Search form

Nau Tâm Mpơl 21

Trôk mhe, ndrel ma neh ntu mhe

1Nôk nây gâp say trôk mhe, ndrel ma neh ntu mhe, yorlah trôk ơm, ndrel ma neh ntu ơm roh lĕ phiao jêh, mâu hôm geh dak văch dak văr đŏng.* 2Jêh ri gâp say đŏng ƀon kloh ueh, jêng ƀon Yêrusalem i mhe, jŭr bơh kalơ trôk tă bơh ntŭk Kôranh Brah nơm, ueh tâm ban ma bu ur mhe nkrơ̆ săk gay ma vơt rom i sai păng.* 3Gâp tăng nteh bŏr dŭt dăng bơh rnơl kađăch i nây, lah kơt nđa:

“Lŏng ta dja Kôranh Brah nơm gŭ ndrel phung bunuyh,

Kôranh Brah mra gŭ ndrel khân păng,

Khân păng mra jêng phung ƀon lan Păng nơm,

Jêh ri Păng nơm jêng kôranh ma khân păng, gŭ ndrel khân păng.*

4Kôranh Brah mra sơm jut dâng lĕ dak măt khân păng,

Mâu hôm ôh geh nau khât,

Mâu hôm ôh geh nau nhŭm rngot

Mâu hôm ôh geh nau jêr jŏt jât,

Yorlah dâng lĕ ndơ ơm i geh a lor nơh lĕ roh lĕ phiao jêh.”*

5Jêh ri Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây lah: “Lŏng Gâp jan mhe dadê dâng lĕ ntil ndơ.” Jêh ri Păng lah tay: “Ăn may nchih hŏm nau dja, yorlah dâng lĕ nau i dja jêng nau ngăn, jêng di ma iăt.”* 6Păng lah ma gâp: “Lĕ nau i nây jan jêh lĕ phiao jêh, Gâp dja jêng Alpha, ndrel ma Ômêka+ , jêng bôk dak, ndrel ma n'glĕ dŭt dâng lĕ ntil ndơ. Bu moh i ji hir, Gâp ăn păng i nây nhêt dơm dak bơh tu dak i ăn nau rêh n'ho ro.* 7Bu moh i dơi ma nau djơh, păng i nây mra sŏ dơn drăp ndơ khlay i nây jêng drăp ndơ păng nơm ro. Khân păng mra yơk mbah ma Gâp dơm, jêh ri khân păng mra jêng kon Gâp nơm đŏng.* 8Lŏng mpôl i mƀăr lơi nau nsing yor ma nau klach, mpôl i mâu nsing, mpôl i jan ndơ ƀơ̆ ƀơch, mpôl i nkhât bu, mpôl i tâm dŏng, mpôl i mât n'ang, mpôl i yơk mbah ma rup brah, ndrel ma dâng lĕ mpôl i mƀrôh bu, dâng lĕ mpôl i nây geh dôih gŭ ta nglao ŭnh geh nsiu hit. I nây jêng nau khât tŏl bar.”*

Ƀon Yêrusalem mhe

9Jêh bơh nây geh du huê tông păr ta mpôl pơh nuyh tông păr i ndjôt pơh ơ̆ ngan bêng ma nau jêr jŏt n'glĕ dŭt nơh, păng hăn ngơi đah gâp: “Hăn a dja, gâp ŭch nhhơ ăn may say kon bu ur i ma nđăp, jêng i ur Kon Be Biăp.”* 10Jêh ri tă bơh nau dơi Brah Huêng Ueh tông păr i nây leo gâp a du mlŏm yôk dŭt kuŏng, dŭt prêh, nhhơ ăn gâp say ƀon i kloh ueh, jêng ƀon Yêrusalem mhe+ i jŭr bơh kalơ trôk, tă bơh ntŭk Kôranh Brah nơm.* 11Ƀon i nây geh nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm, nau chrat ang ta ƀon i nây tâm ban ma lŭ i dŭt khlay ngăn, jêng tâm ban ma lŭ khlay Môni, ang rsang ngăn tâm ban ma kchok nglang.* 12Ƀon i nây geh mpêr dŭt kuŏng dŭt prêh, geh 12 ơ̆ mpông, jêh ri ta mpông nây geh 12 nuyh tông păr dâk, ndrel ma geh nchih rnha 12 mpôl phung Israel đŏng.* 13Mpeh bơh lôh nar geh pe ơ̆ mpông, mpeh bơh lơ geh pe ơ̆ mpông, mpeh bơh dŏng geh pe ơ̆ mpông, ndrel ma mpeh bơh nhŏp nar geh pe ơ̆ mpông đŏng. 14Mpêr ƀon i nây geh 12 ơ̆ lŭ blon dŭt nâp, jêh ri ta kalơ lŭ i nây geh nchih rnha lĕ 12 nuyh mpôl kôranh oh mon đŏng, mpôl i nây mpôl Kon Be Biăp nơm.*

