Search form

Mateo 12:37

37Kameetharika okaatzi piñaaneyetari, ari raakameethaitaimi. Irooma terika okameethatzi, inkantayeetaimi: ‘Kaariperoshireri pinake, osheki pinkemaatsitaiyaawo.’ ”