Search form

Mateo 11:13

13Pairani tekera itzimiita Juan, tzimawetacha Kamantantaneri eejatzi Inintakaantaitanewo.