Search form

Mateo 12:33

33Oshiyawaityaawo arika iñagaitero kameethari chochoki, riyotaitzi kameetha ini owaato tsika opoñaakawo chochoki. Ari okantari eejatzi arika iñagaitero chochoki piyantatsiri, riyotaitzi kaariperori ini owaato tsika opoñaaka iroori.