Search form

Mateo 11:27

27Ikantanakeri piyowentakariri: “Iri Ashitanari yotakaakenawori maawoini. Apaniroini riyoperotana naaka tema Itomi rowana. Ari nokantari eejatzi naaka apaniroini niyoperotziri. Irojatzi riyoyetairi inkaate niyotakaayetairi naaka.