15Tông păr i ngơi đah gâp nây ndjôt du mlŏm mŏng mayh ma jan ndơ veh, ma veh ƀon, ma veh mpông ƀon, ndrel ma veh mpêr ƀon. 16Ƀon i nây lĕ puăn njônh kuŏng tâm ban, tông păr sŏ mŏng mayh veh ƀon i nây geh 2000 kilômet+ . Jong, dĭ, ndrel ma prêh kuŏng tâm ban dadê.* 17Păng veh mbŏl mpêr ƀon i nây geh 144 hăt, jong hăt tông păr veh i nây kơt jong hăt bunuyh veh đŏng. 18Mpêr ƀon bu jan ma lŭ khlay Môni, jêh ri jan ƀon ma mayh dŭt ueh, ang rsang tâm ban ma rchŏk nglang.* 19I lŭ blon dŭt nâp mpêr nây bu jan nkrơ̆ ma lŭ khlay ŏk ntil, lŭ blon dŭt nâp tŏl nguai nkrơ̆ ma lŭ khlay Môni, lŭ blon dŭt nâp tŏl bar nkrơ̆ ma lŭ khlay Kŏnđiang, lŭ blon dŭt nâp tŏl pe nkrơ̆ ma lŭ khlay Môra, lŭ blon dŭt nâp tŏl puăn nkrơ̆ ma lŭ khlay Morkŭt, 20lŭ blon dŭt nâp tŏl prăm nkrơ̆ ma lŭ khlay Đâykiam, lŭ blon dŭt nâp tŏl prao nkrơ̆ ma lŭ khlay Tôtâm, lŭ blon dŭt nâp tŏl pơh nkrơ̆ ma lŭ khlay Ƀŭtlơng, lŭ blon dŭt nâp tŏl pham nkrơ̆ ma lŭ khlay Ƀêril, lŭ blon dŭt nâp tŏl sân nkrơ̆ ma lŭ khlay Thâylơng, lŭ blon dŭt nâp tŏl jât nkrơ̆ ma lŭ khlay Keuyŏ, lŭ blon dŭt nâp tŏl jât ma nguai nkrơ̆ ma lŭ khlay Nĭl, lŭ blon dŭt nâp tŏl jât ma bar nkrơ̆ ma lŭ khlay Tropek. 21Lĕ 12 ơ̆ mpông ƀon jan ma du mlŏm lŭ pĭch (lŭ glo) dadê, du mlŏm mpông jan ma du mlŏm lŭ pĭch (lŭ glo) dŭt kuŏng. Trong ƀon jan ma mayh dŭt ueh, rsang tâm ban ma kchok.

22Gâp mâu ôh say geh nhih jan brah ta ƀon i nây, yorlah Kôranh Brah nơm i dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ, ndrel ma Kon Be Biăp nơm i nây gŭ nâng ta ƀon i nây, ndri mâu hôm khăch ôh geh nhih jan brah ma Khân Păng. 23Ta ƀon nây mâu ôh khăch geh nar geh khay ma ang, yorlah nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm ngaang, jêh ri Kon Be Biăp jêng ndơ ang ma ƀon i nây đŏng.* 24Dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak gŭ rêh ta nau ang ƀon i nây, jêh ri dâng lĕ kađăch ta neh ntu leo drăp ndơ dŭt ueh khân păng nơm lăp ta ƀon i nây đŏng.* 25Mpông mpêr ƀon i nây bu mâu ôh ntâl, yorlah mâu ôh blao măng.* 26Dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak mra ndjôt drăp ndơ dŭt ueh, dâng lĕ ndơ khlay khân păng nơm leo ta ƀon i nây dadê. 27Mâu ôh geh du ntil ndơ ƀơ̆ ƀơch lăp ta ƀon nây, bunuyh i jan ndơ ƀơ̆ ƀơch, bunuyh i mƀrôh bu, lăp mâu dơi đŏng, dơi lăp bu moh i lĕ geh nchih rnha săk ta samƀŭt nau rêh Kon Be Biăp nơm, du ri dơm dơi.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index