Search form

Mateo 12:12

12Iriira retakoperoitari atziri, ranairi piratsi. Te owaariperoshiretantzi aneshironkatante kiteesheriki rimakoryaantaitari.”