Search form

Nau Tâm Mpơl int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yôhan, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 95, yơn ma geh bunuyh aƀă mân lah, păng nchih samƀŭt dja ê lor ma năm 68. Păng nchih samƀŭt dja ta gôl dak Patmôh i dăch ma bri Asi, bu đă păng du gŭ ta gôl dak mâu ŏk bunuyh gŭ nây tâm ban ma gŭ ndrung, yorlah păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (NTM 1:9). Păng nchih samƀŭt dja ta nôk bu jan jêr jŏt ma phung nsing, păng njuăl samƀŭt dja ăn ma phung nsing ta pơh ơ̆ ƀon ta bri Asi (NTM 1:11), nđâp ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Yêsu. Yôhan jêng kôranh oh mon ta mpôl kôranh oh mon 12 nuyh. Păng nchih samƀŭt Yôhan nau mhe mhan ueh đŏng, samƀŭt Yôhan rơh 1, rơh 2, ndrel ma rơh 3 đŏng.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Yôhan nchih ma nau tâm say. Yôhan kuăl Brah Yêsu ‘Kon be biăp’, yorlah Brah Yêsu lĕ khât gay ma n'groh lơi nau tih bân, tâm ban ma phung Israel vay nkhât kon be biăp gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih khân păng.

Aƀaơ dja bân mâu hôm vât n'hêl dâng lĕ nau khlay ta samƀŭt dja, yơn ma bân say mra geh nau jêr jŏt êng êng dŭt kuŏng ta neh ntu dja, jêh ri Kôranh Brah dơi đah dâng lĕ nau djơh, tê̆ dôih dâng lĕ bunuyh djơh, ndrel ma ndrăp ntŭk dŭt ueh ăn ma dâng lĕ bu moh i nsing ma Brah Krist. Ta samƀŭt dja Yôhan nchih ndơ i Kôranh Brah nhhơ ma păng i mra geh ta nar jât năp, gay ma n'hao nuih n'hâm dâng lĕ phung nsing, ăn gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh nau jêr jŏt dŭt kuŏng ta neh ntu dja, geh nau bu jan jêr êng êng ma phung nsing, n'ho ma tât bu nkhât lơi kađôi đŏng. Bol lah geh dâng lĕ nau i nây kađôi, Kôranh Brah hôm geh nau dơi, jêh ri Brah Yêsu mra plơ̆ văch ta neh ntu dja. Ta samƀŭt dja Brah Yêsu đă Yôhan nchih pơh ơ̆ samƀŭt ăn ma phung nsing pơh ơ̆ ƀon đŏng, pơh ơ̆ samƀŭt i nây geh ta samƀŭt tâm mpơl dja ta NTM 2:1-3:22. Ŏk tơ̆ bân say mrô ‘Pơh’ ta samƀŭt dja, mrô pơh i nây ngơi hôr ma ndơ i lĕ râng, ntât lah phung nsing pơh ơ̆ ƀon, geh nau khlay lah dâng lĕ phung nsing lam neh ntu. Nau aƀă ta samƀŭt dja geh tâm ban ma ta samƀŭt Êsêkiêl, samƀŭt Daniel, samƀŭt Sakari, nđâp ma nau mbơi Yôsep ta samƀŭt Nau Ntơm (NNt 37:6-9) đŏng.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-8)

- Nau tâm say nau đă nchih samƀŭt i njuăl ăn ma phung nsing pơh ơ̆ ƀon (1:9-3:22)

- Nau tâm say samƀŭt geh pơh ơ̆ tra (4:1-8:1)

- Nau tâm say pơh ơ̆ nŭng (8:2-11:19)

- Nau tâm say bêh nhŭk nhăk, ndrel ma bar mlŏm mpômpa (siŭm) (12:1-13:18)

- Nau tâm say ndơ êng êng jât (14:1-15:4)

- Nau tâm say ma pơh ơ̆ ngan i Kôranh Brah ji nuih (15:5-16:21)

- Nau rlŏm ƀon Ƀaƀilôn, ndrel ma dâng lĕ nơm djơh mâu hôm geh nau dơi jât (17:1-20:10)

- Nau phat dôih ta nar n'glĕ dŭt (20:11-15)

- Trôk mhe, neh ntu mhe, ndrel ma ƀon kuŏng Yêrusalem mhe (21:1-22:5)

- Nau n'glĕ dŭt (22:6-21)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index