Search form

Mateo 11:11

11Pinkeme nonkante naaka: Atziripaini ikaatzi tzimayewetainchari pairani, tekaatsi anairone riyotanetakari Juan. Iro kantzimaitacha inkaate impinkathariwentairi Pawa inkiteki, tsinampashiretaatsine janta, ranagairi irirori Juan. Imaperotatyaaga.