Search form

Mateo 10:1

Riyoyaake Jesús 12 Rotyaantaperore

(Mr. 3.13-19; Lc. 6.12-16)

1Ikanta riyoyaake Jesús ikaatzi 12 riyotaanewo, ripasawyaakari ritasonkawentantzi. Rimatanakero irirori retsiyatakotakaayetai osheki atziri kantawaitachari imantsiyarentsite, eejatzi ikaatzi raagayetziri peyari.