Search form

Rôm 8

Nau rêh gŭ ndrel Brah Huêng Ueh

1Lah ndri, aƀaơ dja bu moh i lĕ gŭ tâm rnglăp ndrel Brah Krist Yêsu, mâu hôm ôh Kôranh Brah tê̆ dôih.* 2Yorlah bân+ lĕ gŭ tâm rnglăp ndrel Brah Krist Yêsu, Brah Huêng Ueh rklaih bân bơh nuih n'hâm i ŭch jan tih nâng, i leo ta nau Kôranh Brah tê̆ dôih gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro.* 3Jan tâng nau vay Môsê mâu ôh dơi rklaih bân, yorlah bân rdja tă bơh nuih n'hâm bân ŭch jan tih ntơm bơh ndŭl me. Ndri dâng Kôranh Brah nơm jan ăn ma bunuyh ndơ i bunuyh mâu ôh blao jan êng tă bơh jan tâng nau vay i nây. Păng njuăl Kon Păng nơm ta neh ntu dja, jêng bunuyh geh săk jăn tâm ban ma bunuyh bân i blao jan tih đŏng. Jêh ri Kôranh Brah jao Kon Păng nơm geh săk jăn nây jêng ndơ jan brah ma ntrŏ nau tih bân, gay ma n'groh lơi nau dơi nau ŭch jan tih ta nuih n'hâm phung bunuyh bân.* 4Tâng ma nau vay Kôranh Brah di ma tê̆ dôih bân, yơn ma Brah Krist sơm ntrŏ dơn nau tê̆ dôih i nây, ndri nau tê̆ dôih tâng ma nau vay lĕ jêh jan lĕ phiao. Nau i nây di ma bân i mâu hôm ôh gŭ rêh tâng ma nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, jêh ri gŭ rêh tâng nau ŭch Brah Huêng Ueh hŏ.* 5Yorlah bu moh i gŭ rêh tâng nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, păng mân ma ndơ djơh tâng nuih n'hâm i nây, yơn ma bu moh i gŭ rêh tâng nau ŭch Brah Huêng Ueh, păng mân ma ndơ Brah Huêng Ueh ŭch dơm. 6Jêh ri nau mân ma ndơ nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, njŭn leo ta nau Kôranh Brah tê̆ dôih gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro. Yơn ma nau mân ma ndơ Brah Huêng Ueh ŭch, njŭn leo ta nau rêh n'ho ro, ta nau đăp mpăn.* 7Nau mân ma ndơ nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me nơh jêng tâm rdâng đah Kôranh Brah ngăn, mâu jan tâng nau vay Kôranh Brah, n'ho ma mâu dơi jan tâng đŏng. 8Bu moh i gŭ rêh tâng ma nau ŭch nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, păng mâu ôh blao jan ăn tâm di đah nuih n'hâm Kôranh Brah.

9Yơn ma lah Brah Huêng Ueh Kôranh Brah+ lĕ gŭ ta khân ay may, khân ay may mâu hôm gŭ rêh tâng ma nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, khân ay may lĕ gŭ rêh jêh tâng nau ŭch Brah Huêng Ueh. Bu moh i mâu ôh geh Brah Huêng Ueh Brah Krist gŭ ta păng, păng i nây mâu ôh jêng ƀon lan Brah Krist.* 10Yơn ma lah Brah Krist gŭ ndrel ta khân ay may, bol lah săk jăn khân ay may mra khât yor ma nau jan tih kađôi, Brah Huêng Ueh ăn khân ay may nau rêh n'ho ro, yorlah Kôranh Brah kơp khân ay may lĕ sŏng.* 11Kôranh Brah jan Brah Yêsu ăn dâk rêh, lah ndri lah Brah Huêng Ueh Kôranh Brah gŭ ta khân ay may, Kôranh Brah mra ăn đŏng khân ay may dâk rêh tay tă bơh nau dơi Brah Huêng Ueh, yor ma Brah Huêng Ueh Kôranh Brah nơm gŭ ta khân ay may, bol lah săk jăn khân ay may hôm blao khât kađôi.*

