Search form

Mateo 11:20

Ikantamatsitaitziri kisoshireri nampitsikipaini

(Lc. 10.13-16)

20Ikenkithatakotanakeri Jesús ikaatzi ñaawetakawori ritasonkawentantayetake nampitsikipaini, temaita ripakairo ikaariperoshiretaiyini. Ikantanake: