Search form

Mateo 11:19

19Ripokawetaka Itomi Atziri, te ritzitawo owanawontsi, ririro kachori eejatzi. Pikantaiyakerini: ‘Kaariperori rini jirika, osomiyawairentzi, shinkiyantzi rini eejatzi. Raapatziyari apatotziriri koriki, raapatziyari eejatzi kaariperoshireri.’ Tekaatsi oitya, tema arika iñagaitakero onkaate awisayetaatsine paata, arira riyoitairi imapero riyotanetzi.”