Search form

Rôm 15

Ăn bunuyh i lĕ nsing nâp geh nau ăt nuih ma phung i nsing rdja

1Bân i bunuyh lĕ nâp jêh ta nau nsing, ăn bân ăt nuih ma phung oh nô ta nau nsing i ê gĭt vât moh ndơ tih moh ndơ di, lơi ôh bân joi nau răm maak ma săk bân nơm dơm.* 2Dâng lĕ bân, ăn nsrôyh jan ndơ i ăn bunuyh a êng răm maak, ndơ i kơl khân păng geh nau nsing ma Brah Krist lơ ma nâp.* 3Bol lah Brah Krist kŏ mâu jan maak ma săk Păng nơm đŏng, kơt ma lĕ geh nchih lah ma Păng kơt nđa: ‘Ơ Kôranh Brah, dâng lĕ nau bu mưch rmot nsot May, lĕ geh ta Gâp’ .

4Dâng lĕ ndơ i lĕ geh bu nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi a lor nơh, jêng nchih gay ma ntŭm nti bân, jêng nchih gay ma bân geh nau rnơm Kôranh Brah mra jan ngăn ndơ Păng lĕ ton nơh, jêng nchih gay ma n'hao nuih n'hâm bân geh nuih n'hâm ăt nuih kŏp tât geh nau i nây.* 5Lah ndri dăn Kôranh Brah i kơl n'hao nuih n'hâm, ndrel ma kơl ăt nuih jan ăn khân ay may geh nuih n'hâm du ntôr nau hŏ, nau i nây di ma bunuyh i tâng Brah Krist Yêsu, 6gay ma khân ay may gŭ du ntôr nau, gŭ tâm rnglăp rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah i Bơ̆ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.

Nau mhe mhan ueh ăn ma dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh

7Ăn khân ay may tâm rom ndrăng nơm, tâm ban ma Brah Krist lĕ rom khân ay may đŏng, jan kơt nây khân ay may yơk ma Kôranh Brah.* 8Gâp mbơh ma khân ay may, Brah Krist văch gay ma sơm kơl jan kar ăn ma phung Israel, gay ma nhhơ Kôranh Brah jan ngăn ndơ Păng lĕ ton ma phung che bân kăl e nơh. 9Jêh ri Brah Krist văch gay ma phung i mâu di phung Israel rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah yor ma nau yô̆ Păng đŏng, jêng di kơt nau lĕ geh nchih kơt nđa:

‘Kơt ndri gâp mra rnê May ta nklang phung i mâu di phung Israel,

Gâp mra mprơ rnê May’ .

10Geh nchih đŏng kơt nđa:

‘Ơ phung i mâu di phung Israel, răm maak hŏm ndrel phung Israel i phung ƀon lan Kôranh Brah nơm!’

11Jêh ri geh nchih jât lah kơt nđa:

‘Ơ phung i mâu di phung Israel, ăn dâng lĕ khân ay may rnê hŏm ma Kôranh Brah,

Ơ dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh ăn mprơ rnê hŏm ma Kôranh Brah’ .

12Jêh ri geh ta samƀŭt bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah rnha Êsai lah kơt nđa:

‘Geh du huê tă bơh rnoi deh Yêsê i bơ̆ kađăch Đavid,

Păng mra mât uănh phung i mâu di phung Israel,

Phung i nây mra rnơm ma Păng’ .

13Lah ndri gâp dăn Kôranh Brah i tơm nau rnơm ăn khân ay may geh nuih n'hâm răm maak, nđâp ma nau đăp mpăn hô ngăn, yorlah khân ay may nsing ma Păng, gay ma ăn khân ay may geh nau rnơm dŭt nâp rkâk ngăn yor ma nau dơi Brah Huêng Ueh i kloh ueh.

