Search form

Mateo 1:11

11Ikanta Josías tzimanake itomi irirori, iitakeri Jeconías. Irojatzi itzimantanakari irirentzipaini eejatzi. Aripaite ripokaiyakeni owayeripaini poñagainchari Babilonia-ki, inoshikanakeri maawoini inampiki.