Search form

Mateo 10:22

22Osheki piñeero inkisaneentaitemi okantakaantziro pikemisantaanaga, iro kantzimaitacha arika pinkamaitanakyaawo pawentaina, aritake nowawisaakoshiretaimi.