Search form

Mateo 11:5

5Tema nokiryaakagairi mawityaakiri, nanashitakaayetaari kisopookiri, netsiyatakotakaayetairi pathaawaiwetachari, nokemakaayetairi witakempitari, nowañaayetairi kaminkari, nokenkithatakoyetainiri Kameethari Ñaantsi ashironkainkaripaini.