Search form

Mateo 11:18

18Ari pikantaiyakani eeroka. Piñaawetawakari Juan, ritzitapaakawo rowanawo, te ririro kachori, pikantaiyakerini: ‘Raagatziiri peyari, iro ritziwentantari.’