Search form

Mateo 12:34

34Poshiyakari maanke, kaariperoshireri pikantaiyakani. Tekaatsi pinkenakairo piñaawaitero kameethari, te ompantyaawo pikenkithashireyetari, iro okaariperotantakari piñaawaiyetziri.