Search form

Mateo 11:23

23Eejatzi inkantayetaiya Capernaum-satzi, ikenkithashiretaiyani irirori riyaayetai inkiteki, iro kantzimaitacha osheki ikisoshiretake, riyaayetai ikenayetzira kaminkari. Iriime ñaakeroneme Sodoma-satzi pairani okaatzi iñaayetakeri Capernaum-satzi, inkemisantayetaime irirori, eero raperaatairime pairani Pawa saikaiyatsinime iroñaaka.