12Ơ oh nô ta nau nsing, lah ndri bân mâu hôm ôh khăch gŭ rêh tâng ma nau ŭch nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me.* 13Lah khân ay may gŭ rêh tâng nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, Kôranh Brah mra tê̆ dôih khân ay may gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro. Yơn ma lah khân ay may gŭ rêh tâng nau ŭch Brah Huêng Ueh, nđâp ma nkhât lơi nuih n'hâm i ŭch jan tih bơh ndŭl me, lah ndri khân ay may mra geh nau rêh n'ho ro. 14Yorlah bu moh i geh Brah Huêng Ueh Kôranh Brah leo păng, păng i nây jêng kon Kôranh Brah nơm.* 15Brah Huêng Ueh i Kôranh Brah lĕ ăn ma khân ay may, Păng mâu ôh ăn khân ay may klach Kôranh Brah tê̆ dôih tâm ban ma dâk klach kôranh păng. Yơn ma Păng ăn khân ay may jêng kon Kôranh Brah, tă bơh nây bân kuăl Kôranh Brah ‘Bơ̆+ ’.* 16Brah Huêng Ueh nơm mbơh ăn bân gĭt n'hêl ta nuih n'hâm, bân lĕ jêng kon Kôranh Brah.* 17Jêh ri lah bân lĕ jêng kon Kôranh Brah ngăn, bân mra sŏ dơn ndơ ndrây đŏng, jêng sŏ dơn ndrel Brah Krist ndơ ndrây tă bơh Kôranh Brah. Lah bân gŭ ndrel Brah Krist ta nau jêr jŏt Păng, ri mơ bân mra gŭ ndrel Păng ta nau chrêk lơp đŏng.

Nau chrêk lơp ta nar n'glĕ dŭt

18Gâp kơp nau jêr jŏt i bân geh aƀaơ dja, mâu ôh dơi ntât đah nau chrêk lơp Kôranh Brah de nhhơ ma bân ta nar jât năp tay.* 19Dâng lĕ ndơ Kôranh Brah de njêng nơh, gŭ kŏp rơp hơp ngăn ro, kŏp tât Kôranh Brah nhhơ bu moh i jêng phung kon Păng nơm. 20Dâng lĕ ndơ Kôranh Brah nơm njêng nơh, mâu hôm ôh geh nau ueh kơt bơh ntơm nơh, bol lah dâng lĕ ndơ i nây mâu ôh ŭch kơt nây, jêng tă bơh Kôranh Brah nơm ăn kơt nây ach ma Ađăm jan tih. Yơn ma Păng ăn dâng lĕ ndơ i nây hôm geh nau rnơm* 21ma klaih bơh nau khât nau ôm, gay ma ăn geh nau chrêk lơp n'ho ro tâm ban ma nau chrêk lơp i Kôranh Brah ăn ma phung kon Păng nơm đŏng. 22Lĕ bân gĭt jêh, ntơm bơh Ađăm jan tih, n'ho ma tât aƀaơ dja ro, dâng lĕ ndơ Kôranh Brah de njêng nơh rđơh rđêng hô ngăn, tâm ban ma bu ur ji gŭ oh. 23Mâu ôh dơn ma dâng lĕ ndơ i nây dơm, bân nơm rđơh rđêng ta nuih n'hâm đŏng. Aƀaơ dja bân lĕ sŏ dơn Brah Huêng Ueh gŭ ta bân, dâng say ndơ đê̆ đê̆ i bân mra geh ta nar jât năp tay. Kơt ndri bân gŭ kŏp rơp hơp ngăn ro tât ta nar Kôranh Brah ăn bu say n'hêl bân jêng kon Păng nơm ngăn ngên, ăn bân geh săk jăn mhe.* 24Bân rnơm ma nau i nây ntơm bơh nôk bân lĕ geh nau rklaih. Lah bân lĕ geh du ntil ndơ, bân mâu hôm ôh rnơm kơnh geh ma ndơ i nây jât! 25Yơn ma lah bân rnơm ma ndơ ê hŏ geh ôh, ndri bân gŭ kŏp rơp hơp ngăn nau i nây. 26Nau rnơm kơl bân nsrôyh kŏp ma nau i nây, kơt ndri đŏng Brah Huêng Ueh sơm kơl nau rdja bân dja. Kơt lah săk bân nơm mâu gĭt ôh moh ndơ ngơi moh ndơ dăn ta nau mbơh sơm, yơn ma Brah Huêng Ueh sơm mbơh sơm dăn ăn ma bân, ma nau rđơh rđêng i mâu hôm ôh blao ma nau ma mbơh nkoch.* 27Yơn ma Kôranh Brah i gĭt năl nuih n'hâm nau mân bunuyh, Păng lĕ gĭt vât đŏng ta nau mân Brah Huêng Ueh, yorlah Brah Huêng Ueh sơm kơl mbơh sơm ăn ma phung ƀon lan Păng nơm, tâng kơt nau Păng nơm ŭch.

