Search form

San Lucas 3

Tɨꞌɨj ɨ Juan tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj

(Mt. 3:1-12; Mr. 1:1-8; Jn. 1:19-28)

1Puꞌríj tamuáamuataꞌ japuan anxɨ́ nyinyiꞌraꞌaj tyoomáꞌcaj tɨ tyíꞌijtacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Tiberio, ajta aꞌɨ́jna ɨ Poncio Piláato aꞌɨ́ɨ pu tajtúhuan jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Judea, ajta ɨ Herodes aꞌáa pu tyejéꞌijtacaꞌaj a Galileea, ajta ɨ ihuáariaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes Filipo tɨ ántyapuaj aꞌɨ́ɨ pu tajtúhuan jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Iturea, ajta aꞌájna a Traconíite, ajta aꞌɨ́jna ɨ Lisanias aꞌáa pu jaꞌtajtúhuanyicaꞌaj aꞌájna a Abilene. 2Ajta aꞌɨ́jna ɨ Anás ajta ɨ Caifás, aꞌɨ́ɨ mu puaaríij jɨn tyityetyúꞌuucaꞌaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. Aꞌájna ɨmuáj pu ɨ Dios jaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Zacarías aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, 3Juan puꞌij néijmiꞌqueꞌ huáraa véjriꞌ aꞌájna ɨ játyaꞌnaj jitze ɨ Jordán, aꞌyaa pu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi majta jeꞌen huáɨꞌhuaj, tɨꞌij ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee. 4Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j jeꞌej tɨ tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Isaías ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan, tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ aꞌyan tɨjɨn:

Aꞌtɨ́j pu ajaꞌjijhua aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, aꞌyaa pu tɨjɨn:

“Tyámuaꞌ xu huóoꞌuurej siaj sij jajchóꞌveꞌej ɨ tavástaraꞌ,

siajta néijmiꞌi jɨn tyuꞌtúuꞌuunyiꞌ siaj sij tyámuaꞌ eenyeꞌ.

5Micheꞌ néijmiꞌqueꞌ tyaꞌváꞌjɨstyaꞌxɨꞌɨn a tɨ jaꞌtyacúcuꞌnyijmee,

ajta néijmiꞌqueꞌ oorióojeꞌyij joꞌtɨj ɨ jɨríj joꞌquéetɨmee,

ajta ɨ juyéj tɨ tyuututájmee, aꞌɨ́ɨ pu huatóojeꞌyij,

Ajta joꞌtɨj quee joꞌpáꞌtzaa, micheꞌ joꞌréꞌjeꞌyityeꞌen.

6Néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu jaséjran aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ Dios jɨn tajapuá huatányuusij.”

7Matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee ajoꞌréꞌnyinyiicaꞌaj tɨꞌij ɨ Juan huóꞌɨɨraj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj cúꞌcuꞌsee jitze eerámaꞌcan. ¿Aꞌtanyíj muaꞌajmaj jamuaatéꞌexaa yee tɨquee jáꞌmuacɨꞌtyij ɨ puéjtzij tɨ yan huataséjreꞌsij? 8Siataꞌaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, taꞌaj ij huataséjreꞌen siaj seríj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, siajta quee aꞌyan tyíꞌxajtaj yee: “Ityáj tu Abraham jitze eerámaꞌcan”, jiꞌnye aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Dios jaayíꞌtɨn tɨ aꞌyan jaꞌuurej ɨ tyetyéj tɨꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ Abraham jitze eerámaꞌcan. 9Ajta ɨ tyapuéj puꞌríj tyámuaꞌ een tɨꞌij jeꞌejveechixɨꞌɨn ɨ cɨyéj néijmiꞌi ɨ náanaꞌraꞌ. Néijmiꞌi ɨ cɨyéj tɨquee tyíꞌtajcaa aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌréꞌveechiꞌhuaj ajta tyuꞌtyáteeriꞌhuaj.

10Aj mu mij ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyanaꞌaj tyij rɨnyij?

11Juan pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ huaꞌpuácaa tyíꞌij síicuꞌrij, cheꞌ séej jaatáchuiityeꞌen aꞌɨ́jcɨ tɨquee tyísiicuꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌijchaꞌɨj ɨ tɨ tyíꞌcueꞌriꞌ, cheꞌ tyaatáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj.

