Search form

Mateo 10:11

11Arika pareetakya nampitsiki, pamine aakameethatemine, iri pintsipatapaakyaari, irojatzi pawisantanakyaari otsipaki nampitsi.