta kalơ duk kuŏng, ndrel ma dâng lĕ mpôl i jan kar ta kalơ duk kuŏng nây mra leo băl gŭ bơh ngai. 18Nôk khân păng say nhhuk ŭnh lôh bơh ƀon nây, khân păng nter drơu:

“Mâu ôh vay geh ƀon kuŏng rlau ma ƀon i nây!”

19Khân păng kuak neh môi sui ta bôk khân păng nơm, gay ma nhhơ nau khân păng rngot, nhŭm vơl nđor dŭt hô ngăn, nđâp ma lah:

“Rêh rnhăl ngăn! Rêh rnhăl ngăn ta ƀon i dŭt kuŏng i nây.

Tă bơh ƀon i nây dâng lĕ bunuyh i geh duk kuŏng

Jêng ndrŏng tă bơh drăp ndơ ŏk ƀon nây.

Ta du mong dơm ƀon nây roh hêng rngăt!

20Ơ phung i gŭ ta kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nơm,

Phung ƀon lan Kôranh Brah, mpôl kôranh oh mon, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ăn khân ay may răm maak dô,

Yor ma Kôranh Brah lĕ phat dôih ăn ma khân ay may, lĕ tê̆ dôih jêh ma phung bunuyh ta ƀon dja.”*

21Bơh kơi nây geh du huê tông păr i dŭt geh nau dăng pư du mlŏm lŭ kuŏng i kuŏng rlau ma mpăl nŏng nklăch a dak văch dak văr, n'ho ma lah:

“Ƀon Ƀaƀilôn i dŭt kuŏng,

Bu mra n'groh lơi lĕ phiao kơt lŭ i dja đŏng.

Bu joi ƀon i nây mâu hôm say jât ôh.*

22Ta ƀon i nây mâu hôm ôh geh bunuyh, roh rngăt mâu hôm nteh đe re nkuây,

Bu mâu hôm ôh tăng nau bu nkrêh gong rêng, nau bu mprŏt mprơ, nau bu ôh mbuăt, nau bu ôh nŭng ta ntŭk ƀon i nây.

Dâng lĕ bunuyh i blao jan kar ăp ntil

Bu mâu hôm ôh say ta ntŭk ƀon i nây.

Nteh peh ta ntŭk ƀon i nây,

Bu mâu hôm tăng đŏng.*

23Mâu hôm geh ôh

Ang ŭnh sagêng ta ntŭk ƀon i nây,

Nteh răm maak ma ur sai mhe

Mâu hôm geh đŏng.

Bunuyh tăch rgâl ndơ ta ntŭk ƀon i nây vay jêng bunuyh dŭt kuŏng ta neh ntu dja,

Nau jan n'ang ƀon i nây, rlăm dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak leo jan ndơ djơh.

24Bunuyh ta ƀon i nây geh dôih nkhât nchai mham bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, nđâp ma geh dôih nkhât nchai mham phung ƀon lan Kôranh Brah.

Bunuyh ta ƀon i nây geh dôih nkhât nchai mham dâng lĕ bunuyh i bu de nkhât lơi lam neh ntu.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index