28Bân lĕ gĭt jêh, moh ndơ i geh ta nau rêh bân, Kôranh Brah ăn lôh jêng ndơ ueh ma bân i rŏng ma Păng, i Păng lĕ kuăl jêng ƀon lan Păng nơm tâng nau ŭch Păng nơm.* 29Kôranh Brah lĕ ơm gĭt lor bu moh mra jêng ƀon lan Păng nơm, Păng kơih bunuyh i nây gay ma jêng tâm ban ma Brah Yêsu i Kon Păng nơm ngăn, gay ma Kon Păng i nây jêng Kon bôk dak jêng nô ma dâng lĕ bân i kon Kôranh Brah.* 30Bu moh i Kôranh Brah lĕ ơm gĭt lor jêng ƀon lan Păng nơm, Păng lĕ kuăl đŏng. Bu moh i Kôranh Brah lĕ kuăl, Păng lĕ kơp sŏng đŏng. Bu moh i Kôranh Brah lĕ kơp sŏng, Păng lĕ ăn nau chrêk lơp ma khân păng i nây đŏng.

Mâu dơi ôh tâm nkhah bân bơh nau Kôranh Brah rŏng

31Lah ndri dâng lĕ ndơ i nây moh ndơ bân hôm blao ngơi? Lah lĕ Kôranh Brah gŭ mpeh bơh bân, lah ndri mâu hôm geh ôh du ntil ndơ dơi tâm rdâng đah bân jât! 32Yorlah Kôranh Brah lĕ mâu nhhuach ôh ăn Kon Păng nơm nơh, lĕ Păng njŭn ntrŏ ăn ma bân jêh, lah ndri dâng lĕ ndơ êng Păng mra ăn ma bân, ndrel ma Kon Păng i nây đŏng. 33Ah hôm geh đŏng du ntil ndơ dơi ntôn ma phung ƀon lan i Kôranh Brah de lĕ kơih? Mâu geh ôh, Kôranh Brah nơm lĕ ăn bân gŭ sŏng ta năp măt Păng.* 34Bu moh hôm dơi tê̆ dôih bân jât? Mâu geh ôh, Brah Krist Yêsu lĕ khât, lĕ dâk rêh jêh gŭ bơh ma ti Kôranh Brah nơm, n'ho ma sơm kơl dăn ăn ma bân đŏng.* 35Bu moh hôm dơi tâm nkhah bân bơh nau rŏng Brah Krist? Bol lah nau rêh rnhăl kađôi, nau nklŏn rvê kađôi, nau bu jan jêr kađôi, nau ji sŏt ji ngot kađôi, nau bêch kôh lahôk kađôi, nau tât jêr kađôi, mâu lah nau bu ŭch nkhât kađôi, kŏ mâu dơi đŏng tâm nkhah bân bơh nau rŏng Brah Krist. 36Kơt nau lĕ geh nchih jêh:

‘Ơ Kôranh Brah ăp nar bu joi ŭch nkhât hên yor ma hên jêng ƀon lan May,

Bu uănh hên tâm ban ma be biăp i bu mbang ma sa’ .

37Yơn ma yorlah Brah Krist rŏng ma bân, dâng bân geh nau dŭt dơi ma dâng lĕ nau jêr i nây. 38Gâp lĕ gĭt n'hêl ngăn, bol lah khât kađôi, rêh kađôi, tông păr kađôi, brah djơh kađôi, nau tât ta nar dja kađôi, nau tât ta nar jât năp tay kađôi, moh ndơ i geh nau dơi nau tam kađôi,* 39nau dơi ta kalơ trôk kađôi, nau dơi ta bơh dŏng neh kađôi, mâu lah ta ndơ êng jât i Kôranh Brah de lĕ njêng kađôi, kŏ mâu dơi ôh tâm nkhah bân bơh nau Kôranh Brah rŏng i lĕ Păng nhhơ jêh ta Brah Krist Yêsu i Kôranh bân.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index