Search form

Romanos 16

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huáꞌmuajtyej

1Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ taꞌihuáaraꞌ tɨ íitɨꞌ aꞌɨ́jna ɨ Febe tyámuaꞌ naa tyihuáꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii aꞌájna a Cencrea. 2Siataꞌaj tyámuaꞌ tyaataxɨeꞌveꞌen tavástaraꞌ jitze maꞌcan, aꞌyájna tɨꞌɨj tyiꞌtyéevijtɨj ɨ tajimí ɨ tyaj ɨ Dios jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, siajta néijmiꞌi jɨn jaatáhuɨɨreꞌen ɨ tɨ tyáꞌɨtziityeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu arí muiꞌcaa huatyáhuɨɨ ɨ tyeɨ́tyee, ajta pu nyéetzij naatáhuɨɨ.

3Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Priscila, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Aquila, aꞌɨ́ɨ mu nyaj jamuán tyíꞌmuarɨeꞌ tyej tyij néijmiꞌi jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 4Aꞌɨ́ɨ mu jéehua huápuɨꞌɨj naatáhuɨɨ, majta aꞌɨ́j jɨn tɨn huácuij, nyajta quee nyáaj nyanaꞌaj huaꞌtyojtyeꞌ, sulu majta mu aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan ɨ maj majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 5Siataꞌaj siajta huoꞌtatyójtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii joꞌmaj jaꞌchej ɨ Priscila, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aquila. Siataꞌaj siajta jaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Epéneto, ɨ tɨ aꞌáa jaꞌchej a Asia ɨ tɨ anaquéej tyáꞌantzaahuaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 6Siajta aꞌɨ́j huatatyójtyeꞌen ɨ Maríia, ɨ tɨ arí jéehua tyuꞌmuárɨej jaꞌmua jimi. 7Siataꞌaj huoꞌtatyójtyeꞌen ɨ Andrónico, siajta ɨ Junias, aꞌɨ́ɨ mu nyaj jamuán huanámiꞌhuacaꞌ, majta tyámuaꞌ naa tyihuáꞌmuajtyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu anaquéej tyáꞌantzaahuaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi nyequee nyáaj.

8Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Ampliato, ɨ nyaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 9Aꞌyaa xu siajta tyaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Urbano ɨ tɨ tajamuán tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Estaquis, ɨ nyaj nyajta jéehua jaxɨeꞌveꞌ. 10Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen ɨ Apeles, aꞌɨ́ɨ pu jéehua áꞌviicueꞌreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, siajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Aristóbulo jamuán jaꞌchej. 11Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen ɨ nyeꞌihuáaraꞌ Herodión, siajta ɨ maj Narciso jamuán ajaꞌchej ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 12Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Trifena, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Trifosa, ɨ maj tavástaraꞌ jitze maꞌcan tyíꞌmuarɨeꞌ, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Pérside, ɨ jéehua huápuɨꞌɨj arí tyuꞌmuárɨej ɨ tavástaraꞌ jimi. 13Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Rufo, tavástaraꞌ tɨ jaꞌantyíhuoj, siajta ɨ náanajraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyináachaꞌɨj tɨꞌɨj nyaj yójraꞌ puéꞌeenyeꞌ. 14Siataꞌaj jaatatyójtyeꞌen ɨ Asíncrito, siajta ɨ Flegonte, siajta ɨ Hermas, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Patrobas, siajta ɨ Hermes, siajta aꞌɨ́ɨjma ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj jamuán ajaꞌchej. 15Siataꞌaj siajta aꞌɨ́j huatatyójtyeꞌen ɨ Filólogo, siajta ɨ Julia, siajta ɨ Nereo, siajta ɨ ihuáariaꞌraꞌ tɨ íitɨꞌ, siajta ɨ Olimpas, siajta néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌ jamuán aꞌáa jaꞌchej ɨ maj majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

16Siataꞌaj huatóotyojtyeꞌen séej jamuán siajta séej jeꞌej tɨ tyiꞌtyéevijtɨj ɨ Dios jimi. Néijmiꞌi ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ mu yajáꞌmuatyojtyeꞌ.

17Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, siaj tyámuaꞌ tyihuoꞌséj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj ɨ maj majta meríj ajtacɨ́j aꞌɨ́jcɨ jitze jeꞌej tyaj tyajamuaamuáꞌtyej. Siajta ajtácɨɨnyej aꞌɨ́ɨjma jimi, 18jiꞌnye camu aꞌɨ́ɨmaj jahuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, sulu aꞌyaa muꞌuj jeꞌej maj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa mu mij tyihuáꞌcuanamuaj nyúucarij jɨmeꞌ tɨ naa namuajreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ. 19Néijmiꞌi mu aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej siaj tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. Aꞌɨ́j nu jɨn nyetyamuaꞌveꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ, nyajta aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj sij tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj jeꞌej tɨ tyiꞌtyéevijtɨj ɨ Dios jimi, caxu siaj sij jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj, 20aꞌyaa puꞌij ɨ Dios ɨ tɨ tyámuaꞌ tyitaatyápuaꞌrij jiyeꞌtzín tyeꞌentyipuáꞌrityeꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiyáaruꞌ tɨꞌij jamuaataꞌan siaj néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨn. Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tyámuaꞌ tyajamuaatyátoonyij.

21Aꞌɨ́ɨ pu yajáꞌmuatyojtyeꞌ ɨ Timoteo, ɨ tɨ nyaj jamuán tyíꞌmuarɨeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ Lucio, ajta ɨ Jasón, ajta ɨ Sosípater ɨ maj nyaj jamuán yahuatyíj.

22Nyajta nyáaj, Tercio nyaj puéꞌeen, ɨ nyaj áꞌyuꞌxaj aꞌíjcɨ ɨ yuꞌxarij ɨ Pablo jitze maꞌcan, nyáaj nu nyajta jáꞌmuatyojtyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan.

23Aꞌɨ́ɨ pu ajta yajáꞌmuatyojtyeꞌ ɨ Gayo. Ɨ nyaj jimi yahuácaj, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨj néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyaa jusɨꞌrii. 24Yapu ajta jáꞌmuatyojtyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ Erasto ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn tyiꞌtyéjvee tɨ túmii sɨɨreꞌej, ajta aꞌɨ́jna ɨ taꞌihuáaraꞌ Cuarto.

Ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrij

25Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, ɨ tɨ jaayíꞌtɨn tɨ caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan siaj sij tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyeríj tyajamuáaꞌixaa aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jɨn arí tyitaataséjra ɨ tɨ aviitziꞌhuacaꞌaj jájcuaj ɨmuáj tɨꞌɨj quee xu séeriaꞌcaj ɨ cháanacaj, 26ajta ijíij ɨ Dios arí taataséjratyej aꞌɨ́jna jitze jeꞌej maj tyoꞌyúꞌxacaꞌ ɨ maj jitzán maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj, jeꞌej tɨ ɨ Dios ɨ tɨ jusén jɨmeꞌ séejreꞌ tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aviitziꞌhuacaꞌaj, puꞌríj huataséjre néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua, mej mij jitzán tyáꞌantzaahuatyeꞌen majta jaꞌráꞌastijreꞌen.

27Tyicheꞌ jusén jɨmeꞌ tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, tyicheꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen jitze maꞌcan tyaatatyójtziꞌreꞌen. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.