Search form

Mateo 10:23

23Arika inkisaneentaitanakemi nampitsiki, pawishe otsipaki nampitsi. Tema tekera pithonkiroota pinkenayete maawoiniki nampitsi tsika risaikayetzi Israel-iite, irojatzi ripiyantaiyaari jirika Itomi Atziri. Imaperotatya.