Search form

Mateo 1:20

20Ikanta ikenkithashiryaawaita José tsireniriki, romishimpyaakeri imaninkarite Pawa ikantakeri: “José, icharine David-ni. ¿Oitaka pikenkithashiryaantari pookero María? Payero, tema Tasorenkantsi kantakaawori omotzitantakari.