Search form

Mateo 10

Riyoyaake Jesús 12 Rotyaantaperore

(Mr. 3.13-19; Lc. 6.12-16)

1Ikanta riyoyaake Jesús ikaatzi 12 riyotaanewo, ripasawyaakari ritasonkawentantzi. Rimatanakero irirori retsiyatakotakaayetai osheki atziri kantawaitachari imantsiyarentsite, eejatzi ikaatzi raagayetziri peyari. 2Jirika ikaatzi 12 riyoyaakeri Jesús: Etanakawori Simón, iitakeri Pedro. Eejatzi Andrés, irirentzi Pedro. Eejatzi Jacobo itomi Zebedeo itsipatakari rowawiiroki Juan. 3Eejatzi Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo apatowetariri koriki, Eejatzi Jacobo itomi Alfeo, Tadeo, 4eejatzi Simón, iitzitakari Jokaakotantaneri. Eejatzi weyaantaapaakawori Judas Iscariote, iriira pithokashityaarine paata.

Rotyaantaitakeri kaatatsiri 12

(Mr. 6.7-13; Lc. 9.1-6)

5Ikanta rotyaantakeri Jesús kaatatsiri 12, ikantawakeri: “Eero pikenanake risaikira atziri kaari asheninkata, eero pikeni eejatzi inampiki Samaria-satzi. 6Iri petapaintya piyaatashiteri icharineyetari Israel-ni, oshiyakariri oweja itzipinawaitzi. 7Tsikarika pinkenayetake pinkamantantayete, pinkante: ‘Irootaintsi impinkathariwentantai Inkitesatzi.’ 8Petsiyatakotakaayetairi maawoini mantsiyari, powañaayetairi kamayewetachari, petsiyatakotakagairi pathaawaitatsiri, eejatzi raagayetziri peyari. Tema neshironkataarewo pinayetake, te piñiiro inkowakoitemi. Pimatairo eeroka pineshironkatantai eejatzi. 9Eero paanake piyorikite pithaateki, 10eero paanake eejatzi pithaate, eero paanake apite piithaare, pizapato-te, pikotziki, tekaatsi apaani paanake. Tema ikantaitzi:

Ripinaiteri antawaitatsiri.

11Arika pareetakya nampitsiki, pamine aakameethatemine, iri pintsipatapaakyaari, irojatzi pawisantanakyaari otsipaki nampitsi. 12Arika pareetakya pankotsiki, piwethatapaakyaari ikaatzi saikatsiri. 13Arika raakameethatawakemi piwethatapaakari, ari iñeero risaikai kameetha. Irooma eerorika raakameethatawakemi, aminaashitaka piwethawetapaakari. 14Eerorika raakameethaitzimi, eerorika ikemisantaitzimi eejatzi, pawisapithateri, potekanairo piipatsiyitzite. 15Tema iri rimaperoite paata rowasankeeteri jirika, ari anaanakero ikantaitakerira Sodoma-satzi eejatzi Gomorra-satzi. Imaperotatya.”

Rowashironkagaitaatyeemi paata

16“Notyaantzimika iroñaaka. Poshiyawaitakari rotyaantaitziri oweja tsika ipiyotapaa owantaneri. Iro kantacha ontzimatye poshiyakotyaari kokiyantzi maanke. Ontzimatye eejatzi poshiyaari shiro te ikatsimawaitzi. 17Paamaawentya. Tema raakaantaitatyeemi jewariki ripasawaitaitemi pankotsiki rapatotapiintaitaga. 18Irojatzi ragaitantanakemi risaikira pinkathariperori okantakaantziro pawentaanaga. Ari pinkenkithatakoyetainari, irojatzi inkemantayetaiyaari itsipasatzi atziri kaari asheninkata. 19Arika piñaakero raayeetanakemi, eero pikantashirewaitzi: ‘¿Oitaka nonkantapaakeri?’ Tzimatsi yotakaimirone oita pinkanteri. 20Eero piyotashitawo apaniroini oita pinkanteri, Tasorenkantsi poñaachari Ashitzimiriki, iriira yotakaimirone onkaate pinkantayetapaakeri. 21Ari iñagaitake aakaanterine irirentzi rowamaakaanteri. Piñe aakaanterine itomi. Piñe tsitokakaanterine ipaapate inkisaneentanakeri. 22Osheki piñeero inkisaneentaitemi okantakaantziro pikemisantaanaga, iro kantzimaitacha arika pinkamaitanakyaawo pawentaina, aritake nowawisaakoshiretaimi. 23Arika inkisaneentaitanakemi nampitsiki, pawishe otsipaki nampitsi. Tema tekera pithonkiroota pinkenayete maawoiniki nampitsi tsika risaikayetzi Israel-iite, irojatzi ripiyantaiyaari jirika Itomi Atziri. Imaperotatya.