12Aꞌɨ́ɨ mu majta ajeꞌréꞌnyej mej mij huáɨꞌhuaj ɨ maj huáꞌjijvaꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan tɨjɨn:

—Maeestro, ¿jiꞌnye táarɨnyij ityáj?

13Juan pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu jéetzeꞌ huáꞌjijveꞌej, sulu aꞌɨ́j xuꞌuj ancuriáan aꞌchu tɨ xáꞌpuɨꞌ.

14Séecan mu majta ɨ xantáaruꞌ aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Arí ityáj, ¿jiꞌnye táarɨnyij?

Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu tyiꞌtɨ́j huáꞌnahueꞌraj ɨ tyeɨ́tyee, caxu huaꞌnyeechej nusu siaj hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌxajtziꞌraj tyiꞌtɨ́j maj jɨn quee aꞌyan huarɨ́j, siataꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨn tyámuaꞌ tyityóomuajtyaj aꞌchu maj tyajaꞌmuanajchityeꞌej.

15Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej mu tyojoꞌsejracaꞌaj, majta aꞌyan tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj tɨpuaꞌaj ɨ Juan aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, 16ajta ɨ Juan pu aꞌyan néijmiꞌcaa tyuꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Nyáaj nu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jájtyij jɨn jáꞌmuaꞌɨɨran, ajta sɨ́ɨj pu majaꞌvéꞌmej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jɨn jáꞌmuaꞌɨɨran. Aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej nyequee nyáaj, capu nyéetzij nyetyévijtyeꞌ nyaj jaꞌajtaꞌɨ́ꞌpuꞌxɨꞌɨn ɨ caꞌquéeraꞌan. 17Aꞌɨ́ɨ pu jiꞌtyáaꞌ ɨ tɨ jitzán jaꞌnácaꞌtzɨj ɨ játzaꞌraꞌan ɨ tyeríicuj, tɨꞌij jujɨ́meꞌ jájsɨɨrej ɨ xɨéerij. Ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ ímueꞌrij aꞌɨ́j pu utyátoosij ɨ chóorij tzajtaꞌ, ajta ɨ xɨéerij aꞌɨ́ɨ pu jaatyáteeraj ɨ tɨéj jitze tɨquee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij.

18Aꞌyaa puꞌij, ajtáhuaꞌaj séecan ɨ nyúucarij jɨmeꞌ pu ɨ Juan aꞌyan tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee. 19Aꞌɨ́j pu ajta tyityáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes tɨ tajtúhuan jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj, jiꞌnye aꞌɨ́j pu tyéviꞌtɨnyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodías, ɨ tɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan puéꞌeenyeꞌej ɨ ihuáariaꞌraꞌ ɨ Herodes, ajta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, 20ajta ɨ Herodes jéetzeꞌ pu jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jeꞌtyáanaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan.

Tɨꞌɨj Juan jáaꞌɨɨriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús

(Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11)

21Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌɨj ooj ɨ Juan huaꞌɨ́ɨracaj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́j pu ajta huáꞌɨɨriꞌ ɨ Jesús, ajta tɨꞌɨj ɨ Jesús tyenyúusimaꞌcaj, aj puꞌij antacúj ɨ tajapuá, 22ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ajeꞌcáanyej aꞌyan huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj cúcuiꞌ, ajta jeꞌen nyúucarij ujeꞌcánamuajrej ɨ jútyeꞌ, tɨ aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—Muáaj paj nyiyóoj puéꞌeen ɨ nyaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ, muéetzij nu muaꞌantyíhuoo.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ Jesús huaꞌ jitze eerámaꞌcan

(Mt. 1:1-17)

23Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús aꞌyaa pu tyéejchaꞌɨɨcaꞌaj aꞌchu seityéj japuan tamuáamuataꞌ nyinyiꞌraꞌaj tɨꞌɨj huatyóochej tɨ tyuꞌmuárɨeꞌen. Majta aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaa tɨ yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ José. Ajta aꞌɨ́jna ɨ José, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Elí, 24ajta aꞌɨ́jna ɨ Elí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matat, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matat, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Leví, ajta aꞌɨ́jna ɨ Leví, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Melquí, ajta aꞌɨ́jna ɨ Melquí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Janai, ajta aꞌɨ́jna ɨ Janai, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ José, 25ajta aꞌɨ́jna ɨ José, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matatías, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matatías, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Amós, ajta aꞌɨ́jna ɨ Amós, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nahúm, ajta aꞌɨ́jna ɨ Nahúm, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eslí, ajta aꞌɨ́jna ɨ Eslí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nagai, 26ajta aꞌɨ́jna ɨ Nagai, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Máhat, ajta aꞌɨ́jna ɨ Máhat, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matatías, Ajta aꞌɨ́jna ɨ Matatías, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Semei, ajta aꞌɨ́jna ɨ Semei, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ José, ajta aꞌɨ́jna ɨ José, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Judá, 27ajta aꞌɨ́jna ɨ Judá, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Johanán, ajta aꞌɨ́jna ɨ Johanán aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Resá, ajta aꞌɨ́jna ɨ Resá aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Zorobabel, ajta aꞌɨ́jna ɨ Zorobabel, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Salatiel, ajta aꞌɨ́jna ɨ Salatiel, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nerí, 28ajta aꞌɨ́jna ɨ Nerí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Melquí, ajta aꞌɨ́jna ɨ Melquí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Adí, ajta aꞌɨ́jna ɨ Adí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cosam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Cosam, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Elmadam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Elmadam, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Er, 29ajta aꞌɨ́jna ɨ Er, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Josué, ajta aꞌɨ́jna ɨ Josué, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eliézer, ajta aꞌɨ́jna ɨ Eliézer, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jorim, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jorim, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matat, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matat, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Leví, 30ajta aꞌɨ́jna ɨ Leví, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Simeón, ajta aꞌɨ́jna ɨ Simeón, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Judá, ajta aꞌɨ́jna ɨ Judá, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ José, ajta aꞌɨ́jna ɨ José, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jonam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jonam, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eliaquim, 31ajta aꞌɨ́jna ɨ Eliaquim, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Meleá, ajta aꞌɨ́jna ɨ Meleá, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Mená, ajta Mená, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matatá, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matatá, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Natán, ajta aꞌɨ́jna ɨ Natán, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ David, 32ajta aꞌɨ́jna ɨ David, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaí, ajta aꞌɨ́jna ɨ Isaí, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Obed, ajta aꞌɨ́jna ɨ Obed, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Booz, ajta aꞌɨ́jna ɨ Booz, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Salmón, ajta aꞌɨ́jna ɨ Salmón, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nahasón, 33ajta aꞌɨ́jna ɨ Nahasón, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Aminadab, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aminadab, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Aram, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aram, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Esrón, ajta aꞌɨ́jna ɨ Esrón, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Fares, ajta aꞌɨ́jna ɨ Fares, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Judá, 34ajta aꞌɨ́jna ɨ Judá, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jacob, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaac, ajta aꞌɨ́jna ɨ Isaac, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, ajta aꞌɨ́jna ɨ Abraham, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Taré, ajta aꞌɨ́jna ɨ Taré, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nahor, 35ajta aꞌɨ́jna ɨ Nahor, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Serug, ajta aꞌɨ́jna ɨ Serug, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Ragau, ajta aꞌɨ́jna ɨ Ragau, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Péleg, ajta aꞌɨ́jna ɨ Péleg, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Heber, ajta aꞌɨ́jna ɨ Heber, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Sala, 36ajta aꞌɨ́jna ɨ Sala, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cainán, ajta aꞌɨ́jna ɨ Cainán, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Arfaxad, ajta aꞌɨ́jna ɨ Arfaxad, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Sem, ajta aꞌɨ́jna ɨ Sem, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Noé, ajta aꞌɨ́jna ɨ Noé, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Lámec, 37ajta aꞌɨ́jna ɨ Lámec, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matusalén, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matusalén, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Enoc, ajta aꞌɨ́jna ɨ Enoc, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jared, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jared, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Mahalaleel, ajta aꞌɨ́jna ɨ Mahalaleel, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cainán, 38ajta aꞌɨ́jna ɨ Cainán, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Enós, ajta aꞌɨ́jna ɨ Enós, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Set, ajta aꞌɨ́jna ɨ Set, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Adán. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Adán, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej ɨ Dios.