Search form

Mateo 12:5

5Rosankenaitake eejatzi pairani Inintakaantaitanewo, okantzi: ‘Eero pantawaitantawo kiteesheri rimakoryaantaitari.’ Iro kantzimaitacha riyaatapiintzi Imperatasorentsitaarewo kiteesheriki rimakoryaantaitari tasorentsipankoki, rantawaitapiintzi. Tekaatsi kisakotyaawone.