Nau jan kar Pôl ta phung i mâu di phung Israel

14Ơ oh nô ta nau nsing, gâp lĕ gĭt n'hêl ngăn nau gŭ ngao khân ay may lĕ ueh ngăn, ndrel ma geh nau gĭt blao jru đŏng mpeh ma nau nsing bân, kơt ndri khân ay may lĕ blao tâm ntŭm nti ndrăng khân ay may nơm jât. 15Yơn ma gâp hôm nchih nau aƀă ta samƀŭt dja ma nuih n'hâm bănh, gay ma nkah tôr khân ay may. Gâp nchih yorlah Kôranh Brah ăn ma gâp tă bơh nau ueh Păng nơm,* 16ăn gâp jêng nơm sơm kơl jan kar ma Brah Krist Yêsu ta phung i mâu di phung Israel, ăn gâp jêng nơm jan kar mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Brah nơm, jêng tâm ban ma nau jan kar bunuyh jan brah ta nhih jan brah ma Kôranh Brah. Kôranh Brah đă gâp kơt nây, gay ma leo phung i mâu di phung Israel jêng bunuyh i Kôranh Brah rom tâm ban ma Păng sŏ dơn ndơ nhhơr ma Păng, gay ma khân păng jêng phung ƀon lan Păng nơm tă bơh Brah Huêng Ueh i kloh ueh kơl. 17Gâp răm maak ma ndơ i gâp lĕ jan ta nau jan kar ma Kôranh Brah, gâp dơi jan ndơ i nây, yor ma Brah Krist Yêsu gŭ ta gâp. 18Gâp mbơh nkoch dơm ma ndơ i gâp lĕ jêh jan yor ma Brah Krist gŭ ta gâp, gâp mâu ôh bănh mbơh nkoch nau aƀă êng jât, nau jan kar i nây leo phung i mâu di phung Israel ăn iăt nau Kôranh Brah. Gâp leo khân păng ma nau gâp mbơh ngơi, nđâp ma nau gâp jan đŏng.* 19Păng ăn geh nau mbên nđâp ma nau khlay lĕ nau ngăn nơh, tă bơh nau dơi Brah Huêng Ueh Kôranh Brah. Ndri dâng gâp lĕ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh lam ntŭk, ntơm bơh ƀon kuŏng Yêrusalem, n'ho ma tât ta bri Ilirikŭn+ , lĕ lôch jêh. 20Bơh ntơm nơh gâp ŭch nâng hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ntŭk bu mâu ôh vay tăng rnha Brah Krist, gay ma gâp mâu ôh jan ntop dơm ta ntŭk bu lĕ jêh mbơh nkoch.* 21Gâp ŭch jan tâng kơt nau lĕ geh nchih kơt nđa:

‘Bu moh mâu geh bunuyh mbơh nkoch nau Kôranh Brah, mra gĭt năl Kôranh Brah,

Jêh ri bu moh i mâu ôh tăng nau Păng, mra gĭt vât nau Păng’ .

Nau Pôl ŭch hăn ta ƀon kuŏng Rôm

22Yor ma gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta dâng lĕ ntŭk i nây, kơt ndri gâp mâu ru ma hăn jô̆ khŏl khân ay may.* 23Yơn ma aƀaơ dja ta ăp bri dja gâp lĕ jêh jan dadê, nđâp ma lĕ jŏ năm đŏng gâp rơ hăn a khân ay may. 24Nôk gâp hăn ta bri Êspanh tay, gâp rnơm hăn veh khŏl khân ay may, gay ma gŭ răm maak ndrel khân ay may du ƀlât, jêh ri dăn khân ay may kơl gâp hăn jât bri i nây jât. 25Yơn ma aƀaơ dja gâp hôm hăn a ƀon kuŏng Yêrusalem, gay ma kơl phung ƀon lan Kôranh Brah ta nây ƀŏt.* 26Oh nô ta nau nsing ta bri Masêđôn, ndrel ma ta bri Akhây, khân păng lĕ tâm rgum prăk rial ma lĕ nuih n'hâm ngăn gay ma kơl phung o ach i lĕ nsing ta ƀon Yêrusalem ri.* 27Khân păng i mâu di phung Israel lĕ jan ma lĕ nuih n'hâm kơt nây, yorlah khân păng tâm ban ma hôm khan rnon đah phung Israel. Phung i mâu di phung Israel lĕ geh sŏ dơn ndơ ueh tă bơh Kôranh Brah i bơh ntơm nơh Kôranh Brah lĕ ton ma phung Israel dơm, kơt ndri di ma phung i mâu di phung Israel tâm pă ndơ ăn ma phung Israel đŏng. 28Lah ndri nôk gâp jêh jan kar njŭn prăk i khân păng lĕ rgum dja, jêh ri tay gâp ŭch hăn ta bri Êspanh, veh mâp khân ay may ta ƀon Rôm. 29Gâp gĭt ngăn, nôk gâp hăn a khân ay may, Brah Krist mra ăn nau geh jêng ŏk ngăn ma khân ay may.

30Ơ oh nô ta nau nsing, tă bơh ndơ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ jan, ndrel ma tă bơh nau rŏng i Brah Huêng Ueh ăn ma khân ay may, gâp dăn khân ay may hô ngăn, ăn khân ay may mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn ma gâp, ndri khân ay may jêng lăp nsrôyh jan kar ndrel gâp.* 31Ăn khân ay may dăn Kôranh Brah njrăng gâp bơh phung Israel i mâu nsing ma Brah Krist ta bri Yuđa, dăn Păng đŏng ăn phung Israel i nsing ma Brah Krist ta ƀon Yêrusalem sŏ dơn prăk dja i gâp ndjôt ăn ma khân păng.* 32Jêh ri lah Kôranh Brah ăn, gâp hăn a khân ay may tay nđâp ma geh nuih n'hâm răm maak, jêh ri bân tâm n'hao nuih n'hâm băl. 33Dăn Kôranh Brah tơm nau đăp mpăn gŭ ndrel dâng lĕ khân ay may, ơ ăn geh kơt nây ngăn ro!+

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index