Search form

Mateo 10:6

6Iri petapaintya piyaatashiteri icharineyetari Israel-ni, oshiyakariri oweja itzipinawaitzi.