24Te iñagaitzi apaani riyotagaitziri ranayeri yotairiri. Te iñagaitzi apaani imperataarewo ranayeri imperatariri impinkathaiteri. 25Apatziro añiiri riyotagaitziri roshiyakotari yotairiri pairani. Ari ikantari eejatzi imperataarewo. Tema ikisaneentaitakena naaka iroñaaka, roshiyakagaitakena naakame Beelzebú iwinkatharite peyari. Eeroka rimaperoite inkisaneentaitemi pikemisantaanaga.”

¿Tsika iitaka ampinkathateri?

(Lc. 12.2-9)

26“Iro kantzimaitacha eero pipinkashiwaitari jirikapaini. Ontzimatye onkoñaatakoyetai okaatzi manakowetainchari, ooñaawontairo kaari ikemathaweeta pairani. 27Apaniroini niyotakaayetaimiro eeroka jirokapaini, te riyotakotziro thainkantaneri irirori, eeroka kenkithatakaayetairine. 28Eero pipinkashiwaitari kowatsine ritsitokemi, eerowa rimatziro irirori rotyaantemi sarinkaweniki. Iri pimpinkathateri Pawa, tema iri matzirori rotyaantemi sarinkaweniki. 29Pamine, te ripinaperoweta tsimeryaanipaini, iri kantacha Pawa riyotzi arika inkamagaante apaani. + 30Riyotzitawo Pawa okaatzi tzimayetatsiri aishi. 31Piñaakero, raminawentziri Pawa tsimeryaanipaini, eeroka rimaperotzi raminawentzimi. Eerowa pipinkashiwaitari kisaneentzimiri. 32Arika pinkanteri pisheninka: ‘Nopinkathatairi Jesús’, aritake nonkantairi Ashitanari Inkitesatzi: ‘Papá, ipinkathataana jirika, asheninkataari.’ 33Irooma pinkanteririka pisheninka: ‘Te nompinkathateri Jesús’, ari nonkantzityaari naaka, nonkantairi Ashitanari: ‘Papá, te ipinkathatana jirika, te asheninkatari.’ ”

Ikenkithatakota Jesús

(Lc. 12.49-53; 14.26-27)

34“Te nokowi ikompitzimotemi oita nipokantakari. Te inta niyotaayetairi atziri raakameethatawakagaiya. Tema nipokakera, oshiyawaitakawo namatyeemirome owathaamentotsi pantaminthatawakaantyaari.

35Tema iro nipokantakari:

Inkisaneentantyaariri atziripaini ipaapatetari,

Onkisaneentantyaawori tsinane onaanatetari,

Onkisaneentantyaawori tsinane ayiro.

36Iri pithokashitawakaachane atziripaini inkisaneentawakaiya risaikaiyinira ipankoki. 37Tema iro kameethawetachari petakoyetyaari pipaapate, pinaanate, peentsitepaini eejatzi. Iro kantzimaitacha arika anaanakero okaatzi pinintana pawentaana naaka, tekeraga pithotyiiro pawentaana. 38Ontzimatye pinkyaaryoowentero nokenkithatakoyetakemiri, onkantawetya inkentakoitemi. Arika pipakaakero, tera pikyaaryoowentziro pawentaawetaana. 39Tema ikaatzi etakowaitachari apaniroini rantayetziro iñaamatashiyetari, ari impeyashitaiya. Iriima kamawentenane rantanairo nokowakairiri naaka, ari rawisakoshiretai.”

Ripinaitairiri

(Mr. 9.41)

40“Tzimatsirika iita aapatziyemine, naakaga raapatziyaka. Ari okantari eejatzi, inkaate aapatziyainane naaka, iri raapatziyaka Ashitanari otyaantakenari jaka. 41Tzimatsirika yotemine Kamantantaneri pini, irojatzi raapatziyantanakemi, arira ripinatairi Pawa paata, tsipatakariri Kamantantaneriite. Ari okantari eejatzi, tzimatsirika yotakemine kameethashireri pikantanaawo pikemisantanai, irojatzi raakameethatantanakemi, arira ripinatairi Pawa paata, tsipatakariri kameethashireri. 42Arika riyoitemi eerokatake niyotaanewo, iro ompoñaantyaari impemi pimere, riyotakerowa Pawa, iri pinatairine jirika etakotakemiri.”