Search form

Mateo 12:11

11Rakanakeri irirori, ikantziri: “Te paminaminthatashitari pipira arika rotetya omoonaki kiteesheriki rimakoryaantaitari, petakotari, pagairi.