Search form

Mateo 12:40

40iniyantakariri oshiyariri antari ñaaweri, tema mawa kiteesheri risaikake imotziki. Ari inkantyaari eejatzi jirika Itomi Atziri inkitawetapaintya mawa kiteesheri.