Search form

Mateo 12:24

24Kemaiyakeni Fariseo, ikantaiyanakeni irirori: “Jirika atziri ishintsitakaatziiri ashitariri peyari Beelzebú, iro rowawisaakotantariri raagayetziri peyari.”